Matangaputta (Thag 5.8) {350-354} [go up]

Stricken by sharp, wind-like pains,
you, monk, living in the forest grove
— harsh, with limited range for alms — 
	what, what will you do?

Suffusing my body
with abundant rapture & joy,
& enduring what's harsh,
	I'll stay in the grove.

Developing the frames of reference,
strengths, faculties,
the factors for Awakening,
	I'll stay in the grove.

Reflecting on those who are resolute,
their persistence aroused,
constantly firm in their effort,
united in concord,
	I'll stay in the grove.

Recollecting the One Self-awakened,
self-tamed & centered,
untiring both day & night,
	I'll stay
	in the grove.

Bị bệnh gió chi phối,
Thầy sống trong rừng sâu,
Chỗ khất thực hạn chế,
Thân gầy ṃn ốm yếu,
Tỷ-kheo sẽ làm ǵ?
Với thân thể như vậy?


Thân con được tràn ngập,
Với hỷ lạc tỏa rộng,
Dầu có bị gầy ốm,
Con sẽ sống trong rừng.

Tu tập Bốn niệm xứ,
Năm căn và Năm lực,
Tu tập các Giác chi,
Con sẽ sống trong rừng.

Con thấy bạn đồng tu,
Sống ḥa hiệp, dơng mănh,
Luôn kiên tŕ tinh tấn,
Con sẽ sống trong rừng.

Tùy niệm Phật thiền định,
Bậc Tối thượng Điều Ngự,
Ngày đêm không biếng nhác,
Con sẽ sống trong rừng.