Then Ugga, the king's chief minister, approached the Blessed One and, on arrival, having bowed down, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One:


Bấy giờ Ugga, vị Đại thần của vua đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Ugga, vị đại thần của vua, bạch Thế Tôn:

 

"It's amazing, lord, & awesome, how prosperous Migara Rohaneyya is, how great his treasures, how great his resources!"


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Giàu có đến như vậy, đại phú đến như vậy, tài sản nhiều đến như vậy, bạch Thế Tôn, là Migàra Rohaneyya!

 

[The Buddha:] "But what is his property, Ugga? What are his great treasures & great resources?"


Này Ugga, Migàra Rohaneyya giàu có đến mức nào, đại phú đến mức nào, tài sản nhiều đến mức nào?

 

"One hundred thousand pieces of gold, Lord, to say nothing of his silver."


"Bạch Thế Tôn, về vàng có đến trăm ngàn, c̣n nói ǵ về bạc!"

 

That is treasure, Ugga. I don't say that it's not. And that treasure is open to fire, floods, kings, thieves, & hateful heirs.


Này Ugga, đây có thể là tài sản chăng? Không phải Ta nói rằng đây không phải là tài sản. Nhưng tài sản ấy bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch.

 

But these seven treasures are not open to fire, flood, kings, thieves, or hateful heirs. Which seven?


Bảy tài sản này, này Ugga không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. Thế nào là bảy?

 

The treasure of conviction,
The treasure of virtue,
The treasure of conscience,
The treasure of concern,
The treasure of listening,
The treasure of generosity,
The treasure of discernment.
These, Ugga, are the seven treasures that are not open to fire, flood, kings, thieves, or hateful heirs.


Tín tài,
Giới tài,
Tàm tài,
Quư tài,
Văn tài,
Thí tài,
Tuệ tài.
Bảy loại tài sản này, này Ugga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối.

 

The treasure of conviction,
the treasure of virtue,
the treasure of conscience & concern.
The treasure of listening, generosity,
& discernment as the seventh treasure.
Whoever, man or woman, has these treasures,
has great treasure in the world
that no human or divine being can excel.
So conviction & virtue, confidence & Dhamma-vision
should be cultivated by the wise,
remembering the Buddhas' instruction.

Tín tài và giới tài,
Tàm tài và quư tài,
Văn tài và thí tài,
Và tuệ, tài thứ bảy;
Ai có tài sản này,
Nữ nhân hay nam nhân,
Người ấy là đại phú
Thiên nhân giới khó thắng
Do vậy tín và giới,
Tịnh tín và thấy pháp,
Bậc trí chuyên chú tâm,
Ức niệm lời Phật dạy.

 

See also: Sn 1.2