The definition

"And what is ignorance, what is the origin of ignorance, what is the cessation of ignorance, what is the way leading to the cessation of ignorance? Not knowing about dukkha, not knowing about the origin of dukkha, not knowing about the cessation of dukkha, not knowing about the way leading to the cessation of dukkha — this is called ignorance. With the arising of the taints there is the arising of ignorance; with the cessation of the taints there is the cessation of ignorance. The way leading to the cessation of ignorance is just this Noble Eightfold Path; that is, right view... right concentration."

...

Lời định nghĩa

"Và đây vô minh là gì , nguồn gốc của vô minh là gì, sự chấm dứt vô minh là gì, con đường dẫn đến sự chấm dứt của vô minh là gì? sự không biết về đau khổ (dukkha), không biết về nguồn gốc khổ đau,không biết về sự diệt khổ, không biết về con đường đưa đến sự diệt khổ — điều này gọi là vô minh. Với sự phát sinh của các lậu hoặc có sự sinh khởi của vô minh; với sự chấm dứt của các lậu hoặc là sự chấm dứt của vô minh. Con đường dẫn đến chấm dứt vô minh là Bát Chánh Đạo; điều đó là, chánh kiến... chánh định."

...

"And what are the taints, what is the origin of the taints, what is the cessation of the taints, what is the way leading to the cessation of the taints? There are three taints: the taint of sensual desire, the taint of being and the taint of ignorance. With the arising of ignorance there is the arising of the taints. With the cessation of ignorance there is the cessation of the taints. The way leading to the cessation of the taints is just this Noble Eightfold Path; that is, right view... right concentration."

MN 9 (Ñanamoli/Bodhi, trans.)

"thế nào là lậu hoặc, thế nào là tập khởi của lậu hoặc, thế nào là đoạn diệt của lậu hoặc, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc? Chư Hiền, có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu hoặc; từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của lậu hoặc và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là: Bát Chánh Đạo;Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định.

MN 9 (Ñanamoli/Bodhi, trans.)

Because ignorance is the root cause of dukkha...

Bởi vì vô minh là nguồn gốc của khổ đau dukkha...

"From ignorance as a requisite condition come fabrications. From fabrications... comes consciousness. From consciousness... name-&-form. From name-&-form... the six sense media. From the six sense media... contact. From contact... feeling. From feeling...craving. From craving... clinging/sustenance. From clinging/sustenance... becoming. From becoming... birth. From birth as a requisite condition, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.

Từ sự vô minh như là một điều kiện cần thiết duyên hành. Từ hành duyên thức. Thức đưa đến danh sắc. Danh sắc duyên lục căn. Lục căn đưa đến sự tiếp xúc. Xúc duyên thọ. Thọ duyên Khát ái . Khát ái duyên thủ. Thủ duyên hữu. hữu duyên sinh. Sinh duyên lao tử. Đó là nguồn gốc của toàn thể sự căng thẳng và khổ đau

...when it ceases, so too must dukkha cease

...khi dục diệt, thì khổ diệt

"Now from the remainderless fading & cessation of that very ignorance comes the cessation of fabrications. From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness. From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form. From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media. From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact. From the cessation of contact comes the cessation of feeling. From the cessation of feeling comes the cessation of craving. From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering."

SN 12.2

Như vậy này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Nhưng do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn của toàn bộ khổ uẩn này.

SN 12.2

^^^^^

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

  Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại phamdang0308@gmail.com
Cập nhập ngày: Thứ Ba 30-6-2015

Kỹ thuật trình bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | | trở về đầu trang | Home page |