Namo tassa bhagavato arahato samma-sambuddhassa.
Homage to the Blessed One, the Worthy One, the Rightly Self-awakened One.
Silena sugatim yanti: Through virtue they go to a good destination.
Silena bhogasampada: Through virtue there's consummation of wealth.
Silena nibbutim yanti: Through virtue they go to nibbana.
Tasma silam visodhaye: So virtue should be purified.

Namo tassa bhagavato arahato samma-sambuddhassa.
Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn, Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường
Silena sugatim yanti: Nhờ giới hạnh sanh về lạc cảnh.
Silena bhogasampada: Nhờ giới hạnh có cuộc sống sung túc.
Silena nibbutim yanti: Nhờ giới hạnh chứng đắc Niết-Bàn.
Tasma silam visodhaye: Do vậy hãy tinh cần trì giới.

Now, Grandma, set your heart on listening respectfully to the Dhamma, which is the teaching of the Buddha. While I'm teaching you the Dhamma, be as attentive as if the Buddha himself were sitting right in front of you. Close your eyes and set your heart on making your mind one. Bring the Buddha, Dhamma, and Sangha into your heart as a way of showing the Buddha respect.

Bây giờ, thưa Bà, hãy để tâm thành kính lắng nghe Giáo Pháp, những lời dạy của Đức Phật. Trong khi Sư giảng Pháp cho bà, hãy làm như chính Đức Phật đang ngồi trước mặt bà. Hãy nhắm mắt lại và giữ tâm tập trú. Đem Phật, Pháp và Tăng vào tâm bà để tổ lòng thành kính Đức Phật.

Today I haven't brought you a gift of any substance, aside from the Dhamma of the Buddha. This is my last gift to you, so please accept it.

Ngày hôm nay Sư không mang đến biếu bà một món quà vật chất nào, nhưng mà là Pháp của Đức Phật. Đây là món quà cuối cùng của Sư gửi đến bà, mong bà nhận lấy.

You should understand that even the Buddha — with all his virtues and perfections — couldn't avoid the weakening that comes with aging. When he reached the age you are, he let go. He let go of the fabrications of life.

Bà nên hiểu rằng ngay cả Đức Phật - với tất cả nhân đức và sự hoàn thiện của mình - vẫn không thể tránh sự suy yếu điều đó đến qua quá trình lão hóa. Khi Ngài ở tuổi như tuổi bà bây giờ, Ngài buông bỏ thân. Ngài buông bỏ tấm thân trần tục.

"Letting go" means that he put these things down. Don't carry them around. Don't weigh yourself down. Accept the truth about the fabrications of the body, whatever they may be: You've relied on them since you were born, but now it's enough. Now that they're old, they're like the utensils in your home — the cups, the saucers, and the plates — that you've held onto all these years. When you first got them they were bright and clean, but now they're wearing out. Some of them are broken, some of them are lost, while the ones remaining have all changed. They haven't stayed the same. That's just the way things are.

"Đặt gánh nặng xuống" có nghĩa là Ngài đã buông bỏ tấm thân không còn mang chúng đi đây đi đó. Đừng dính mắc vào chúng. Chấp nhận sự thật về các hành của cơ thể, bất cứ điều gì chúng có thể là: Bà đã dựa vào chúng kể từ khi bà được sinh ra , nhưng bây giờ đã đủ Bây giờ nó già, nó giống như những đồ dùng trong nhà của bà -. cái ly, các chén, và các đĩa -. mà bà đã có trong nhiều năm. Đầu tiên khi bà có chúng sáng và sạch sẽ, nhưng bây giờ chúng đã bị sự hư hỏng, một số trong chúng bị bể vỡ, một số trong số chúng bị mất, trong khi những cái còn lại đều đã thay đổi. Chúng đã không còn ở tình trạng như xưa. Đó chỉ là cách mà những sự vật là vậy.

The same holds true with the parts of your body. From the time of birth and on through your childhood and youth, they kept changing. Now they're called "old." So accept the fact. The Buddha taught that fabrications aren't us, they aren't ours, whether they're inside the body or out. They keep changing in this way. Contemplate this until it's clear.

Điều này cũng đúng với từng phần của cơ thể. Từ thời điểm sinh ra và qua thời thơ ấu và thanh niên của bà, đã liên tục thay đổi. Bây giờ chúng đang được gọi là "già". Vì vậy, hãy chấp nhận thực tế. Đức Phật dạy rằng các hành không phải là ta, không phải là chúng ta, cho dù chúng đang bên trong cơ thể hay bên ngoài. Chúng tiếp tục thay đổi theo cách này. Hãy quán tưởng chân lý nầy cho đến khi bà nhìn thấy rõ ràng.

This body of yours, lying here and decaying, is the truth of the Dhamma. This truth is a teaching of the Buddha that's certain and sure. He taught us to look at it, to contemplate it, to accept what's happening. And it's something you should accept, regardless of what's happening.

Cơ thể của bà, nằm ​​ở đây và đang hủy hoại, đó là sự thật của Giáo Pháp. Sự thật này là một lời giảng dạy của Đức Phật điều đó là nhất định và chắc chắn. Ngài dạy chúng ta nhìn vào nó, để chiêm ngưỡng nó, chấp nhận những gì đang xảy ra. Và đó là một cái gì bà nên chấp nhận, bất kể những gì đang xảy ra.

The Buddha taught, when we're imprisoned, to make sure that it's only the body that's imprisoned. Don't let the mind be imprisoned. And the same thing applies here. When the body wears out with age, accept it. But make sure that it's only the body that's wearing out. Make sure that the affairs of the mind are something else entirely. This gives your mind energy and strength, because you see into the Dhamma that this is the way things are. This is the way they have to be.

Đức Phật dạy, khi chúng ta bị cầm tù, hãy đảm bảo rằng chỉ là thân xác bị cầm tù. Đừng để tâm cũng bị tù giam. Và điều này tương tự áp dụng ở đây. Khi cơ thể chịu sự hao mòn của tuổi tác, hãy chấp nhận nó. Nhưng hãy chắc chắn rằng chỉ thân xác ở ngoài. Hãy chắc chắn rằng công việc của tâm trí là một cái gì đó khác hoàn toàn. Điều này cho phép năng lượng tâm trí và sức mạnh của bà, bởi vì bà nhìn vào giáo Pháp rằng chúng là như vậy. Đây là cách chúng như vậy.

As the Buddha taught, this is the way the body and mind are of their own accord. They can't be any other way. As soon as the body is born, it begins to age. As it ages, it gets sick. After it's sick, it dies. This truth is so true, this truth you're encountering today. It's the truth of the Dhamma. Look at it with your discernment so that you see.

Như Đức Phật đã dạy, đây là cách cơ thể và tâm trí theo cách riêng của chúng. Chúng không thể có cách nào khác. Ngay sau khi thân xác được sinh ra, nó bắt đầu lớn. Như đến khi lớn tuổi, thân xác bị bệnh. Sau khi bịnh, rồi chết. Sự thật này rất đúng, sự thật này bà đang gặp phải bây giờ. Đó là sự thật của Phật pháp. Nhìn vào nó với sự sáng suốt của bà để bà nhận thấy.

Even if fire were to burn your house, or water were to flood it, or whatever the danger that would come to it, make sure that it's only the house that gets burned. Make sure your heart doesn't get burned along with it. If water floods your house, don't let it flood your heart. Make sure it floods only the house, which is something outside the body. As for the mind, get it to let go and leave things be — because now is the proper time, the proper time to let go.

Ngay cả nếu ngọn lửa đốt cháy ngôi nhà của bà, hoặc nước đã tràn ngập nó, hoặc bất cứ mối nguy hiểm mà có thể sẽ đến xảy ra với nó, phải chắc chắn rằng nó chỉ là ngôi nhà bị đốt cháy. Hãy chắc chắn rằng tâm của bà không bị đốt cháy cùng với nó. Nếu nước lũ tràn ngập căn nhà của bà, đừng để tâm của bà cũng bị nước tràn ngập. Hãy chắc chắn rằng chỉ ngôi nhà bị lũ lụt, đó là một cái gì bên ngoài cơ thể. Đối với tâm, hãy buông bỏ và bỏ chúng lại - bởi vì bây giờ là thời điểm thích hợp, thời điểm thích hợp để buông bỏ.

You've been alive for a long time now, haven't you? Your eyes have had the chance to see all kinds of shapes, colors, and lights. The same with your other senses. Your ears have heard lots of sounds, all kinds of sounds — but they were no big deal. You've tasted really delicious foods — but they were no big deal. The beautiful things you've seen: They were no big deal. The ugly things you've seen: They were no big deal. The alluring things you've heard were no big deal. The ugly and offensive things you've heard were no big deal.

Cho tới bây giờ thì bà đã được sống trong một thời gian dài rồi, có phải không? Bà đã có cơ hội để nhìn thấy tất cả các hình thể, màu sắc, và ánh sáng. Cũng vậy với các giác quan khác của bà. Đôi tai của bạn đã nghe nhiều âm thanh, tất cả các loại âm thanh - nhưng chúng không là vấn đề lớn. Bà đã ăn các loại thực phẩm thực sự ngon - nhưng chúng không là việc lớn. Những cái đẹp bà đã nhìn thấy: Chúng không là vấn đề lớn. Những cái xấu xí bạn đã nhìn thấy: Chúng không là việc lớn. Những âm thanh quyến rủ bà đã nghe điều đó không là việc lớn. Những âm thanh xấu xa đã xỉ nhục bà cũng là việc nhỏ.

The Buddha thus taught that whether you're rich or poor, a child or an adult — even if you're an animal or anyone born in this world: There's nothing in this world that's lasting. Everything has to change in line with its condition. The truth of these conditions — if you try to fix them in a way that's not right — won't respond at all. But there is a way to fix things. The Buddha taught us to contemplate this body and mind to see that they aren't us, they aren't ours, they're just suppositions.

Do đó Đức Phật đã dạy rằng cho dù bà giàu hay nghèo, trẻ hay già - ngay cả nếu bà là một động vật hoặc bất cứ chúng sinh nào sanh ra trong thế giới này: Không có gì trong thế giới này thọ mạng lâu dài. Tất cả mọi thứ đều có sự thay đổi phù hợp với điều kiện của mình. Chân lý của qui định này - nếu bà cố gắng cố định lại chúng là không thể - sẽ không được cho tất cả. Nhưng có một cách để sửa chữa mọi thứ. Đức Phật dạy chúng ta chiêm nghiệm cơ thể và tâm để thấy rằng chúng không phải là chúng ta, chúng không phải là của chúng ta, chúng chỉ là giả định.

For example, this house of yours: It's only a supposition that it's yours. You can't take it with you. All the belongings that you suppose to be yours are just an affair of supposition. They stay right where they are. You can't take them with you. The children and grandchildren that you suppose to be yours are just an affair of supposition. They stay right where they are.

Ví dụ, đây là nhà của bà: Nó chỉ là một giả định là của bà. Bà không thể mang nó theo bà. Tất cả các đồ đạc mà bà cho rằng là của bà chỉ là chuyện của giả định. Chúng ở lại nơi chúng đang ở. Bà không thể đem chúng theo với bà. Con cháu mà bà cho rằng là của bà chỉ là chuyện của giả định. Chúng ở lại nơi chúng đang ở.

And this isn't just true for you. This is the way things are all over the world. Even the Buddha was this way. Even his enlightened disciples were this way. But they differed from us. In what way did they differ? They accepted this. They accepted the fact that the fabrications of the body are this way by their very nature. They can't be any other way.

Chân lý nầy không áp dụng riêng cho một mình bà. Đây là điều cho tất cả mọi thứ trên thể giới. Ngay cả Đức Phật đã theo cách này. Các vị Thánh đệ của Ngài cũng vậy. Nhưng họ khác với chúng ta. Khác nhau như thế nào? Các Ngài chấp nhận điều này. Các Ngài chấp nhận sự thật rằng tấm thân trần tục giống như thế này là do bản chất thiên nhiên. Không thể nào khác đi được.

This is why the Buddha taught us to contemplate this body from the soles of the feet on up to the top of the head, and from the top of the head on down to the soles of the feet. These are the parts of your body. So look to see what all is there. Is there anything clean? Anything of any substance? These things keep wearing down with time. The Buddha taught us to see that these fabrications aren't us. They're just the way they are. They aren't ours. They're just the way they are. What other way would you have them be? The way they are is already right. If you're suffering from this, then your thinking is wrong. When things are right but you see them wrong, it throws an obstacle across your heart.

Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta quán xét cơ thể từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, và từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân. Đó là những phần của cơ thể của bạn. Vì vậy, nhìn thấy tất cả những gì đang có. Có bất cứ cái gì tinh khiết không? Có cái gì có giá trị không? Những thứ này dần dà rữa mục theo thời gian. Đức Phật dạy chúng ta phải coi tấm thân máu thịt này không phải là chúng ta. Chúng chỉ hiển hiện theo cách của chúng. Chúng không phải là ta. Chúng chỉ hiển hiện theo cách của chúng. Bà có muốn chúng hiển hiện theo cách nào khác không? Cách hiển hiện của chúng đã đúng. Nếu bà đau khổ vì việc này, có nghĩa là sự suy tư của bà đã sai. Khi mọi việc là đúng nhưng bà thấy chúng sai, việc này tạo ra một chướng ngại trong tâm của bà.

It's like the water in a river that flows downhill to the lowlands. It flows in line with its nature. The Ayutthaya River, the Muun River, whatever the river, they all flow downhill. They don't flow uphill. That's their nature.

Nó giống như nước trong một dòng sông chảy xuống dốc đến các vùng đất thấp. Nó chảy phù hợp với bản chất thiên nhiên của nó. Sông Ayutthaya, sông Muun, bất cứ sông nào, chúng tất cả đều chảy xuống dốc. Chúng không chảy ngược lên dốc. Đó là bản chất thiên nhiên của chúng.

Suppose a man were to stand on the bank of a river, watching the current flowing downhill, but his thinking is wrong. He wants the river to flow uphill. He's going to suffer. He won't have any peace of mind. Whether he's sitting, standing, walking, or lying down, he won't find any peace. Why? Because his thinking is wrong. His thinking goes against the flow. He wants the water to flow uphill, but the truth of the matter is that the water can't flow uphill. It's not appropriate. The nature of the water is that it has to flow along with the flow. That's its nature.

Giả sử một người đàn ông đứng trên bờ của một con sông, nhìn thấy nước chảy từ trên cao xuống dưới dốc, nhưng suy nghĩ của ông ta thì sai. Ông ta muốn dòng sông chảy ngược lên dốc. Ông ta sẽ đau khổ. Ông sẽ không có bất kỳ sự an bình trong tâm. Cho dù ông ta ngồi, đứng, đi bộ, hoặc nằm xuống, ông ta sẽ không tìm thấy bất kỳ sự an bình nào. Tại sao? Bởi vì suy nghĩ của ông ta là sai. Sự suy nghĩ của ông đi ngược dòng. Ông muốn nước chảy ngược lên dốc, nhưng sự thật của vấn đề là nước không thể chảy ngược lên dốc. Nó không thể. Bản chất tự nhiên của nước là chảy theo dòng chảy. Đó là bản chất tự nhiên của nó.

When this is the case, the man is upset. Why is he upset? Because his thinking is wrong, his ideas are wrong, all because of his wrong view. Right view sees that water has to flow downhill. This is a truth of the Dhamma that we can contemplate and see that it's true. When that man sees this truth, he can let go — he can let the water flow along with its flow. The problem that was eating away at his heart disappears. When the problem disappears, there's no more problem. When there's no problem, there's no suffering.

Trong trường hợp này, người đàn ông bực bội. Tại sao anh bực bội? Bởi vì sự suy nghĩ của ông ta là sai, ý tưởng của mình là sai, bởi vì tất cả cái nhìn của ông ta sai. Chánh kiến để thấy rằng nước phải chảy xuống. Đây là một chân lý của Giáo Pháp mà chúng ta có thể quán nghiệm và thấy rằng đó là sự thật. Khi người đàn ông nhìn thấy sự thật này, ông có thể buông bỏ - ông ta có thể để cho dòng chảy nước chảy theo dòng chảy của nó. Khi trở ngại tan biến, sẽ không còn trở ngại gì nữa. Khi không còn trở ngại, sẽ không còn đau khổ.

It's the same here. The water flowing downhill is like the life of your body. After it's young, it's old. When it's old, it flows along in its way. Don't think that you don't want it to be that way. Don't think like that. We don't have the power to fix it.

Ở đây cũng vậy. Nước chảy xuống dốc cũng giống như cuộc sống của cơ thể bà. Sau đời sống trẻ, là đời sống già . Khi già nua, cơ thể diễn tiến theo cách của nó. Đừng nghĩ rằng bà không muốn nó như vậy. Đừng nghĩ như thế. Chúng ta không có lực để sửa chữa nó được.

The Buddha looked at things in line with their conditions, that they simply have to be that way. So we let them go, we leave them be. Take your awareness as your refuge. Meditate on the word buddho, buddho. Even though you're really tired, put your mind with the breath. Take a good long out-breath. Take a good long in-breath. Take another good long out-breath. Focus your mind again if you wander off. Focus on the breath: buddho, buddho.

Đức Phật đã nhìn vào các sự việc phù hợp với điều kiện của chúng, rằng chúng đơn giản là như vậy. Do vậy, chúng ta hãy buông bỏ, chúng ta để chúng như vậy. Hãy dùng sự tỉnh thức của bà làm nơi nương tựa. Hãy chiêm nghiệm từ Buddho, Buddho. Ngay cả khi bà đang thực sự mệt mỏi, tập trung tâm của bà vào hơi thở. Hãy thở ra dài và thật lâu. Hãy thở vào dài và thật sâu. Tiếp tục thở ra dài. Cố gắng tập trung tâm của bà một lần nữa vào hơi thở nếu tâm bà đi lang thang và niệm: buddho, buddho.

The more tired you feel, the more refined you have to keep focusing on in every time. Why? So that you can contend with pain. When you feel tired, stop all your thoughts. Don't think of anything at all. Focus the mind in at the mind, and then keep the mind with the breath: buddho, buddho. Let go of everything outside. Don't get fastened on your children. Don't get fastened on your grandchildren. Don't get fastened on anything at all. Let go. Let the mind be one. Gather the mind in to one. Watch the breath. Focus on the breath. Gather the mind at the breath. Just be aware at the breath. You don't have to be aware of anything else. Keep making your awareness more and more refined until it feels very small, but extremely awake.

Bà càng cảm thấy mệt mỏi, bà càng tinh tế tập trung hơn trong mọi thời gian. Tại sao vậy? Đó là để bà có thể đấu tranh với cơn đau. Khi bà cảm thấy mệt mỏi, ngưng tất cả những suy nghĩ của bà. Đừng nghĩ về bất cứ điều gì cả. Tập trung tâm trí vào tâm, và sau đó giữ cho tâm gắng chặt vào hơi thở và niệm:. Buddho , Buddho Hãy buông bỏ tất cả mọi thứ bên ngoài. Không được dính mắc vào con cái. Không được dính mắc vào các người cháu của bà. Không được dính mắc vào bất cứ điều gì cả. Hãy buông bỏ. Hãy để trụ tâm vào làm một. Hãy gom tâm làm một. Theo dõi hơi thở. Tập trung vào hơi thở. Thu thập ý thức về hơi thở. Chỉ cần lưu ý ở hơi thở. Bà không cần phải nhận thức bất cứ điều gì khác. Tiếp tục thực hiện nâng cao sự tỉnh thức của bà nhiều hơn và nhiều hơn nữa cho đến khi nó trở thành vi tế, nhưng vô cùng tỉnh táo.

The pains that have arisen will gradually grow calm. Ultimately, we watch the breath in the same way that, when relatives have come to visit us, we see them off to the boat dock or the bus station. Once the motor starts, the boat goes whizzing right off. We watch them until they're gone, and then we return to our home.

Những cơn đau phát sinh sẽ dần dần êm dịu. Cuối cùng, chúng ta nhìn hơi thở giống như thế này, khi những người thân đã đến thăm chúng ta, chúng ta thấy họ xuống bến tàu hoặc trạm xe buýt. Khi động cơ bắt đầu, thuyền hoặc xe bus đi khuất. Chúng ta nhìn họ cho đến khi họ đi khuất, và sau đó chúng ta trở về ngôi nhà của chúng ta.

We watch the breath in the same way. We get acquainted with coarse breathing. We get acquainted with refined breathing. As the breathing gets more and more refined, we watch it off. It gets smaller and smaller, but we make our mind more and more awake. We keep watching the breath get more and more refined until there's no more breath. There's just awareness, wide awake.

Chúng ta theo dõi hơi thở trong cùng một cách. Chúng ta làm quen với hơi thở thô. Chúng ta làm quen với hơi thở tinh tế. Hơi thở càng lúc nhiều hơn và tinh tế hơn, chúng ta nhìn nó đi. Hơi thở càng vi tế và vi tế hơn, nhưng chúng ta làm cho tâm trí của chúng ta càng tỉnh táo hơn. Chúng ta tiếp tục theo dõi hơi thở nhiều hơn và tinh tế hơn cho đến khi cảm giác như không có hơi thở. Đó chỉ là nhận thức, hoàn toàn tỉnh táo.

This is called meeting with the Buddha. We stay aware, awake. This is what buddho means: what's aware, awake, serene. When that's the case, we're living with the Buddha. We've met with awareness. We've met with brightness. We don't send the mind anywhere else. It gathers in here. We've reached our Buddha. Even though he's already passed away, that was just the body. The real Buddha is awareness that's serene and bright. When you meet with this, that's all you have to know. Let everything gather right here.

Điều này được gọi là cuộc gặp gỡ với Đức Phật. Chúng ta có sự nhận thức rõ ràng trong trạng thái tỉnh thức gọi là "Buddho", người hay biết, người giác tỉnh, người minh mẫn sáng suốt. Khi ở trong tình trạng này, chúng ta là người đang sống với Đức Phật. Chúng ta an trú với bật trí tuệ. Chúng ta an trú với bậc Giác Ngộ. Chúng ta không để tâm bất cứ nơi nào khác. Nó tập trú ở đây. Chúng ta đã gặp Đức Phật của chúng ta. Mặc dù Ngài đã viên tịch, đó chỉ là cơ thể. Đức Phật thực sự là sự tỉnh thức đó là thanh thản và tươi sáng. Khi bà đáp ứng với điều này, đó là tất cả bạn cần phải biết. Hãy để tất cả mọi thứ tập trú ở đây.

Let go of everything, leaving just this singular awareness. But don't get deluded, okay? Don't lose track. If a vision or a voice arises in the mind, let it go. Leave it be. You don't need to take hold of anything at all. Just take hold of the awareness. Don't worry about the future; don't worry about the past. Stay right here. Ultimately you get so that you can't say that you're going forward, you can't say that you're going back, you can't say that you're staying in place. There's nothing to be attached to. Why? Because there's no self there, no you, no yours. It's all gone.

Hãy buông bỏ tất cả mọi thứ, chỉ để lại sự tỉnh thức này. Nhưng không được lừa dối, được không? Không bị lạc lối. Nếu hình ảnh hoặc tiếng nói phát sinh trong tâm, hãy buông bỏ. Để mặc nó. Bà không cần phải nắm lấy bất cứ điều gì cả. Chỉ nắm giữ sự tỉnh thức. Đừng lo lắng về tương lai; đừng lo lắng về quá khứ. Hãy ở ngay hiện tại. Cuối cùng bà sẽ đạt đến nơi mà không còn tiến, không còn thối, và không còn dừng, nơi mà không còn gì để chấp thủ hoặc dính mắc. Tại sao vậy? Bởi vì không còn tự ngã, không có bà, không có của bà. Tất cả đã biến mất.

This is the Buddha's teaching: He tells us to be "all gone" in this way. He doesn't have us grab hold of anything. He has us be aware like this — aware and letting go.

Đây là lời Đức Phật dạy: Ngài dạy chúng ta "tất cả tiến trình" theo cách này. Ngài nói chúng ta không nắm giữ bất cứ điều gì. Ngài nhắc nhở chúng ta tỉnh thức như thế này - nhận thức và buông xả.

This is your duty right now, yours alone. Try to enter into the Dhamma in this way. This is the path for gaining release from the round of wandering-on. Try to let go, to understand, to set your heart on investigating this.

Đây là nhiệm vụ của bà hiện giờ, chỉ của một mình bà mà thôi. Hãy cố gắng nhập Pháp theo cách này. Đây là con đường để thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Hãy cố buông bỏ, cố thấu hiểu, cố đặt trọng tâm của bà vào việc tìm hiểu điều này.

Don't be worried about this person or that. Your children, your grandchildren, your relatives, everybody: Don't be worried about them. Right now they're fine. In the future they'll be just like this: like you are right now. Nobody stays on in this world. That's the way it has to be. This is a condition, a truth, that the Buddha taught. All the things that don't have any truth to them, he has us leave them be. When you leave them be, you can see the truth. If you don't leave them be, you won't see the truth. That's the way things are. Everybody in the world has to be this way. So don't be worried. Don't fasten onto things.

Đừng thắc mắc đến người này hoặc người kia. Con cái, cháu chắt, thân bằng quyến thuộc, tất cả mọi người: Đừng lo lắng tới họ. Hiện nay họ sống rất bình yên. Trong tương lai họ cũng sẽ như thế này: giống như bà bây giờ. Không ai có thể sống mãi trên cõi đời này. Việc đó hiển nhiên như vậy. Đây chính là một qui định, một sự thật, mà Đức Phật đã dạy. Tất cả mọi vật không mang bất kỳ sự thật nào với chúng . Ngài dạy chúng ta hãy để mặc chúng. Khi bà để mặc chúng, bà có thể thấy được sự thật. Nếu bà không để mặc chúng, bà sẽ không thấy sự thật. Đó là cách thức mà mọi việc diễn ra. Mọi người trên cõi đời này đều phải theo cách thức này. Bởi vậy không nên lo ngại. Không nên bám víu vào mọi việc

If the mind is going to think, let it think, but think using discernment. Think with discernment. Don't think with foolishness. If you think about your grandchildren, think about them with discernment, not with foolishness. Whatever there is, you can think about it, you can be aware of it, but think with discernment, be aware with discernment. If you're really aware with discernment, you have to let go. You have to leave things be. If you think with discernment and are aware with discernment, there's no suffering, no stress. There's just happiness, peace, and respite, all in one. The mind gathers like this. All you need to hold onto in the present is the breath.

Nếu tâm bà muốn suy nghĩ, cứ để nó suy nghĩ, nhưng suy nghĩ với sự sâu sắc. Hãy suy nghĩ sáng suốt. Không suy nghĩ với sự ngu ngốc. Nếu bạn nghĩ về các người cháu của bà, suy nghĩ về chúng với sự sáng suốt, không suy nghĩ với sự ngu ngốc. Bất cứ điều gì có, bạn có thể nghĩ về nó, bạn có thể nhận thức được nó, nhưng nghĩ sáng suốt, ý thức được sáng suốt. Nếu bạn thực sự nhận thức sáng suốt, bà phải buông bỏ. Bà phải để lại những thứ lại. Nếu bà nghĩ với sự sáng suốt và tỉnh thức sáng suốt, không có đau khổ, không căng thẳng. Đó chỉ là hạnh phúc, bình an, và nghỉ ngơi, tất cả gom lại là một. Tâm an trú như thế này. Tất cả bà cần phải an trú trong hiện tại là hơi thở.

This is your duty now. It's not the duty of anyone else. Leave their duties to them. Your duty is your duty. And your duty right now is to keep your awareness at your mind, making sure it doesn't get stirred up. Your duty is to know how your mind is doing. Is it worried about anything? Is it concerned about anything? Examine the mind while you're lying here sick. Don't take on the duties of your children. Don't take on the duties of your grandchildren. Don't take on the duties of anyone else. Don't take on any outside duties at all. They're none of your business. Now's the time for you to let go, to leave things be. When you let go in this way, the mind will be at peace. This is your duty now, right here in the present.

Đây là nhiệm vụ của bà bây giờ. Nó không phải là nhiệm vụ của bất cứ ai khác. Hãy để nhiệm vụ của họ cho họ. Nhiệm vụ của bà là nhiệm vụ của bà. Và nhiệm vụ của bà ngay bây giờ là để giữ cho tâm của bà tỉnh thức, đảm bảo rằng tâm không bị khuấy động. Nhiệm vụ của bà là để biết tâm đang làm việc như thế nào. Là nó có lo lắng về bất cứ điều gì không? Nó có quan tâm đến bất cứ điều gì không? Quán sát tâm trong khi bà đang bịnh nằm ở đây. Đừng lo lắng những đứa con của bà. Đừng lo lắng đến những cháu của bà. Không lo lắng đến bất cứ ai khác. Không đưa vào bất cứ lo lắng gì ở bên ngoài cả. Chúng không phải là việc của bà. Bây giờ là thời gian để bà có thể buông bỏ, bỏ chúng lại. Khi bà buông bỏ theo cách này, tâm sẽ được bình an. Đây là nhiệm vụ của bà bây giờ, an trú ngay trong hiện tại.

When you're sick like this, gather the mind into oneness. This is your duty. Let everything else go its own way. Sights, sounds, smells, tastes, whatever: Let them go their own way. Just stay focused on your duty.

Khi bà bị bệnh như thế này, gom tâm vào làm một. Đây là nhiệm vụ của bà. Hãy để mọi thứ khác đi theo con đường riêng của chúng. Cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, bất cứ điều gì: Hãy để nó đi theo cách riêng của nó. Chỉ cần ở lại tập trung vào nhiệm vụ của mình.

If any preoccupation comes in to bother the mind, just say in your heart: "Leave me alone. Don't bother me. You're no affair of mine." If any critical thoughts come up — fear for your life, fear that you'll die, thinking of this person, thinking of that person — just say in your heart, "Don't bother me. You're no affair of mine."

Nếu bất kỳ mối bận tâm nào đến quấy rối tâm, hãy chỉ nói trong tâm của bà là: "Hãy để tôi yên. Đừng làm phiền tôi. Bạn không là chuyện của tôi" Nếu bất kỳ suy nghĩ quan trọng nào đến - làm lo sợ cho cuộc sống của bạn, lo sợ rằng bà sẽ chết, suy nghĩ đến người này, suy nghĩ đến người khác - chỉ nói trong tâm của bà, "Đừng làm phiền tôi Bạn không là công việc của tôi.. "

This is because you see all the Dhammas that arise. What are Dhammas? Everything is a Dhamma. There's nothing now that isn't a Dhamma.

Điều này là bởi vì bà thấy tất cả các Pháp phát sinh. Pháp là gì? Tất cả mọi thứ đều là Pháp. Không có cái chi không phải là pháp, "Dhamma".

What's the world? The world is any preoccupation that gets you stirred up, that disturbs you right now. "How is that person going to be? How is this person going to be? When I die will anyone look after them?" All of this is the world. Whatever we think up — fear of death, fear of aging, fear of illness, whatever the fear — it's all world. Drop the world — it's just world. That's the way the world is. If it arises in the mind, make yourself understand: The world is nothing but a preoccupation. Preoccupations obscure the mind so that it can't see itself.

Thế gian là gì? Thế gian là bất kỳ mối bận tâm nào đó làm tâm bà giao động, làm phiền bà ngay bây giờ. " Người đó sẽ làm như thế nào? Người này sẽ như thế nào? Khi tôi chết ai sẽ chăm sóc chúng?" Tất cả điều này là thế gian. Bất cứ điều gì chúng ta nghĩ tới - sợ chết, sợ hãi của sự lão hóa, sợ bệnh tật, sợ bất cứ điều gì - đó là tất cả thế gian. Buông bỏ thế gian - nó chỉ là thế gian. Đó là cách của thế gian là như thế. Nếu nó phát sinh trong tâm, hãy làm cho bà tự hiểu là: Thế gian không là gì cả, nhưng là một mối bận tâm. Mối bận tâm che khuất tâm để nó không thể nhìn thấy chính nó.

Whatever arises in the mind, tell yourself: "This isn't any affair of mine. It's an affair of inconstancy, an affair of stress, an affair of not-self."

Bất cứ điều gì phát sinh trong tâm, nói với chính mình: "Đây không phải là chuyện của tôi Cái nầy không phải là công việc của tôi. Nó là vô thường, khổ, và vô ngã."".

If you think that you'd like to keep on living a long time, it makes you suffer. If you think that you'd like to die right now and get it all over with, that's not the right way either, you know. It makes you suffer, too, because fabrications aren't yours. You can't fix them up. They're just the way they are. You can fix them up a little bit, as when you fix up the body to make it look pretty or clean. Or like children: They paint their lips and let their nails grow long to make them look pretty. But that's all there is to it. When they get old, they all end up in the same bucket. They fix up the outside, but can't really fix things. That's the way it is with fabrications. The only thing you can fix is your heart and mind.

Nếu bà nghĩ rằng bà muốn tiếp tục sống một thời gian lâu dài, chỉ làm cho bà đau khổ. Nhưng bà nghĩ rằng bà muốn chết ngay tức khắc, và bỏ tất cả, điều đó cũng không đúng, thưa bà. Nó cũng làm cho bà đau khổ. Bởi vì các hành không phải của bà. Bà không thể chỉnh sửa chúng. Chúng chỉ là cách chúng đang có. Bà có thể chỉnh sửa chúng một chút, như khi bà chăm sóc cơ thể để làm cho nó trông khá hay sạch hơn. Hoặc như trẻ em: Họ sơn môi và để cho móng tay của họ phát triển dài để làm cho chúng trông đẹp hơn. Nhưng đó là tất cả chỉ là như vậy. Khi về già, tất cả họ đều kết thúc tương tự. Họ chăm sóc thân bên ngoài, nhưng không thực sự chỉnh sửa chữa sự vật. Đó là cách của các hành. Điều duy nhất bà có thể cải thiện đó là tâm và tâm trí của bạn.

This house you're living in: You and your husband built it. Other people can build houses, too, making them large and lovely. Those are outer homes, which anyone can build. The Buddha called them outer homes, not your real home. They're homes only in name.

Đây là căn nhà bà đang sống: Bà và chồng bà xây nó. Người khác cũng có thể xây dựng ngôi nhà, làm cho chúng lớn và đáng yêu. Đó là những ngôi nhà bên ngoài, mà bất cứ ai cũng có thể xây dựng. Đức Phật gọi chúng là ngôi nhà bên ngoài, không phải là ngôi nhà thực sự của bạn. Chúng nó chỉ với cái tên.

Homes in the world have to fall in line with the way of the world. Some of us forget. We get a big home and enjoy living in it, but we forget our real home. Where is our real home? It's in the sense of peace. Our real home is peace.

Ngôi nhà trên thế gian phải theo đường lối của thế gian. Một số chúng ta đã quên. Chúng ta có một ngôi nhà lớn và tận hưởng cuộc sống ở trong nó, nhưng chúng ta quên mất ngôi nhà thật của chúng ta. Ngôi nhà thật của của chúng ta ở đâu? Đó là là trạng thái an tịnh bên trong. Ngôi nhà thật sự của chúng ta thì an lạc.

This home you live in here — and this applies to every home — is lovely, but it's not very peaceful. First this, then that; you're worried about this, you're worried about that: This isn't your real home. It's not your inner home. It's an outer home. Someday soon you'll have to leave it. You won't be able to live here anymore. It's a worldly home, not yours.

Nhà này bạn sống ở đây - và điều này áp dụng cho mọi nhà - là đáng yêu, nhưng nó không được yên tĩnh. Thứ nhất, như thế đó; bà lo lắng về điều này, bà lo lắng về điều kia: Đây không phải là nhà thực sự của bà. Nó không phải nhà bên trong của bà. Nó là một ngôi nhà bên ngoài. Một ngày nào đó bà sẽ sớm phải rời khỏi nó. Bà sẽ không thể sống ở đây. Đó là một ngôi nhà thế gian, không phải của bà.

This body of yours, that you still see as you and yours, is a home that stays with you a while. You think that it's you and yours, but it's not. It, too, is a worldly home. It's not your real home. People prefer to build outer homes; they don't like to build inner homes. You rarely see any homes where people can really stay and be at peace. People don't build them. They build only outer homes.

Cơ thể này của bà, mà bà vẫn thấy như là bà và của bà, là một ngôi nhà mà ở lại với bà trong một thời gian. Bà nghĩ rằng đó là bà và của bà, nhưng nó không phải. Nó cũng là một ngôi nhà thế gian. Nó không phải là nhà thực sự của bà. Người ta thích để xây dựng ngôi nhà bên ngoài; họ không muốn xây dựng ngôi nhà bên trong. Bà hiếm khi thấy bất kỳ ngôi nhà mà mọi người thực sự có thể ở lại và được an tịnh. Người ta không xây dựng chúng. Họ xây dựng chỉ ngôi nhà bên ngoài.

Think about it for a minute. How is your body right now? Think about it from the day you were born all the way up to the present moment. We keep running away from progress. We keep running until we're old, running until we're sick. We don't want things to be that way, but we can't prevent it. That's just the way things are. They can't be any other way. It's like wanting a duck to be like a chicken, but it can't because it's a duck. If you want a chicken to be like a duck, it can't, because it's a chicken. If you want ducks to be like chickens, and chickens to be like ducks, you simply suffer — because these things are impossible. If you think, "Ducks have to be the way they are, and chickens the way they are; they can't be any other way," then that kind of thinking gives you energy and strength.

Hãy suy nghĩ về nó trong một phút. Cơ thể của bà bây giờ ra sao? Hãy suy nghĩ về nó từ ngày bà được sinh ra cho tới thời điểm hiện tại. Chúng ta luôn trốn chạy khỏi sự diễn tiến của thiên nhiên. Chúng ta tiếp tục chạy cho đến khi chúng ta già, chạy cho đến khi chúng ta bệnh. Chúng ta không muốn mọi vật như vậy, nhưng chúng ta không thể ngăn chặn nó. Đó chỉ là vật. Chúng không thể có cách nào khác. Nó giống như một con vịt muốn được giống như con gà, nhưng nó không thể bởi vì nó là một con vịt. Nếu bà muốn một con gà giống như một con vịt, nó không thể, bởi vì nó là một con gà. Nếu bà muốn vịt là gà, gà như vịt, bà chỉ đau khổ - bởi vì những điều này là không thể. Nếu bà nghĩ rằng, "Vịt phải là vịt, và gà phải là gà, chúng không thể có cách nào khác", sau đó với sự suy nghĩ như vậy cho bạn năng lượng và sức mạnh.

>No matter how much you want this body to stay stable and permanent, it can't be that way. It's just the way it is. The Buddha called it a fabrication.

Không có vấn đề bạn muốn cơ thể này được ổn định và trường tồn, nó không thể được như vậy. Nó theo cách của nó. Đức Phật gọi đó là sự vọng tạo.

Anicca vata sankhara: How inconstant are fabrications!
Uppada-vaya-dhammino: Their nature is to arise and pass away.
Uppajjhitva nirujjhanti: Arising, they disband.
Tesam vupasamo sukho: Their stilling is bliss.

Anicca vata sankhara: Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường!
Uppada-vaya-dhammino: Sanh rồi diệt, đó là bản chất thiên nhiên của chúng.
Uppajjhitva nirujjhanti: Đã sanh tức có hoại diệt.
Tesam vupasamo sukho: Thoát ra khỏi chúng là hạnh phúc tối thượng

This fabrication — this body-and-mind — is inconstant. It's not dependable. It's here and then it's not. It's born and then it passes away. But we human beings want it to be constant. That's the thinking of a fool.

Sự vọng tạo này - cơ thể này và tâm trí-- là vô thường. Nó không đáng tin cậy. Nó ở đây và sau đó nó không còn. Nó sinh ra và sau đó nó chết. Nhưng con người chúng ta muốn nó không thay đổi. Đó là suy nghĩ của một kẻ ngốc.

Just look at your breath. It goes out and then it comes in. It comes in and then it goes out. That's the nature of breath. It has to be that way. It has to change, to go back and forth. The affairs of fabrication depend on change. You can't have them not change. Just look at your breath. Can you keep it from coming in? Does it feel comfortable? If you draw in a breath and then don't let it go out, is that any good? Even if you want it to be constant, it can't be constant. It's impossible. It goes out and then it comes in. It comes in and then it goes out. It's such a normal thing.

Chỉ cần nhìn vào hơi thở của bà. Thở ra và thở vào. Thở vào và thở ra. Đó là tánh tự nhiên của hơi thở. Nó phải được theo cách đó. Nó phải thay đổi, thở ra và thở vào. Công việc của các hành là phụ thuộc vào sự thay đổi. Bà không thể bắt nó không thay đổi. Hãy quan sát hơi thở của bà. Bà có thể giữ hơi thở vào không? Liệu cảm thấy thoải mái không? Nếu bà thở một hơi thở vào và sau đó không thở ra, điều đó có tốt không? Thậm chí nếu bà muốn không thay đổi, nó không thể không đổi. Đó là điều không thể. Hơi thở đi ra và sau đó hơi thở đi vào Hơi thở vào và sau đó thở ra. Đó là một điều bình thường như vậy.

We're born and then we age; we age and then we get sick and die. It's so normal. But we don't like it. It's as if we wanted the breath to come in and not go out; or to go out and not come in. When it comes in and out, out and in, we can live. Human beings and animals have been living right up to the present because fabrications follow their duty in line with their conditions. That's their truth.

Chúng ta sinh ra và sau đó chúng ta già đi; chúng ta già đi và sau đó chúng ta bị bệnh và chết. Điều đó rất bình thường. Nhưng chúng ta không thích như vậy. Đó là nếu chúng ta muốn hơi thở vào và không thở ra ngoài; hoặc thở ra ngoài và không thở vào. Khi hơi thở còn thở vào và thở ra, rồi thở ra và lại thở vào, chúng ta còn có thể sống. Loài người và loài vật đã sống cho tới ngay giờ phút hiện tại vì thân xác thi hành nhiệm vụ của chúng theo đúng như những điều kiện đòi hỏi. Đó là sự thật của chúng.

So we have to see their truth in line with their truth. As with the affair of birth, aging, illness, and death: Once we're born, we're already dead. Birth and death are all the same thing. One part is the beginning, and one part the end. Just like a tree: When it has a base, it has an upper tip. When it has an upper tip, it has a base. When there's no base, there's no upper tip. There's no upper tip without a base. That's the way things are.

Vì vậy, chúng ta phải nhìn thấy sự thật của họ phù hợp với sự thật của họ. Như với các mối quan hệ của sinh, lão, bệnh, tử: Một khi chúng ta sinh ra, chúng ta đã chết rồi. Sinh tử là tất cả những điều tương tự. Một phần là sự khởi đầu, và một phần kết thúc. Cũng giống như một cây: Khi có rễ thì nó sanh trưởng ra cành nhánh lá. Khi nó có cành nhánh lá, thì nó có nền tảng là gốc rễ. Khi không có gốc rễ, thì không có nhành lá. Không có nhành lá thì nó không có gốc rễ. Đó là cách mọi vật như vậy.

It's kind of funny, you know. We human beings, when somebody dies, get all sad and upset. We cry and grieve — all kinds of things. It's delusion. It's delusion, you know, to cry and lament when somebody dies. That's the way we've been since who knows when. We hardly ever reflect to see things clearly. In my opinion, and you'll have to forgive me for saying this, but if you're going to cry when somebody dies, it'd be better to cry when somebody's born. But we have things all backwards. If somebody's born we laugh; we're happy and glad. But really, birth is death, and death is birth. The beginning is the end, and the end is the beginning. When someone dies or is about to die, we cry. That's foolishness. If you're going to cry, it'd be better to cry from the very beginning. For birth is death. Without birth, there's no death. Do you understand? Death is birth, and birth is death.

Nó thì khôi hài, thưa bà. Con người chúng ta, khi ai đó qua đời, tất cả đều buồn và bối rối. Chúng ta khóc và đau buồn - tất cả mọi thứ. Đó là ảo tưởng. Đó là ảo tưởng, thưa bà, khóc và than thở khi ai đó chết. Đó là cách chúng ta làm kể từ khi con người hiểu biết. Chúng ta hầu như không bao giờ phản ánh nhìn thấy rõ ràng. Theo ý kiến ​​của tôi, và bà sẽ phải tha thứ cho tôi nói điều này, nhưng nếu bà khóc khi ai đó chết, điều đó tốt hơn để khóc khi ai đó được sinh ra. Nhưng chúng ta làm tất cả mọi thứ ngược lại. Nếu ai đó được sinh ra chúng ta cười; chúng tôi đang hạnh phúc và vui mừng. Nhưng thực ra, sinh là tử, và tử là sinh. Có bắt đầu là có kết thúc, và kết thúc là sự khởi đầu. Khi con người chết hoặc sắp chết, chúng ta khóc. Đó là ngu ngốc. Nếu bà muốn khóc, thì tốt hơn bà nên khóc cho người mới sinh ra. Bởi vì sinh là tử. Nếu không có sinh, thì không có tử vong. Bà có hiểu không? Tử là sinh, và sinh là tử.

Don't think in a way that puts you in a turmoil. Just let things be the way they are. This is your duty now. No one else can help you. Your children can't help you; your grandchildren can't help you; your wealth can't help you. The only thing that can help you is if you correct your sense of things right now. Don't let it waver back and forth. Let go. Let go.

Đừng nghĩ theo cách làm cho bà bị đặt trong tình trạng hỗn loạn. Hãy cứ để cho mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Đây là trách nhiệm của bà bây giờ. Không người nào có thể giúp bà. Con cái không thể giúp bà, cháu chắt không thể giúp bà; tài sản không thể giúp bà. Điều duy nhất có thể giúp bà là nếu bà có thể định lại cảm giác về sự vật của bà ngay bây giờ. Đừng để cho cảm giác giao động qua lại. Hãy buông bỏ. Hãy buông bỏ.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

  Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại phamdang0308@gmail.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu ngày 11-7-2014

Kỹ thuật trình bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | Trang kế| trở về đầu trang | Home page |