A Chanting Guide, Hướng dẫn Tụng kinh, của Dhammayut ở Hoa Kỳ

Toàn bộ kinh, bằng tiếng Pali và tiếng Anh, của các bài tụng được trình bày bởi cư sĩ và người xuất gia tại các tu viện Phật giáo thuộc truyền thống Lâm Tăng Thái (giáo phái Dhammayut). Bộ sưu tập phong phú này bao gồm: hướng dẫn cách phát âm; các bài tụng kinh hàng ngày (buổi sáng và buổi tối); phúc lành; các bài kệ và bài giảng từ kinh điển Pali (thường được tụng vào những dịp đặc biệt); các phương pháp hướng dẫn Pali tiêu chuẩn với yêu cầu của giới luật, sự gia trì và sự ban phước từ Tăng đoàn, và những công thức đi kèm với việc cúng dường các món quà cho Tăng đoàn; và nhiều hơn nữa. Để yêu cầu bản in của cuốn sách này, vui lòng gửi thư tới:

Metta Forest Monastery, P.O. Hộp 1409, Trung tâm Thung lũng, CA 92082, Hoa Kỳ. by The Dhammayut Order in the United States of America (2013; 205pp./0.7MB) [PDF icon]

 

A Chanting Guide, by The Dhammayut Order in the United States of America (2013; 205pp./0.7MB) [PDF icon]
The complete text, in both Pali and English, of the chants used by laypeople and monastics alike at Buddhist monasteries of the Thai forest tradition (Dhammayut sect). This extensive collection includes: a guide to pronunciation; the daily (morning and evening) devotional chants; reflections; blessings; verses and discourses from the Pali canon (usually chanted on special occasions); the standard Pali formulas for requesting precepts, blessings, and forgiveness from the Sangha, and those that accompany the offering of gifts to the Sangha; and much more. [Not available in HTML]

[book icon] To request a printed copy of this book, please write to: Metta Forest Monastery, P.O. Box 1409, Valley Center, CA 92082, USA.