Tạng Luật, Tạng thứ nhất trong Thánh Điển Tam Tạng - Tipitaka,là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống Tăng đoàn. Không phải chỉ đề cập đến giới luật tỳ khưu, tỳ khưu ni, đồng thời một số nghi thức tương quan hài hoà giữa hàng Tăng chúng với nhau, và giữa Tăng chúng với các tín chủ cư sĩ tùy theo nhu cầu cần thiết.

The Vinaya Pitaka, the first division of the Tipitaka, is the textual framework upon which the monastic community (Sangha) is built. It includes not only the rules governing the life of every Theravada bhikkhu (monk) and bhikkhuni (nun), but also a host of procedures and conventions of etiquette that support harmonious relations, both among the monastics themselves, and between the monastics and their lay supporters, upon whom they depend for all their material needs.