On one occasion the Blessed One was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. There he addressed the monks:


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn Anàthapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo :

 

-"Monks!"


- "Này các Tỷ-kheo."

 

-"Yes, lord,"
The monks responded.


-"Thưa vâng, bạch Thế Tôn."
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn

 

The Blessed One said:
-"Monks, dwell consummate in virtue, consummate in terms of the Patimokkha. Dwell restrained in accordance with the Patimokkha, consummate in your behavior & sphere of activity. Train yourselves, having undertaken the training rules, seeing danger in the slightest faults.


Thế Tôn nói như sau :
-" Này các Tỷ-kheo, hăy sống đầy đủ giới, đầu đủ giới bổn Pàtimokkha. Hăy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hăi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học pháp."

 

[1] "If a monk would wish, 'May I be dear & pleasing to my fellows in the holy life, respected by & inspiring to them,' then he should be one who brings the precepts to perfection, who is committed to mental calm, who does not neglect jhana, who is endowed with insight, and who frequents empty dwellings.


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện : "Mong rằng ta được các đồng Phạm hạnh thương mến, yêu quư, cung kính và bắt chước". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên măn giới luật, kiên tŕ, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các xứ không tịnh.

 

[2] "If a monk would wish, 'May I be someone who receives robes, almsfood, lodgings, & medical requisites for curing the sick,' then he should be one who brings the precepts to perfection, who is committed to mental calm, who does not neglect jhana, who is endowed with insight, and who frequents empty dwellings.


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện : "Mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên măn giới luật, kiên tŕ, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh.

 

[3] "If a monk would wish, 'Whatever I use or consume in terms of robes, almsfood, lodgings, & medical requisites for curing the sick, may that be of great fruit, of great benefit to those who provided them,' then he should be one who brings the precepts to perfection, who is committed to mental calm, who does not neglect jhana, who is endowed with insight, and who frequents empty dwellings.


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện : "Mong rằng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, các món ăn khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh. Mong rằng hành động của những vị ấy tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn"

 

[4] "If a monk would wish, 'May it also be of great fruit, of great benefit, to whatever dead relatives they [the donors] recollect with brightened minds,' then he should be one who brings the precepts to perfection, who is committed to mental calm, who does not neglect jhana, who is endowed with insight, and who frequents empty dwellings.


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện : "Mong rằng những bà con huyết thống với ta, khi chết và mệnh chung nghĩ (đến ta) với tâm hoan hỷ, (và nhờ vậy) được quả báo lớn, được lợi ích lớn". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên măn giới luật, kiên tŕ, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. .

 

[5] "If a monk would wish, 'May I be content with whatever robes, almsfood, lodgings, & medical requisites for curing the sick are available,' then he should be one who brings the precepts to perfection, who is committed to mental calm, who does not neglect jhana, who is endowed with insight, and who frequents empty dwellings.


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện : "Mong rằng ta biết đủ với bất cứ vật dụng ǵ như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên măn giới luật, kiên tŕ, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. .

 

[6] "If a monk would wish, 'May I be resistant to cold, heat, hunger, & thirst; to the touch of gadflies & mosquitoes, wind & sun & creeping things; to abusive, hurtful language; to bodily feelings that, when they arise, are painful, sharp, stabbing, fierce, distasteful, deadly,' then he should be one who brings the precepts to perfection, who is committed to mental calm, who does not neglect jhana, who is endowed with insight, and who frequents empty dwellings.


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện : "Mong rằng ta kham nhẫn với lạnh, nóng, đói khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, của loài ḅ sát, kham nhẫn những cách nói mạ ly phỉ báng, kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người", thời Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên măn giới luật, kiên tŕ, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh..

 

[7] "If a monk would wish, 'May I overcome displeasure, and not be overcome by displeasure. May I dwell having conquered any displeasure that has arisen,' then he should be one who brings the precepts to perfection, who is committed to mental calm, who does not neglect jhana, who is endowed with insight, and who frequents empty dwellings.


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện : "Mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chớ không để lạc, bất lạc nhiếp lạc, bất lạc được khởi lên", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên măn giới luật, kiên tŕ, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. .

 

[8] "If a monk would wish, 'May I overcome fear & dread, and not be overcome by fear & dread. May I dwell having conquered any fear & dread that have arisen,' then he should be one who brings the precepts to perfection, who is committed to mental calm, who does not neglect jhana, who is endowed with insight, and who frequents empty dwellings.


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện : "Mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hăi, chớ không phải khiếp đảm và sợ hăi nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hăi được khởi lên". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên măn giới luật, kiên tŕ, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh..

 

9] "If a monk would wish, 'May I attain — whenever I want, without strain, without difficulty — the four jhanas that are heightened mental states, pleasant abidings in the here-&-now,' then he should be one who brings the precepts to perfection, who is committed to mental calm, who does not neglect jhana, who is endowed with insight, and who frequents empty dwellings.


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện : "Mong rằng tùy theo ư muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên măn giới luật, kiên tŕ, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh..

 

[10] "If a monk would wish, 'May I — with the ending of mental fermentations — remain in the fermentation-free awareness-release & discernment-release, having directly known & realized them for myself in the here-&-now,' then he should be one who brings the precepts to perfection, who is committed to mental calm, who does not neglect jhana, who is endowed with insight, and who frequents empty dwellings.


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện : "Với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự ḿnh với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên măn giới luật, kiên tŕ nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống trong các trú xứ không tịnh.

 

"Monks, dwell consummate in virtue, consummate in terms of the Patimokkha. Dwell restrained in accordance with the Patimokkha, consummate in your behavior & sphere of activity. Train yourselves, having undertaken the training rules, seeing danger in the slightest faults.' Thus was it said. And in reference to this was it said."


"Này các Tỷ-kheo, hăy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Như vậy được nói đến, chính do duyên này được nói đến như vậy."