-"There are these ten ways of subduing hatred. Which ten?


-"Này các Tỷ-kheo, có mười nhiếp phục."

 

[1] "Thinking, 'He has done me harm. But what should I expect?' one subdues hatred.


Khi nghĩ rằng : "Nó đă làm hại tôi, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy ? Hiềm hận được nhiếp phục

 

[2] "Thinking, 'He is doing me harm. But what should I expect?' one subdues hatred.


Khi nghĩ rằng : "Nó đang làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy.Hiềm hận được nhiếp phục

 

[3] "Thinking, 'He is going to do me harm. But what should I expect?' one subdues hatred.


Khi nghĩ rằng : "Nó sẽ làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi ta nghĩ như vậy ? .Hiềm hận được nhiếp phục

 

[4] "Thinking, 'He has done harm to people who are dear & pleasing to me. But what should I expect?' one subdues hatred.


Khi nghĩ rằng : "Nó đă làm hại người ta yêu, người ta mến . Nhưng lợi ích từ đâu đến khi ta nghĩ như vậy ? . Hiềm hận được nhiếp phục

 

[5] "Thinking, 'He is doing harm to people who are dear & pleasing to me. But what should I expect?' one subdues hatred.


Khi nghĩ rằng : "Nó đang làm hại người ta yêu, người ta mến, nhưng lợi ích từ đâu đến khi ta nghĩ như vậy ? .Hiềm hận được nhiếp phục

 

[6] "Thinking, 'He is going to do harm to people who are dear & pleasing to me. But what should I expect?' one subdues hatred.


Khi nghĩ rằng : "Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mến, nhưng lợi ích từ đâu đến khi ta nghĩ như vậy ? . Hiềm hận được nhiếp phục

 

[7] "Thinking, 'He has aided people who are not dear or pleasing to me. But what should I expect?' one subdues hatred.


Khi nghĩ rằng : "Nó đă giúp đỡ người ta ghét, nhưng lợi ích từ đâu đến khi ta nghĩ như vậy ? . Hiềm hận được nhiếp phục

 

[8] "Thinking, 'He is aiding people who are not dear or pleasing to me. But what should I expect?' one subdues hatred.


Khi nghĩ rằng : "Nó đang giúp đỡ người ta ghét , nhưng lợi ích từ đâu đến khi ta nghĩ như vậy ? . Hiềm hận được nhiếp phục

 

[9] "Thinking, 'He is going to aid people who are not dear or pleasing to me. But what should I expect?' one subdues hatred.


Khi nghĩ rằng : "Nó sẽ giúp đỡ người ta ghét, nhưng lợi ích từ đâu đến khi ta nghĩ như vậy ? . Hiềm hận được nhiếp phục

 

[10] "One does not get worked up over impossibilities


Không làm cho vị ấy tức giận không có lư do.

 

"These are ten ways of subduing hatred."


"Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp nhiếp phục được hiềm hận."