Monks, these five future dangers are just enough, when considered, for a monk living in the wilderness heedful, ardent, and resolute to live for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. Which five?


Ny cc Tỷ-kheo, do qun thấy năm sợ hi trong tương lai ny, thật l vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng khng phng dật, nhiệt tnh, tinh tấn để chứng đạt những g chưa chứng đạt, để chứng đắc những g chưa chứng đắc, để chứng ngộ những g chưa chứng ngộ. Thế no l năm?

 

There is the case where a monk living in the wilderness reminds himself of this: I am now living alone in the wilderness. While I am living alone in the wilderness a snake might bite me, a scorpion might sting me, a centipede might bite me. That would be how my death would come about. That would be an obstruction for me. So let me make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized.


Ở đy, ny cc Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng qun st như sau: "Nay ta sống một mnh trong rừng. Khi ta sống một mnh trong rừng, con rắn c thể cắn ta, con b cạp c thể cắn ta, con rt c thể cắn ta. Do vậy, ta c thể mệnh chung. Như vậy l chướng ngại cho ta. Vậy ta hy cố gắng tinh tấn để chứng đạt những g chưa chứng đạt, để chứng đạt những g chưa chứng đắc, để chứng ngộ những g chưa chứng ngộ".

 

This is the first future danger that is just enough, when considered, for a monk living in the wilderness heedful, ardent, and resolute to live for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized.


Ny cc Tỷ-kheo, do qun thấy sợ hi thứ nhất ny về tương lai, thật l vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở trong rừng khng phng dật, nhiệt tm, tinh tấn để chứng đạt những g chưa chứng đạt, để chứng đắc những g chưa chứng đắc, để chứng ngộ những g chưa chứng ngộ.

 

Furthermore, the monk living in the wilderness reminds himself of this: I am now living alone in the wilderness. While I am living alone in the wilderness, stumbling, I might fall; my food, digested, might trouble me; my bile might be provoked, my phlegm... piercing wind forces (in the body) might be provoked. That would be how my death would come about. That would be an obstruction for me. So let me make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized.


Lại nữa, ny cc Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở trong rừng qun st như sau: "Nay ta sống một mnh trong rừng. Khi ta sống một mnh trong rừng, ta c thể vấp ng v t xuống, cơm ta ăn c thể lm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật c thể lm ta khuấy động, hay nim dịch (đm) c thể lm ta khuấy động, cc gi như kiếm c thể lm ta khuấy động, do vậy ta c thể mệnh chung. Như vậy l chướng ngại cho ta. Vậy ta hy hăng hi, cố gắng để chứng đạt những g chưa chứng đạt, để chứng đắc những g chưa chứng đắc, để chứng ngộ những g chưa chứng ngộ".

 

This is the second future danger that is just enough, when considered, for a monk living in the wilderness heedful, ardent, and resolute to live for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized.


Ny cc Tỷ-kheo, do qun thấy sợ hi thứ hai ny về tương lai, thật l vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng khng phng dật, nhiệt tm, tinh tấn để chứng đạt những g chưa chứng đạt, để chứng đắc những g chứa chứng đắc, để chứng ngộ những g chưa chứng ngộ.

 

Furthermore, the monk living in the wilderness reminds himself of this: I am now living alone in the wilderness. While I am living alone in the wilderness, I might meet up with vicious beasts: a lion or a tiger or a leopard or a bear or a hyena. They might take my life. That would be how my death would come about. That would be an obstruction for me. So let me make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized.


Lại nữa, ny cc Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng qun st như sau: "Nay ta sống một mnh trong rừng. Sống một mnh trong rừng, ta chung sống với cc loi th nguy hiểm, như sư tử, cọp, bo, gấu, d can. Chng c thể đoạt mạng sống của ta, c thể lm ta mệnh chung. Như vậy l một sự chướng ngại cho ta. Vậy ta hy hăng hi tinh cần để chứng đạt những g chưa chứng đạt, để chứng đắc những g chưa chứng đắc, để chứng ngộ những g chưa chứng ngộ

 

This is the third future danger that is just enough, when considered, for a monk living in the wilderness heedful, ardent, and resolute to live for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized.


Ny cc Tỷ-kheo, do qun thấy sợ hi thứ ba ny về tương lai, thật l vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng khng phng dật, nhiệt tm, tinh cần, để chứng đạt những g chưa chứng đạt, để chứng đắc những g chưa chứng đắc, để chứng ngộ những g chưa chứng ngộ.

 

Furthermore, the monk living in the wilderness reminds himself of this: I am now living alone in the wilderness. While I am living alone in the wilderness, I might meet up with youths on their way to committing a crime or on their way back. They might take my life. That would be how my death would come about. That would be an obstruction for me. So let me make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized.


Lại nữa, ny cc Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng qun st như sau: "Nay ta sống một mnh trong rừng. Trong khi ta sống một mnh trong rừng, ta chung sống với cc loi ăn trộm, ăn cắp đ hnh nghề. Chng c thể đoạt mạng sống của ta, chng c thể lm ta mạng chung v như vậy l một chướng ngại cho ta. Vậy ta hy hăng hi tinh tấn, để chứng đạt những g chưa chứng đạt, để chứng đắc những g chưa chứng đắc, để chứng ngộ những g chưa chứng ngộ".

 

This is the fourth future danger that is just enough, when considered, for a monk living in the wilderness heedful, ardent, and resolute to live for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized.


Ny cc Tỷ-kheo, do qun thấy sợ hi thứ tư ny về tương lai, thật l vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng khng phng dật, nhiệt tm, tinh tấn, để chứng đạt những g chưa chứng đạt, để chứng đắc những g chưa chứng đắc, để chứng ngộ những g chưa chứng ngộ.

 

Furthermore, the monk living in the wilderness reminds himself of this: I am now living alone in the wilderness. And in the wilderness are vicious non-human beings (spirits). They might take my life. That would be how my death would come about. That would be an obstruction for me. So let me make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized.


Lại nữa, ny cc Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng qun st như sau: "Nay ta sống một mnh ở trong rừng. Ở trong rừng c những loi phi nhn nguy hiểm, chng c thể đoạt mạng sống của ta lm ta mệnh chung, như vậy l một chướng ngại cho ta. Vậy ta hy hăng hi tinh cần để chứng đạt những g chưa chứng đạt, chứng đắc những g chưa chứng đắc, chứng ngộ những g chưa chứng ngộ".

 

This is the fifth future danger that is just enough, when considered, for a monk living in the wilderness heedful, ardent, and resolute to live for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized.


Ny cc Tỷ-kheo, do qun thấy sợ hi thứ năm ny về tương lai, thật l vừa đủ để Tỷ-kheo sống ở rừng, chứng ngộ những g chưa chứng ngộ.

 

These are the five future dangers that are just enough, when considered, for a monk living in the wilderness heedful, ardent, and resolute to live for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized


Ny cc Tỷ-kheo, do qun thấy năm sợ hi về tương lai ny, thật l vừa đủ để Tỷ-kheo sống ở rừng chứng đạt những g chưa chứng đạt, chứng đắc những g chưa chứng đắc, chứng ngộ những g chưa chứng ngộ.