These are the five factors for exertion. Which five?


Này các Tỷ-kheo, có năm chi phần tinh cần này. Thế nào là năm?

 

There is the case where a monk has conviction, is convinced of the Tathagata's Awakening: 'Indeed, the Blessed One is pure & rightly self-awakened, consummate in knowledge & conduct, well-gone, an expert with regard to the world, unexcelled as a trainer for those people fit to be tamed, the Teacher of divine & human beings, awakened, blessed.'


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo có ḷng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc. Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, điều Ngự Trượng Phu, Phật, Thế Tôn.

 

He is free from illness & discomfort, endowed with good digestion — not too cold, not too hot, of moderate strength — fit for exertion.


Ngài ít bệnh, ít năo, sự tiêu hóa được điều ḥa, không lạnh quá, không nóng quá, trung b́nh hợp với tinh tấn.

 

He is neither fraudulent nor deceitful. He declares himself to the Teacher or to his wise friends in the holy life in line with what he actually is.


Ngài không lừa đảo, dối gạt, nêu rơ ḿnh như chân đối với bậc Đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng Phạm hạnh.

 

He keeps his energy aroused for abandoning unskillful mental qualities and taking on skillful mental qualities. He is steadfast, solid in his effort, not shirking his duties with regard to skillful mental qualities.


Ngài sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tự các thiện pháp, kiên tŕ, nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp.

 

He is discerning, endowed with discernment leading to the arising of the goal — noble, penetrating, leading to the right ending of stress.


Ngài có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh diệt (của các Pháp), thành tựu thánh thể nhập, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau.

 

These are the five factors for exertion.


Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm chi phần tinh cần.

Web Hosting by Brinkster