On one occasion the Blessed One was staying at Savatthi, in Jeta's Grove, Anathapindika's Monastery. There he addressed the monks,

Như vậy tôi nghe:
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

 

-"Monks!"


-"Này các Tỷ-kheo."

 

-"Yes, lord,"
The monks replied to the Blessed One


-"Thưa vâng, bạch Thế Tôn."
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

 

The Blessed One said:
-"These five are obstacles, hindrances that overwhelm awareness and weaken discernment. Which five?

Thế Tôn nói như sau:
-" Có năm chướng ngại, triền cái này, này các Tỷ-kheo, bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Thế nào là năm?"

 

Sensual desire is an obstacle, a hindrance that overwhelms awareness and weakens discernment.


Dục tham, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ.

 

Ill will is an obstacle, a hindrance that overwhelms awareness and weakens discernment.


Sân, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ.

 

Sloth & drowsiness is an obstacle, a hindrance that overwhelms awareness and weakens discernment.


Hôn trầm thụy miên, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ

 

Restlessness & anxiety is an obstacle, a hindrance that overwhelms awareness and weakens discernment


Trạo hối, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ.

 

Uncertainty is an obstacle, a hindrance that overwhelms awareness and weakens discernment.


Nghi, này các Tỷ-kheo, là chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ.

 

These are the five obstacles, hindrances that overwhelm awareness and weaken discernment.


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ.

 

And when a monk has not abandoned these five obstacles, hindrances that overwhelm awareness and weaken discernment, when he is without strength and weak in discernment: for him to understand what is for his own benefit, to understand what is for the benefit of others, to understand what is for the benefit of both, to realize a superior human state, a truly noble distinction in knowledge & vision: that is impossible.


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không đoạn tận năm chướng ngại triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Không có sức mạnh, và trí tuệ yếu kém, sẽ biết lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh; dự kiện này không xảy ra.

 

Suppose there were a river, flowing down from the mountains — going far, its current swift, carrying everything with it — and a man would open channels leading away from it on both sides, so that the current in the middle of the river would be dispersed, diffused, & dissipated; it wouldn't go far, its current wouldn't be swift, and it wouldn't carry everything with it. In the same way, when a monk has not abandoned these five obstacles, hindrances that overwhelm awareness and weaken discernment, when he is without strength and weak in discernment for him to understand what is for his own benefit, to understand what is for the benefit of others, to understand what is for the benefit of both, to realize a superior human state, a truly noble distinction in knowledge & vision: that is impossible.


Ví như, này các Tỷ-kheo, một con sông chảy, từ núi xuống, chảy thật xa, ḍng chảy nhanh cuốn trôi mọi vật. Rồi có người lấy cày mở hai bên bờ sông. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ḍng sông ấy ở chặng giữa bị trở ngại, tràn rộng, bị chuyển hướng, không c̣n chảy ra xa, không c̣n chảy nhanh, không cuốn trôi mọi vật. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không đoạn tận năm chướng ngại triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Không có sức mạnh và trí tuệ yếu kém, sẽ biết được lợi ích của ḿnh, của cả hai, sẽ chứng ngộ pháp Thượng nhân, trí kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh; sự kiện này không xảy ra.

 

Now, when a monk has abandoned these five obstacles, hindrances that overwhelm awareness and weaken discernment, when he is strong in discernment: for him to understand what is for his own benefit, to understand what is for the benefit of others, to understand what is for the benefit of both, to realize a superior human state, a truly noble distinction in knowledge & vision: that is possible.


Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy, sau khi đoạn tận năm chướng ngại triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Có sức mạnh và có trí tuệ, sẽ biết được lợi ích của ḿnh, hay sẽ biết lợi ích của người, hay sẽ biết được lợi ích cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh; sự kiện này có xảy ra.

 

Suppose there were a river, flowing down from the mountains — going far, its current swift, carrying everything with it — and a man would close the channels leading away from it on both sides, so that the current in the middle of the river would be undispersed, undiffused, & undissipated; it would go far, its current swift, carrying everything with it. In the same way, when a monk has abandoned these five obstacles, hindrances that overwhelm awareness and weaken discernment, when he is strong in discernment: for him to understand what is for his own benefit, to understand what is for the benefit of others, to understand what is for the benefit of both, to realize a superior human state, a truly noble distinction in knowledge & vision: that is possible."


Ví như, này các Tỷ-kheo, một con sông chảy từ núi xuống, chảy thật xa, ḍng nước chảy nhanh, cuốn trôi mọi vật. Có người chận đóng lại các cửa miệng hai bên bờ sông. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ḍng sông ấy ở chặng giữa không bị trở ngại, không có chảy tràn, không bị chuyển hướng, chảy được thật xa, ḍng nước chảy nhanh, cuốn trôi mọi vật. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy sau khi đoạn tận năm chướng ngại triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ, có sức mạnh, có trí tuệ, sẽ biết được lợi ích ḿnh hay sẽ biết được lợi người, hay có thể biết lợi cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù, thắng, xứng đáng bậc Thánh; sự kiện này có xảy ra.

 

See also: SN 46.51.

Web Hosting by Brinkster