Then Anathapindika the householder went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to him:


Rồi Gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên:

 

These five things, householder, are welcome, agreeable, pleasant, & hard to obtain in the world. Which five?


Có năm pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ư, khó t́m được ở đời. Thế nào là năm?

 

Long life is welcome, agreeable, pleasant, & hard to obtain in the world.


Tuổi thọ khả lạc, khả hỷ, khả ư khó t́m được ở đời

 

Beauty is welcome, agreeable, pleasant, & hard to obtain in the world.


Dung sắc khả lạc, khả hỷ, khả ư khó t́m được ở đời

 

Happiness is welcome, agreeable, pleasant, & hard to obtain in the world.


An lạc khả lạc, khả hỷ, khả ư khó t́m được ở đời

 

Status is welcome, agreeable, pleasant, & hard to obtain in the world.


Tiếng đồn tốt khả lạc, khả hỷ, khả ư khó t́m được ở đời

 

Rebirth in heaven is welcome, agreeable, pleasant, & hard to obtain in the world.


Cơi trời khả lạc, khả hỷ, khả ư khó t́m được ở đời.

 

Now, I tell you, these five things are not to be obtained by reason of prayers or wishes. If they were to be obtained by reason of prayers or wishes, who here would lack them?


Này Gia chủ, năm pháp này, khả lạc, khả ư khó t́m được ở đời. Này Gia chủ, năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả ư khó t́m được ở đời này, Ta tuyên bố không phải do nhân cầu xin, không phải do nhân ước vọng mà có được. Này Gia chủ, nếu năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả ư khó t́m được ở đời này, do nhân cầu xin, do nhân ước vọng mà có được, thời ai ở đời này lại héo ṃn v́ một lẽ ǵ?

 

It's not fitting for the disciple of the noble ones who desires long life to pray for it or to delight in doing so. Instead, the disciple of the noble ones who desires long life should follow the path of practice leading to long life. In so doing, he will attain long life, either human or divine.


Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có thọ mạng, không có thể do cầu xin thọ mạng hay tán thán đề làm nhân đem lại thọ mạng. Vị Thánh đệ tử muốn có thọ mạng cần phải thực hành con đường dẫn đến thọ mạng. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến thọ mạng, sự thực hành ấy đưa vị ấy nhận lănh được thọ mạng, vị ấy nhận lănh được thọ mạng hoặc Chư Thiên, hoặc loài Người.

 

It's not fitting for the disciple of the noble ones who desires beauty to pray for it or to delight in doing so. Instead, the disciple of the noble ones who desires beauty should follow the path of practice leading to beauty. In so doing, he will attain beauty, either human or divine.


Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có dung sắc, không có thể do cầu xin dung sắc hay tán thán để làm nhân đem lại dung sắc. Vị Thánh đệ tử muốn có dung sắc cần phải thực hành con đường dẫn đến dung sắc. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến dung sắc, sự thực hành ấy đưa vị ấy nhận lănh được dung sắc, vị ấy nhận lănh được dung sắc hoặc Chư Thiên, hoặc loài Người.

 

It's not fitting for the disciple of the noble ones who desires happiness to pray for it or to delight in doing so. Instead, the disciple of the noble ones who desires happiness should follow the path of practice leading to happiness. In so doing, he will attain happiness, either human or divine.


Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có an lạc, không có thể cầu xin an lạc hay tán thán để làm nhân đem đến an lạc. Vị Thánh đệ tử muốn có an lạc cần phải thực hành con đường dẫn đến an lạc. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến an lạc, sự thực hành ấy đưa đến vị ấy nhận lănh được an lạc, vị ấy nhận lănh được an lạc hoặc chư Thiên, hoặc loài Người.

 

It's not fitting for the disciple of the noble ones who desires status to pray for it or to delight in doing so. Instead, the disciple of the noble ones who desires status should follow the path of practice leading to status. In so doing, he will attain status, either human or divine.


Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có tiếng tốt, không có thể do cầu xin tiếng tốt hay tán thán để làm nhân đem đến tiếng tốt. Vị Thánh đệ tử muốn có tiếng tốt cần phải thực hành con đường dẫn đến tiếng tốt. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến tiếng tốt, sự thực hành ấy đưa vị ấy nhận lănh được tiếng tốt, vị ấy nhận lănh được tiếng tốt hoặc chư Thiên, hoặc loài Người

 

It's not fitting for the disciple of the noble ones who desires rebirth in heaven to pray for it or to delight in doing so. Instead, the disciple of the noble ones who desires rebirth in heaven should follow the path of practice leading to rebirth in heaven. In so doing, he will attain rebirth in heaven."


Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có được Thiên giới, không có do cầu xin Thiên giới hay tán thán để làm nhân đem đến Thiên giới. Vị thánh đệ tử muốn có Thiên giới cần phải thực hành con đường dẫn đến Thiên giới. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến Thiên giới, sự thực hành ấy đưa vị ấy nhận lănh được Thiên giới, vị ấy nhận lănh được Thiên giới.

 

Long life, beauty, status, honor,
heaven, high birth:
To those who delight
in aspiring for these things
in great measure, continuously,
the wise praise heedfulness
in making merit.


The wise person, heedful,
acquires a two-fold welfare:
welfare in this life &
welfare in the next.
By breaking through to his welfare
he's called prudent,
wise.


V́ hạnh phúc nhiều người,
Hăy gầy dựng tài sản,
Chư Thiên bảo vệ người
Biết bảo vệ đúng pháp,
Tiếng tốt không từ bỏ,
Người được học, nghe nhiều,
Đầy đủ các cấm giới,


An trú trên Chánh pháp.
Ai có thể chỉ trích,
Bậc trú pháp, tŕ giới,
Bậc nói thật, tàm quư,
Như trang sức vàng ṛng ?
Chư Thiên khen người ấy,
Phạm Thiên cũng tán thán.

Web Hosting by Brinkster