For a lay person, there are these five rewards of conviction. Which five?


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho thiên nam tử có ḷng tin. Thế nào là năm?

 

When the truly good people in the world show compassion, they will first show compassion to people of conviction, and not to people without conviction.


Các Thiện nhân, các Chân nhân, trước hết có ḷng thương tưởng đến vị có ḷng tin, không có như vậy đối với vị không có ḷng tin

 

When visiting, they first visit people of conviction, and not people without conviction.


Khi đến thăm, trước hết họ đến thăm vị có ḷng tin, không có như vậy đối với vị không có ḷng tin

 

When accepting gifts, they will first accept those from people with conviction, and not from people without conviction.


Khi chấp nhận, họ chấp nhận (các món ăn) trước hết từ những người có ḷng tin, không từ những người không có ḷng tin.

 

When teaching the Dhamma, they will first teach those with conviction, and not those without conviction.


Khi thuyết pháp, họ thuyết pháp trước hết cho những có ḷng tin, không thuyết cho những người không có ḷng tin; người có ḷng tin

 

A person of conviction, on the break-up of the body, after death, will arise in a good destination, the heavenly world.


Vị có ḷng tin, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cơi lành, cơi Trời.

 

For a lay person, these are the five rewards of conviction.


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm lợi ích cho thiên nam tử có ḷng tin.

 

Just as a large banyan tree, on level ground where four roads meet, is a haven for the birds all around, even so a lay person of conviction is a haven for many people: monks, nuns, male lay followers, & female lay followers


Ví như, này các Tỷ-kheo, trên khoảnh đất tốt, tại ngă tư đường, có cây bàng to lớn là chỗ nương tựa cho các loài chim chung quanh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có ḷng tin là chỗ nương tựa cho quần chúng, cho các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, cho nam cư sĩ và cho nữ cư sĩ.

 

A massive tree
whose branches carry fruits 
            & leaves,
with trunks & roots
& an abundance of fruits:

   There the birds find rest.

In that delightful sphere
they make their home.
Those seeking shade
	come to the shade,
those seeking fruit
	find fruit to eat.

So with the person consummate
in virtue & conviction,
humble, sensitive, gentle,
	delightful, & mild:
To him come those 
without effluent — 
	free from passion,
	free from aversion,
	free from delusion — 	
the field of merit for the world.They teach him the Dhamma
	that dispels all stress.
And when he understands,
	he is freed from effluents,

	totally unbound.
Như cây bàng to lớn, 
Với cành, lá, trái cây, 
Với thân, rễ, đầy trái
	

      Làm chỗ trú loài chim.


Tại trú xứ thoải mái, 
Các con chim làm tổ, 
Cần bóng mát, hứng mát, 
Cần trái cây, ăn trái. 


Cũng vậy, vị tŕ giới, 
Người có ḷng tịnh tín, 
Khiêm nhường và nhu thuận, 
Hiền ḥa, lời từ tốn, 
Tánh t́nh thật dịu hiền, 
Vị đoạn tham, đoạn sân, 
Đoạn si, không lạc hoặc, 
Là ruộng phước ở đời. 
Họ đến người như vậy, 
Họ thuyết pháp, người ấy 
Đoạn trừ mọi khổ đau,


Vị ấy ở tại đây, 
Hiểu biết Chánh pháp ấy, 
Viên bản nhập Niết-bàn, 
Hoàn toàn không lậu hoặc
Web Hosting by Brinkster