In giving a meal, the donor gives five things to the recipient. Which five?


Người bố thí bữa ăn, này các Tỷ-kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ lănh năm điều. Thế nào là năm?

 

He/she gives life, beauty, happiness, strength, & quick-wittedness.


Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh, cho biện tài.

 

Having given life, he/she has a share in long life, either human or divine.


Cho thọ mạng, vị ấy được chia thọ mạng chư Thiên hay loài Người.

 

Having given beauty, he/she has a share in beauty, either human or divine.


Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc chư Thiên hay loài Người.

 

Having given happiness, he/she has a share in happiness, either human or divine.


Cho an lạc, vị ấy được chia an lạc chư Thiên hay loài Người.

 

Having given strength, he/she has a share in strength, either human or divine.


Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức mạnh chư Thiên hay loài Người.

 

Having given quick-wittedness, he/she has a share in quick-wittedness, either human or divine.


Cho biện tài, vị ấy được chia biện tài chư Thiên hay loài Người.

 

In giving a meal, the donor gives these five things to the recipient."


Người bố thí bữa ăn, này các Tỷ-kheo, người thí chủ đem lại cho người thọ lănh năm điều này.

 


The prudent person giving life, strength,
beauty, quick-wittedness —
the wise person, a giver of happiness —
attains happiness himself.
Having given life, strength, beauty,
happiness, & quick-wittedness,
he has long life & status
wherever he arises.


Bậc Hiền cho thọ mạng,
Sức mạnh, sắc, biện tài,
Bậc trí cho an lạc,
Được chia phần an lạc.
Cho thọ mạng, sức mạnh,
Sắc, thọ mạng, sức mạnh,
Sắc, an lạc, biện tài,
Được sống lâu, danh xưng,
Tại chỗ được tái sanh.

Web Hosting by Brinkster