Then Ven. Sariputta addressed the monks:
- "Friend monks."
Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo:
- Này các hiền giả Tỷ-kheo.

 

"Yes, friend," the monks responded to him.- Thưa Hiền giả.
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta.

 

Ven. Sariputta said: "All those who ask questions of another do so from any one of five motivations. Which five?Này các Hiền giả, ai hỏi một người khác câu hỏi ǵ, tất cả đều nằm trong năm trường hợp này, hay một trong năm trường hợp này. Thế nào là năm?

 

-One asks a question of another through stupidity & bewilderment.
-One asks a question of another through evil desires & overwhelmed with greed.
-One asks a question of another through contempt.
-One asks a question of another when desiring knowledge.
-One asks a question with this thought,1
'If, when asked, he answers correctly, well & good. If not, then I will answer correctly [for him].'-Do đần độn ngu si, hỏi người khác câu hỏi;

-Do ác dục, tham dục, hỏi người khác câu hỏi;

-Khinh thường, hỏi người khác câu hỏi;
-Với tâm muốn hiểu biết,
-Hỏi người khác câu hỏi,
Nghĩ rằng nếu do ta hỏi, vị ấy trả lời đúng đắn, thời như vậy tốt đẹp, nhưng nếu do ta hỏi, vị ấy trả lời không chân chánh, thời ta sẽ trả lời chân chánh cho vị ấy.

 

"All those who ask questions of another do so from any one of these five motivations. And as for me, when I ask a question of another, it's with this thought: 'If, when asked, he answers correctly, well & good. If not, then I will answer correctly [for him].'Này các Hiền giả, ai hỏi một người khác câu hỏi ǵ đều nằm trong năm trường hợp này, hay một trong năm trường hợp này. Này các Hiền giả, ta với tâm như vậy hỏi người khác câu hỏi. Nếu do ta hỏi, người ấy trả lời một cách chân chánh, thời như vậy thật tốt đẹp. Nếu ta hỏi và vị ấy trả lời không chơn chánh, thời ta sẽ trả lời chơn chánh.

 

Note

1. Reading panevam-citto with the Thai edition. The PTS reading — pakuppanto citto, "with a provoked heart" — does not fit the context at all.

See also: AN 3.67; AN 4.42