I have heard that on one occasion the Blessed One was staying at Kosambi, in Ghosita's Park. Now at that time Ven. Udayin was sitting surrounded by a large assembly of householders, teaching the Dhamma. Ven. Ananda saw Ven. Udayin sitting surrounded by a large assembly of householders, teaching the Dhamma, and on seeing him went to the Blessed One. On arrival, he bowed down to the Blessed One and sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One:


Một thời, Thế Tôn trú ở Kosamb́, tại khu vườn Ghosita. Lúc bấy giờ, Tôn giả Udàyi có hội chúng cư sĩ đông đảo đoanh vây đang ngồi thuyết pháp. Tôn giả Ànanda thấy Tôn giả Udàyi có hội chúng đông đảo đoanh vây đang ngồi thuyết pháp, sau khi thấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn:

 

-"Ven. Udayin, lord, is sitting surrounded by a large assembly of householders, teaching the Dhamma."


-" Bạch Thế Tôn, Tôn giả Udàyi có hội chúng cư sĩ đông đảo đoanh vây đang ngồi thuyết pháp."

 

It's not easy to teach the Dhamma to others, Ananda. The Dhamma should be taught to others only when five qualities are established within the person teaching. Which five?


- Này Ànanda, thật không dễ ǵ để thuyết pháp cho các người khác. Để thuyết pháp cho các người khác, này Ànanda, sau nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp cho các người khác. Thế nào là năm?

 

[1] The Dhamma should be taught with the thought, 'I will speak step-by-step.'


-Ta sẽ thuyết pháp tuần tự", thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy.

 

[2] The Dhamma should be taught with the thought, 'I will speak explaining the sequence [of cause & effect].'


-Ta sẽ thuyết với mắt nh́n vào pháp môn", thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy.

 

[3] The Dhamma should be taught with the thought, 'I will speak out of compassion.


-Ta sẽ thuyết v́ ḷng từ mẫn", thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy.

 

[4] The Dhamma should be taught with the thought, 'I will speak not for the purpose of material reward.'


-"Ta sẽ thuyết pháp, không phải v́ tài vật", thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy.

 

[5] The Dhamma should be taught with the thought, 'I will speak without disparaging myself or others


-"Ta sẽ thuyết pháp, không làm thương tổn cho ḿnh và cho người". Thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy.

 

"It's not easy to teach the Dhamma to others, Ananda. The Dhamma should be taught to others only when these five qualities are established within the person teaching."


- Này Ànanda, thật không dễ ǵ để thuyết pháp cho các người khác. Để thuyết pháp cho các người khác, này Ànanda, sau nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp cho các người khác.

 

See also: Sn 4.8; AN 3.72; DN 16 (the Buddha's answer to Subhadda's question).