Monks, there are these five kinds of loss. Which five?


Này các Tỷ-kheo, có năm điều tổn thất này. Thế nào là năm?

 

Loss of relatives,
Loss of wealth,
Loss through disease,
Loss in terms of virtue,
Loss in terms of views.


Tổn thất bà con,
Tổn thất tài sản,
Tổn thất tật bệnh,
Tổn thất giới,
Tổn thất tri kiến.

 

It's not by reason of loss of relatives, loss of wealth, or loss through disease that beings — with the break-up of the body, after death — reappear in the plane of deprivation, the bad destination, the lower realms, in hell.


Này các Tỷ-kheo, không do nhân tổn thất bà con, hay không do nhân tổn thất tài sản, hay không do nhân tổn thất bệnh hoạn mà các loài hữu t́nh sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

 

It's by reason of loss in terms of virtue and loss in terms of views that beings — with the break-up of the body, after death — reappear in the plane of deprivation, the bad destination, the lower realms, in hell.


Này các Tỷ-kheo, chính do nhân tổn thất giới, hay tổn thất tri kiến mà các loài hữu t́nh sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cơi dữ, ác thú, địa ngục.

 

These are the five kinds of loss.


Này các Tỷ-kheo, có năm tổn thất này.

 

There are these five ways of being consummate. Which five?


Này các Tỷ-kheo, có năm thành tựu này. Thế nào là năm?

 

Being consummate in terms of relatives,
Being consummate in terms of wealth,
eing consummate in terms of freedom from disease,
BBeing consummate in terms of virtue,
Being consummate in terms of views.


Thành tựu bà con,
Thành tựu tài sản,
Thành tựu vô bệnh,
Thành tựu giới,
Thành tựu tri kiến.

 

It's not by reason of being consummate in terms of relatives, being consummate in terms of wealth, or being consummate in terms of freedom from disease that beings — with the break-up of the body, after death — reappear in the good destinations, in the heavenly world.


Này các Tỷ-kheo, không do nhân thành tựu bà con, hay không do nhân thành tựu tài sản, hay không do nhân thành tựu vô bệnh, mà các loài hữu t́nh sau khi thân hoại mạng chung sanh được lên cơi lành, Thiên giới, cơi đời này.

 

It's by reason of being consummate in virtue and being consummate in terms of views that beings — with the break-up of the body, after death — reappear in the good destinations, in the heavenly world. These are the five ways of being consummate


Này các Tỷ-kheo, do nhân thành tựu giới hay do nhân thành tựu tri kiến, mà các loài hữu t́nh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cơi lành, Thiên giới, cơi đời này.

Web Hosting by Brinkster