There are these five inhabitants of the states of deprivation, inhabitants of hell, who are in agony & incurable. Which five?


Có năm nghịch tội này, này các Tỷ-kheo, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không có thể chữa trị. Thế nào là năm?

 

One who has killed his/her mother.


Đoạt mạng mẹ, đoạt thân cha.

 

One who has killed an Arahant


Đoạt mạng vị A-la-hán

 

One who — with a corrupted mind — has caused the blood of a Tathagata to flow.


Với ác tâm làm Như Lai chảy máu

 

One who has caused a split in the Sangha.


Phá ḥa hợp Tăng.

 

These are the five inhabitants of the states of deprivation, inhabitants of hell, who are in agony & incurable.


Có năm nghịch tội này, này các Tỷ-kheo, đưa đến đọa xứ, đưa đến địa ngục, không có thể chữa trị.

 

See also: SN 1.38; SN 4.13; SN 36.6.

Web Hosting by Brinkster