I have heard that on one occasion the Blessed One was staying at Kimila, in the Bamboo Grove. Then Ven. Kimila went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to the Blessed One, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One:


Như vầy tôi nghe:
Một thời Thế Tôn trú ở Kimbila, tại rừng Trúc. Rồi Tôn giả Kimbila đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn:

 

-"What is the cause, lord, what is the reason why, when a Tathagata has become totally unbound (has entered total Nibbana), the true Dhamma does not last a long time?"


- "Bạch Thế Tôn, do nhân ǵ, do duyên ǵ, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không được tồn tại lâu dài?"

 

-"Kimila, there is the case where, when a Tathagata has become totally unbound, the monks, nuns, male lay followers, & female lay followers live without respect, without deference, for the Teacher; live without respect, without deference, for the Dhamma... the Sangha... the Training... concentration... heedfulness; live without respect, without deference, for hospitality. This is the cause, this is the reason why, when a Tathagata has become totally unbound, the true Dhamma does not last a long time."


- "Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư; sống không cung kính, không tùy thuận Pháp; sống không cung kính, không tùy thuận chúng Tăng; sống không cung kính, không tùy thuận học pháp, sống không cung kính, không tùy thuận Thiền định; sống không cung kính, không tùy thuận không phóng dật, sống không cung kính, không tùy thuận nghinh đón. Này Kimbila, đây là nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không được tồn tại lâu dài."

 

-"And what is the cause, what is the reason why, when a Tathagata has become totally unbound, the true Dhamma does last a long time?"


-"Bạch Thế Tôn, do nhân ǵ, do duyên ǵ, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài?"

 

-"Kimila, there is the case where, when a Tathagata has become totally unbound, the monks, nuns, male lay followers, & female lay followers live with respect, with deference, for the Teacher; live with respect, with deference, for the Dhamma... the Sangha... the Training... concentration... heedfulness; live with respect, with deference, for hospitality. This is the cause, this is the reason why, when a Tathagata has become totally unbound, the true Dhamma does last a long time."


-"Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính, tùy thuận bậc Đạo Sư, sống cung kính tùy thuận Pháp; sống cung kính tùy thuận học pháp; sống cung kính tùy thuận Thiền định; sống cung kính tùy thuận không phóng dật; sống cung kính tùy thuận nghinh đón. Này Kimbila, đây là nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài."