Monks, these four types of individuals are to be found existing in the world. Which four?


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn ?

 

The one who practices for his own benefit but not for that of others.
The one who practices for the benefit of others but not for his own.
The one who practices neither for his own benefit nor for that of others.
The one who practices for his own benefit and for that of others.


Hướng đến lợi ḿnh, không lợi người ;

Hướng đến lợi người, không lợi ḿnh ;

Không hướng đến lợi ḿnh, lợi người ;

Hướng đến lợi ḿnh, lợi người.

 

And how is one an individual who practices for his own benefit but not for that of others?


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi ḿnh, không lợi người ?

 

There is the case where a certain individual himself abstains from the taking of life but doesn't encourage others in undertaking abstinence from the taking of life. He himself abstains from stealing but doesn't encourage others in undertaking abstinence from stealing. He himself abstains from sexual misconduct but doesn't encourage others in undertaking abstinence from sexual misconduct. He himself abstains from lying but doesn't encourage others in undertaking abstinence from lying. He himself abstains from intoxicants that cause heedlessness but doesn't encourage others in undertaking abstinence from intoxicants that cause heedlessness. Such is the individual who practices for his own benefit but not for that of others.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự ḿnh từ bỏ sát sanh, không khích lệ người khác từ bỏ sát sanh ; tự ḿnh từ bỏ lấy của không cho, không khích lệ người khác từ bỏ lấy của không cho ; tự ḿnh từ bỏ tà hạnh trong các dục, không khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục ; tự ḿnh từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu ; nhưng không khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi ḿnh, không lợi người.

 

And how is one an individual who practices for the benefit of others but not for his own?


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi người, không lợi ḿnh ?

 

There is the case where a certain individual himself doesn't abstain from the taking of life but encourages others in undertaking abstinence from the taking of life. He himself doesn't abstain from stealing but encourages others in undertaking abstinence from stealing. He himself doesn't abstain from sexual misconduct but encourages others in undertaking abstinence from sexual misconduct. He himself doesn't abstain from lying but encourages others in undertaking abstinence from lying. He himself doesn't abstain from intoxicants that cause heedlessness but encourages others in undertaking abstinence from intoxicants that cause heedlessness. Such is the individual who practices for the benefit of others but not for his own.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự ḿnh không từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh ; tự ḿnh không từ bỏ lấy của không cho khích lệ người khác từ bỏ lấy của không cho; tự ḿnh không bỏ tà hạnh trong các dục, khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục; tự ḿnh không từ bỏ nói láo, khích lệ người khác từ bỏ nói láo; tự ḿnh không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu ; khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi người, không lợi ḿnh.

 

And how is one an individual who practices neither for his own benefit nor for that of others?


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không hướng đến lợi ḿnh, lợi người ?

 

There is the case where a certain individual himself doesn't abstain from the taking of life and doesn't encourage others in undertaking abstinence from the taking of life. He himself doesn't abstain from stealing and doesn't encourage others in undertaking abstinence from stealing. He himself doesn't abstain from sexual misconduct and doesn't encourage others in undertaking abstinence from sexual misconduct. He himself doesn't abstain from lying and doesn't encourage others in undertaking abstinence from lying. He himself doesn't abstain from intoxicants that cause heedlessness and doesn't encourage others in undertaking abstinence from intoxicants that cause heedlessness. Such is the individual who practices neither for his own benefit nor for that of others.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự ḿnh không từ bỏ sát sanh, không khích lệ người khác từ bỏ sát sanh ; tự ḿnh không từ bỏ lấy của không cho, không khích lệ người khác từ bỏ lấy của không cho ; tự ḿnh không từ bỏ tà hạnh trong các dục không khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục ; tự ḿnh không từ bỏ nói láo không khích lệ người khác từ bỏ nói láo; tự ḿnh không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu ; không khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không hướng đến lợi ḿnh, lợi người.

 

And how is one an individual who practices for his own benefit and for that of others?


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến lợi ḿnh, lợi người ?

 

There is the case where a certain individual himself abstains from the taking of life and encourages others in undertaking abstinence from the taking of life. He himself abstains from stealing and encourages others in undertaking abstinence from stealing. He himself abstains from sexual misconduct and encourages others in undertaking abstinence from sexual misconduct. He himself abstains from lying and encourages others in undertaking abstinence from lying. He himself abstains from intoxicants that cause heedlessness and encourages others in undertaking abstinence from intoxicants that cause heedlessness. Such is the individual who practices for his own benefit and for that of others.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự ḿnh từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh ; tự ḿnh từ bỏ lấy của không cho khích lệ người khác từ bỏ lấy của không cho; tự cho ḿnh từ bỏ nói láo khích lệ người khác từ bỏ nói láo; tự ḿnh từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu ; khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu ; khích lệ người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hướng đến lợi ḿnh và lợi người.

 

These are the four types of individuals to be found existing in the world


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời.