There are these four types of people to be found existing in the world. Which four?


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn ?

 

One in darkness who is headed for darkness, one in darkness who is headed for light, one in light who is headed for darkness, and one in light who is headed for light.


Sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối ; sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng ; sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối ; sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng.

 

And how is one the type of person in darkness who is headed for darkness?


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối ?

 

There is the case where a person is born into a lowly family — the family of a scavenger, a hunter, a basket-weaver, a wheelwright, or a sweeper — a family that is poor, with little food or drink, living in hardship, where food & clothing are hard to come by. And he is ugly, misshapen, stunted, & sickly: half-blind or deformed or lame or crippled. He doesn't receive any [gifts of] food, drink, clothing, or vehicles; garlands, perfumes, or ointments; bedding, shelter, or lamps. He engages in bodily misconduct, verbal misconduct, & mental misconduct. Having engaged in bodily misconduct, verbal misconduct, & mental misconduct, he — on the break-up of the body, after death — reappears in the plane of deprivation, the bad destination, the lower realms, in hell. This is the type of person in darkness who is headed for darkness.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong một gia đ́nh hạ liệt, gia đ́nh một người đổ phân, hay gia đ́nh một người thợ săn, đan rổ, hay gia đ́nh người đan tre, làm bẫy sập, hay gia đ́nh người đống xe, hay gia đ́nh người quét rác, hay trong một gia đ́nh một người nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó t́m cho được đồ ăn, đồ mặc. Và người ấy lại xấu xí, khó ngó, c̣m lưng, nhiều bệnh hoạn, đui một mắt, quẹo tay bại chân, hay đi khấp khểnh, hay nửa thân tê liệt, không có được đồ ăn, đồ uống, đ̣ mặc, xe cộ, ṿng hoa, hương, phấn sáp, chỗ năm, chỗ ở hay đèn. Người ấy sống với thân làm ác, sống với miệng nói ác, sống với ư nghĩ ác. Sau khi sống với thân làm ac, với miệng nói ác, với ư nghĩ ác, khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người trong bóng tối hướng đến bóng tối.

 

And how is one the type of person in darkness who is headed for light?


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng ?

 

There is the case where a person is born into a lower class family — the family of a scavenger, a hunter, a basket-weaver, a wheelwright, or a sweeper — a family that is poor, with little food or drink, living in hardship, where food & clothing are hard to come by. And he is ugly, misshapen, stunted, & sickly: half-blind or deformed or lame or crippled. He doesn't receive any [gifts of] food, drink, clothing, or vehicles; garlands, perfumes, or ointments; bedding, shelter, or lamps. He engages in good bodily conduct, good verbal conduct, & good mental conduct. Having engaged in good bodily conduct, good verbal conduct, & good mental conduct, he — on the break-up of the body, after death — reappears in the good destination, the heavenly world. This is the type of person in darkness who is headed for light.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong một gia đ́nh hạ liệt, gia đ́nh một người đổ phân, hay gia đ́nh một người thợ săn, đan rổ, hay gia đ́nh người đan tre, làm bẫy sập, hay gia đ́nh người đống xe, hay gia đ́nh người quét rác, hay trong một gia đ́nh một người nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó t́m cho được đồ ăn, đồ mặc. Và người ấy lại xấu xí, khó ngó, c̣m lưng, nhiều bệnh hoạn, đui một mắt, quẹo tay bại chân, hay đi khấp khểnh, hay nửa thân tê liệt, không có được đồ ăn, đồ uống, đ̣ mặc, xe cộ, ṿng hoa, hương, phấn sáp, chỗ năm, chỗ ở hay đèn. Người ấy sống với thân làm lành, sống với miệng nói lành, sống với ư nghĩ lành. Sau khi sống với thân làm lành, với miệng nói lành, với ư nghĩ lành, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cơi lành, cơi trời, cơi đời này. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng.

 

And how is one the type of person in light who is headed for darkness?


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối ?

 

There is the case where a person is born into an upper class family — a noble warrior family, a priestly family, a prosperous householder family — a family that is rich, with much wealth, with many possessions, with a great deal of money, a great many accoutrements of wealth, a great many commodities. And he is well-built, handsome, extremely inspiring, endowed with a lotus-like complexion. He receives [gifts of] food, drink, clothing, & vehicles; garlands, perfumes, & ointments; bedding, shelter, & lamps. He engages in bodily misconduct, verbal misconduct, & mental misconduct. Having engaged in bodily misconduct, verbal misconduct, & mental misconduct, he — on the break-up of the body, after death — reappears in the plane of deprivation, the bad destination, the lower realms, in hell. This is the type of person in light who is headed for darkness.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được sanh trong một gia đ́nh cao quư, trong gia đ́nh Sát-đế-lỵ giàu có, hay trong gia đ́nh Bà-la-môn giàu có, hay trong gia đ́nh gia chủ giàu có, phú hào có tài sản lớn, có của cải lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, nhiều tiền của, ngũ cốc. Người ấy lại đẹp trai, dễ nh́n, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, xin xắn. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, ṿng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ư nghĩ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ư nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chúng, sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, như vậy là hạng người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối.

 

And how is one the type of person in light who is headed for light?


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng ?

 

There is the case where a person is born into an upper class family — a noble warrior family, a priestly family, a prosperous householder family — a family that is rich, with much wealth, with many possessions, with a great deal of money, a great many accoutrements of wealth, a great many commodities. And he is well-built, handsome, extremely inspiring, endowed with a lotus-like complexion. He receives [gifts of] food, drink, clothing, & vehicles; garlands, perfumes, & ointments; bedding, shelter, & lamps. He engages in good bodily conduct, good verbal conduct, & good mental conduct. Having engaged in good bodily conduct, good verbal conduct, & good mental conduct, he — on the break-up of the body, after death — reappears in the good destination, the heavenly world. This is the type of person in light who is headed for light.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sanh ra trong gia đ́nh cao quư, trong gia đ́nh Sát-đế-lỵ giàu có, hay trong gia đ́nh Bà-la-môn giàu có, hay trong gia đ́nh gia chủ giàu có, phú hào có tài sản lớn, có của cải lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc. Và người ấy đẹp trai, dễ nh́n, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, xinh xắn. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, ṿng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy, thân làm lành, miệng nói lành, ư nghĩ lành. Do thân làm lành, miệng nói lành, ư nghĩ lành, người ấy khi thân hoại mạng chung được sanh lê cơi lành, cơi trời, cơi đời này. Này các Tỷ-kheo, như vậy là người sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng.

 

These are the four types of people to be found existing in the world


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời