Monks, a person endowed with these four qualities can be known as 'a person of no integrity.' Which four?


Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu không phải bậc Chân nhân. Thế nào là bốn ?

 

There is the case where a person of no integrity, when unasked, reveals another person's bad points, to say nothing of when asked. Furthermore, when asked, when pressed with questions, he is one who speaks of another person's bad points in full & in detail, without omission, without holding back. Of this person you may know, 'This venerable one is a person of no integrity.'


Ở đây, này các Tỷ-kheo, không phải bậc Chân nhân là người dầu không được hỏi, nói lên lời không tán thán người khác ; c̣n nói ǵ nếu được hỏi ! Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời không dè dặt, không ngập ngừng, vị này nói lên lời không tán thán người khác, đầy đủ toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, cẩn phải được hiểu, này các Tỷ-kheo, vị này không phải Chân nhân.

 

Then again, a person of no integrity, when asked, does not reveal another person's good points, to say nothing of when unasked. Furthermore, when asked, when pressed with questions, he is one who speaks of another person's good points not in full, not in detail, with omissions, holding back. Of this person you may know, 'This venerable one is a person of no integrity.'


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải Chân nhân là người dầu được hỏi, không nói lên lời tán thán người khác ; c̣n nói ǵ nếu không được hỏi ! Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời dè dặt và ngập ngừng, vị này nói lên lời tán thán người khác, không đầy đủ, không toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu, này các Tỷ-kheo, vị này không phải Chân nhân.

 

Then again, a person of no integrity, when asked, does not reveal his own bad points, to say nothing of when unasked. Furthermore, when asked, when pressed with questions, he is one who speaks of his own bad points not in full, not in detail, with omissions, holding back. Of this person you may know, 'This venerable one is a person of no integrity.'


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải Chân nhân là người dầu được hỏi, không nói lên lời không tán thán về ḿnh ; c̣n nói ǵ nếu không được hỏi ! Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời dè dặt và ngập ngừng, vị này nói lên lời không tán thán về ḿnh, không đầy đủ, không toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu, vị này không phải Chân nhân.

 

Then again, a person of no integrity, when unasked, reveals his own good points, to say nothing of when asked. Furthermore, when asked, when pressed with questions, he is one who speaks of his own good points in full & in detail, without omissions, without holding back. Of this person you may know, 'This venerable one is a person of no integrity.'


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, không phải là Chân nhân là người dầu không được hỏi, cũng nói lên lời tán thán về ḿnh ; c̣n nói ǵ nếu được hỏi ! Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập ngừng, vị này nói lên lời tán thán về ḿnh, đầy đủ và toàn bộ. Này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu vị này không phải Chân nhân.

 

Monks, a person endowed with these four qualities can be known as 'a person of no integrity.'


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu không phải bậc Chân nhân.

 

Now, a person endowed with these four qualities can be known as 'a person of integrity.' Which four?


Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu là bậc Chân nhân. Thế nào là bốn ?

 

There is the case where a person of integrity, when asked, does not reveal another person's bad points, to say nothing of when unasked. Furthermore, when asked, when pressed with questions, he is one who speaks of another person's bad points not in full, not in detail, with omissions, holding back. Of this person you may know, 'This venerable one is a person of integrity.'


Ở đây, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân là người dầu có được hỏi, không nói lên lời không tán thán người khác ; c̣n nói ǵ nếu không được hỏi ! Nhưng nếu được hỏi, và phải trả lời, dè dặt và ngập ngừng, vị ấy nói lên lời không tán thán người khác. Cần phải được hiểu, này các Tỷ-kheo, vị này là bậc Chân nhân.

 

Then again, a person of integrity, when unasked, reveals another person's good points, to say nothing of when asked. Furthermore, when asked, when pressed with questions, he is one who speaks of another person's good points in full & in detail, without omissions, without holding back. Of this person you may know, 'This venerable one is a person of integrity.'


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân là người dầu không được hỏi, cũng nói lên lời tán thán người khác ; c̣n nói ǵ nếu được hỏi. Nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập ngừng, vị ấy nói lời tán thán người khác, đầy đủ và toàn bộ. Cần phải được hiểu, này các Tỷ-kheo, vị này là bậc Chân nhân.

 

Then again, a person of integrity, when unasked, reveals his own bad points, to say nothing of when asked. Furthermore, when asked, when pressed with questions, he is one who speaks of his own bad points in full & in detail, without omissions, without holding back. Of this person you may know, 'This venerable one is a person of integrity.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân là Người, nếu không được hỏi, vẫn nói lên lời không tán thán về ḿnh ; c̣n nói ǵ nếu được hỏi ! Nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập ngừng, vị ấy nói lên lời không tán thán về ḿnh, đầy đủ và toàn bộ. Cần phải được hiểu, này các Tỷ-kheo, vị này là bậc Chân nhân.

 

Then again, a person of integrity, when asked, does not reveal his own good points, to say nothing of when unasked. Furthermore, when asked, when pressed with questions, he is one who speaks of his own good points not in full, not in detail, with omissions, holding back. Of this person you may know, 'This venerable one is a person of integrity.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân dầu có được hỏi cũng không nói lên lời tán thán về ḿnh ; c̣n nói ǵ nếu không được hỏi ! Nếu được hỏi và phải trả lời, dè dặt và ngập ngừng, vị ấy nói lên lời tán thán về ḿnh, không đầy đủ ; không toàn bộ. Cần phải được hiểu, này các Tỷ-kheo, vị này là bậc Chân nhân.

 

Monks, a person endowed with these four qualities can be known as 'a person of integrity.'"


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, cần phải được hiểu là bậc Chân nhân.

 

See also: AN 2.31