Once the Blessed One was staying among the Bhaggas in the Deer Park at Bhesakala Grove, near Crocodile Haunt. Then early in the morning the Blessed One put on his robes and, carrying his bowl and outer robe, went to the home of the householder, Nakula's father. On arrival, he sat down on a seat made ready. Then Nakula's father & Nakula's mother went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As they were sitting there, Nakula's father said to the Blessed One:


Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga tại núi Sumsumàra, rừng Bhesakalà, ở vườn Nai. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ gia chủ cha Nakulà, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đă soạn săn. Rồi gia chủ cha Nakulà và nữ gia chủ mẹ Nakulà đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha Nakulà bạch Thế Tôn :

 

-"Lord, ever since Nakula's mother as a young girl was brought to me [to be my wife] when I was just a young boy, I am not conscious of being unfaithful to her even in mind, much less in body. We want to see one another not only in the present life but also in the life to come."


-"Từ khi nữ gia chủ mẹ Nakulà được đem về đây cho con khi con c̣n trẻ nhỏ, con không bao giờ biết con có điều ǵ xâm phạm đến vợ con, cho đến ư nghĩ cũng không, chớ đừng nói ǵ đến thân. V́ rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà c̣n muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa."

 

And Nakula's mother said to the Blessed One:


Nữ gia chủ mẹ Nakulà bạch Thế Tôn :

 

-"Lord, ever since I as a young girl was brought to Nakula's father [to be his wife] when he was just a young boy, I am not conscious of being unfaithful to him even in mind, much less in body. We want to see one another not only in the present life but also in the life to come."


-"Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha Nakulà, khi con c̣n trẻ nhỏ, con không bao giờ biết con có điều ǵ xâm phạm đến gia chủ cha Nakulà, cho đến ư nghĩ cũng không, chớ đừng nói ǵ đến thân. V́ rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau, trong đời này, mà c̣n muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa."

 

[The Blessed One said:] "If both husband & wife want to see one another not only in the present life but also in the life to come, they should be in tune [with each other] in conviction, in tune in virtue, in tune in generosity, and in tune in discernment. Then they will see one another not only in the present life but also in the life to come."


[Đức Thế Tôn đáp:] - Vậy này các Gia chủ, khi cả hai vợ và chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này, và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, đồng giới, đồng thí đồng trí tuệ, thời trong đời hiện tại, các người được thấy mặt nhau, và trong đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau

 

Husband & wife, both of them
	having conviction,
	being responsive,
	being restrained,
	living by the Dhamma,
	addressing each other
	with loving words:
they benefit in manifold ways.
	To them comes bliss.
Their enemies are dejected
when both are in tune in virtue.
    Having followed 
the Dhamma here in this world,
both in tune in precepts & practices,
they delight in the world of the devas,
enjoying the pleasures they desire.
Cả hai, tín, bố thí,
Sống chế ngự, chánh mạng,
Cả hai vợ chồng ấy,
Nói lời thân ái nhau,
Đời sống nhiều hạnh phúc,
Chờ đợi hai người ấy.
Kẻ thù không thích ư,
Cả hai giới hạnh lành,
Ở đây sống theo Pháp,
Giữ cấm giới đồng đẳng,
Cả hai giới hạnh lành,
Sống hoan hỷ Thiên giới,
Hân hoan được thỏa măn,
Đúng với điều sở cầu.