In every case where a family cannot hold onto its great wealth for long, it is for one or another of these four reasons. Which four?


Phàm những gia đ́nh nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Thế nào là bốn ?

 

They don't look for things that are lost. They don't repair things that have gotten old. They are immoderate in consuming food and drink. They place a woman or man of no virtue or principles in the position of authority. In every case where a family cannot hold onto its great wealth for long, it is for one or another of these four reasons.


Không t́m những ǵ đă mất; không sửa lại cái ǵ đă hư cũ ; ăn và uống quá độ; đặt ác giới nữ nhân, nam nhân trong địa vị tối thắng. Phàm những gia đ́nh nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này.

 

In every case where a family can hold onto its great wealth for long, it is for one or another of these four reasons. Which four?


Phàm những gia đ́nh nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Thế nào là bốn ?

 

They look for things that are lost. They repair things that have gotten old. They are moderate in consuming food and drink. They place a virtuous, principled woman or man in the position of authority. In every case where a family can hold onto its great wealth for long, it is for one or another of these four reasons."


T́m những ǵ đă mất; sửa lại cái ǵ đă hư cũ ; ăn và uống không quá độ; đặt ác giới nữ nhân, nam nhân trong địa vị tối thắng. Phàm những gia đ́nh nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này.