Monks, these four types of kamma have been directly realized, verified, & made known by me. Which four?


Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. Thế nào là bốn ?

 

There is kamma that is dark with dark result. There is kamma that is bright with bright result. There is kamma that is dark & bright with dark & bright result. There is kamma that is neither dark nor bright with neither dark nor bright result, leading to the ending of kamma.


Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen quả đen; này các Tỷ-kheo, có nghiệp thắng quả trắng; này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen trắng, quả đen trắng, có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.

 

And what is kamma that is dark with dark result?


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen ?

 

There is the case where a certain person fabricates an injurious bodily fabrication, fabricates an injurious verbal fabrication, fabricates an injurious mental fabrication. Having fabricated an injurious bodily fabrication, having fabricated an injurious verbal fabrication, having fabricated an injurious mental fabrication, he rearises in an injurious world. On rearising in an injurious world, he is there touched by injurious contacts. Touched by injurious contacts, he experiences feelings that are exclusively painful, like those of the beings in hell. This is called kamma that is dark with dark result.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ư hành có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành có tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại, do làm ư hành có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ, như những chúng sanh trong địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen.

 

And what is kamma that is bright with bright result?


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng ?

 

There is the case where a certain person fabricates an non-injurious bodily fabrication, fabricates an non-injurious verbal fabrication, fabricates an non-injurious mental fabrication. Having fabricated an non-injurious bodily fabrication, having fabricated an non-injurious verbal fabrication, having fabricated an non-injurious mental fabrication, he rearises in an non-injurious world. On rearising in an non-injurious world, he is there touched by non-injurious contacts. Touched by non-injurious contacts, he experiences feelings that are exclusively painful, like those of the Ever-radiant Devas. This is called kamma that is bright with bright result.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ư hành không có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành không có tổn hại, do làm khẩu hành không có tổn hại, do làm ư hành không có tổn hại, sanh ra ở thế giới không có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có không tổn hại, các cảm xúc không có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc không có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư Thiên ở Biến Tịnh Thiên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp trắng quả trắng.

 

And what is kamma that is dark & bright with dark & bright result?


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen trắng quả đen trắng ?

 

There is the case where a certain person fabricates a bodily fabrication that is injurious & non-injurious ... a verbal fabrication that is injurious & non-injurious ... a mental fabrication that is injurious & non-injurious ... He rearises in an injurious & non-injurious world ... There he is touched by injurious & non-injurious contacts ... He experiences injurious & non-injurious feelings, pleasure mingled with pain, like those of human beings, some devas, and some beings in the lower realms. This is called kamma that is dark & bright with dark & bright result.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân hành có tổn hại và không có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không có tổn hại, làm ư hành có tổn hại và không có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành có tổn hại và không có tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại và không có tổn hại, do làm ư hành có tổn hại và không có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại và không có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại và không có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và không tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, xen lẫn, pha trộn lạc và khổ. Ví như một số người và chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng quả đen trắng.

 

And what is kamma that is neither dark nor bright with neither dark nor bright result, leading to the ending of kamma?


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt ?

 

Right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. This is called kamma that is neither dark nor bright with neither dark nor bright result, leading to the ending of kamma.


Đây là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt.

 

These, monks, are the four types of kamma directly realized, verified, & made known by me."


Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này đă được Ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng.

 

See also: MN 57; "Kamma and the Ending of Kamma" in The Wings to Awakening (Thanissaro Bhikkhu)