I have heard that on one occasion the Blessed One was staying among the Vajjians at Bhanda Village. There he addressed the monks,


Như vậy, tôi nghe : Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại làng Bhanda. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo :

 

-"Monks!"


- "Này các Tỷ-kheo."

 

-"Yes, lord,"
The monks responded.


- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn."
Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

 

The Blessed One said:
-"It's because of not understanding and not penetrating four things that we have wandered & transmigrated on such a long, long time, you & I. Which four?


Thế tôn nói như sau :
-" Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập bốn pháp, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyển trong một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy ! Thế nào là bốn ?

 

It's because of not understanding and not penetrating noble virtue that we have wandered & transmigrated on such a long, long time, you & I.


Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập Thánh giới, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyển trong một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy.

 

It's because of not understanding and not penetrating noble concentration that we have wandered & transmigrated on such a long, long time, you & I.


Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập Thánh định, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyển trong một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy.

 

It's because of not understanding and not penetrating noble discernment that we have wandered & transmigrated on such a long, long time, you & I.


Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập Thánh tuệ, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyển trong một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy.

 

It's because of not understanding and not penetrating noble release that we have wandered & transmigrated on such a long, long time, you & I.


Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập Thánh giải thoát, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyển trong một thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thầy.

 

But when noble virtue is understood & penetrated, when noble concentration... noble discernment... noble release is understood & penetrated, then craving for becoming is destroyed, the guide to becoming (craving & attachment) is ended, there is now no further becoming."


Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh giới này được giác ngộ, được thể nhập; Thánh tuệ được giác ngộ, được thể nhập; Thánh định được giác ngộ, được thể nhập; Thánh giải thoát được giác ngộ, được thể nhập; hữu ái được chặt đứt, dây cột của hữu được đoạn tận, nay không c̣n tái sanh.

 

That is what the Blessed One said. When the One Well-gone had said that, he — the Teacher — said further:


Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ sau khi nói như vậy, bậc Đạo sư lại nói thêm :

 

Unexcelled virtue, concentration,
discernment, & release:
have been understood by Gotama of glorious stature.
Having known them directly,
he taught the Dhamma to the monks —
the Awakened One
the Teacher who has put an end to suffering & stress,
the One with vision
totally unbound.

Giới, Thiền định, Trí tuệ
Với giải thoát vô thượng
Gotama xưng danh
Giác ngộ những pháp này
Đức Phật thắng tri chúng
Thuyết pháp cho Tỷ-kheo
Đạo sư đoạn tận khổ
Bậc Tuệ nhăn tịch tịnh.