Then Kesi the horsetrainer went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down, sat to one side. As he was sitting there, the Blessed One said to him:


Rồi Kesi, người đánh xe điều phục ngựa đi đến Thế tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế tôn nói với Kesi, người đánh xe điều phục ngựa đang ngồi một bên :

 

-"You, Kesi, are a trained man, a trainer of tamable horses. And how do you train a tamable horse?"


-" Này Kesi, Ông là người đánh xe điều phục ngựa, có chế ngự. Và này Kesi, Ông nhiếp phục ngựa như thế nào ?"

 

-"Lord, I train a tamable horse [sometimes] with gentleness, [sometimes] with harshness, [sometimes] with both gentleness & harshness."


-"Bạch Thế tôn, con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục với lời nói mềm mỏng ; con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục với lời thô ác ; con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục với lời nói mềm mỏng và thô ác."

 

-"And if a tamable horse does not submit either to a mild training or to a harsh training or to a mild & harsh training, Kesi, what do you do?"


-"Này Kesi, nếu con ngựa đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói thô ác, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và thô ác, thời Ông làm ǵ với con ngựa ấy ?"

 

-"If a tamable horse does not submit either to a mild training or to a harsh training or to a mild and harsh training, lord, then I kill it. Why is that? [I think:] 'Don't let this be a disgrace to my lineage of teachers.' But the Blessed One, lord, is the unexcelled trainer of tamable people. How do you train a tamable person?"


-"Bạch Thế tôn, nếu con ngựa đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói thô ác, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và thô ác của con, thời bạch Thế tôn, con giết nó. V́ sao ? V́ mong rằng nó không làm mất danh dự cho gia đ́nh thầy của con ! Nhưng bạch Thế tôn, Thế tôn là bậc Vô thượng, đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự, như thế nào Thế tôn nhiếp phục những ai đáng được điều phục ? "

 

-"Kesi, I train a tamable person [sometimes] with gentleness, [sometimes] with harshness, [sometimes] with both gentleness & harshness.


-"Này Kesi, Ta nhiếp phục người đáng được nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, Ta nhiếp phục với lời nói cứng rắn, Ta nhiếp phục với lời nói vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn."

 

In using gentleness, [I teach:] 'Such is good bodily conduct. Such is the result of good bodily conduct. Such is good verbal conduct. Such is the result of good verbal conduct. Such is good mental conduct. Such is the result of good mental conduct. Such are the devas. Such are human beings.'


Tại đây, này Kesi, đây là với lời nói mềm mỏng : Đây là thân làm thiện, đây là quả báo thân làm thiện. Đây là lời nói thiện, đây là quả báo lời nói thiện. Đây là ư nghĩ thiện, đây là quả báo ư nghĩ thiện, Đây là chư thiện. Đây là loài Người.

 

In using harshness, [I teach:] 'Such is bodily misconduct. Such is the result of bodily misconduct. Such is verbal misconduct. Such is the result of verbal misconduct. Such is mental misconduct. Such is the result of mental misconduct. Such is hell. Such is the animal womb. Such the realm of the hungry shades.


Tại đây, này Kesi, đây là với lời nói cứng rắn : Đây là thân làm ác, đây là quả báo thân làm ác. Đây là lời nói ác, đây là quả báo lời nói ác. Đây là ư nghĩ ác, đây là quả báo ư nghĩ ác. Đây là địa ngục. Đây là loài bàng sanh. Đây là loại ngạ quỷ.

 

In using gentleness & harshness, [I teach:] 'Such is good bodily conduct. Such is the result of good bodily conduct. Such is bodily misconduct. Such is the result of bodily misconduct. Such is good verbal conduct. Such is the result of good verbal conduct. Such is verbal misconduct. Such is the result of verbal misconduct. Such is good mental conduct. Such is the result of good mental conduct. Such is mental misconduct. Such is the result of mental misconduct. Such are the devas. Such are human beings. Such is hell. Such is the animal womb. Such the realm of the hungry shades.'"


Tại đây, này Kesi, đây là lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn : Đây là thân làm thiện, đây là quả báo thân làm thiện. Đây là thân làm ác, đây là quả báo thân làm ác. Đây là lời nói thiện, đây là quả báo lời nói thiện. Đây là lời nói ác, đây là quả báo lời nói ác. Đây là ư nghĩ thiện, đây là quả báo ư nghĩ thiện. Đây là ư nghĩ ác, đây là quả báo ư nghĩ ác. Đây là chư Thiên. Đây là loài Người. Đây là địa ngục. Đây là loài bàng sanh. Đây là ngạ quỷ.

 

-"And if a tamable person does not submit either to a mild training or to a harsh training or to a mild & harsh training, what do you do?"


- "Bạch Thế tôn, nếu người đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng của Thế tôn, không chịu nhiếp phục với lời nói cúng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và cúng rắn, thời Thế tôn làm ǵ với người ấy ?"

 

If a tamable person does not submit either to a mild training or to a harsh training or to a mild & harsh training, then I kill him, Kesi."


Này Kesi, nếu người đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng của Ta, không chịu nhiếp phục với lời nói cúng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, này Kesi, thời Ta giết hại người ấy !

 

But it's not proper for our Blessed One to take life! And yet the Blessed One just said, 'I kill him, Kesi.'"


-" Nhưng bạch Thế tôn, sát sanh không xứng đáng với Thế tôn. Tuy vậy, Thế tôn nói : "Này Kesi, Ta giết hại người ấy".

 

"It is true, Kesi, that it's not proper for a Tathagata to take life. But if a tamable person does not submit either to a mild training or to a harsh training or to a mild & harsh training, then the Tathagata does not regard him as being worth speaking to or admonishing. His knowledgeable fellows in the holy life do not regard him as being worth speaking to or admonishing. This is what it means to be totally destroyed in the Doctrine & Discipline, when the Tathagata does not regard one as being worth speaking to or admonishing, and one's knowledgeable fellows in the holy life do not regard one as being worth speaking to or admonishing."


- Thất vậy, này Kesi, sát sanh không xứng đáng với Như Lai. Nhưng người đáng được điều phục ấy không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và cứng rắn, Như Lai nghĩ rằng người ấy không xứng đáng đẻ được nói đến, để được giáo giới. Và các vị đồng Phạm hạnh có trí nghĩ rằng người ấy không xứng đáng để được nói đến, để được giáo giới. Bị giết hại, này Kesi là con người này, trong giới luật của bậc Thánh, bị Như Lai nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới, bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới.

 

-"Yes, lord, wouldn't one be totally destroyed if the Tathagata does not regard one as being worth speaking to or admonishing, and one's knowledgeable fellows in the holy life do not regard one as being worth speaking to or admonishing!


-"Bạch Thế tôn, người ấy bị bậc Thiện Thệ giết hại là người nào bị Như Lai nghĩ rằng không xứng đáng được nói đến, không xứng đáng được giáo giới, bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới

 

Magnificent, lord! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has the Blessed One — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, and to the community of monks. May the Blessed One remember me as a lay follower who has gone to him for refuge, from this day forward, for life."


Thật vi diệu thay, bạch Thế tôn ! Thật vi diệu thay, bạch Thế tôn ! Như người dựng đứng lên những ǵ bị quăng ngă xuống, phơi bày ra những ǵ bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc;cũng vậy ,Chánh pháp đă được Tôn Giả Gotama dùng nhiều phương tiện tŕnh bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.

Web Hosting by Brinkster