Monks, there are these four yokes. Which four?


Này các Tỷ-kheo, có bốn ách này. Thế nào là bốn ?

 

-The yoke of sensuality,
-The yoke of becoming,
-The yoke of views,
-The yoke of ignorance.


-Dục ách,
-Hữu ách,
-Kiến ách,
-Vô minh ách.

 

And what is the yoke of sensuality?
There is the case where a certain person does not discern, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, & the escape from sensuality. When he does not discern, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, & the escape from sensuality, then — with regard to sensual objects — he is obsessed with sensual passion, sensual delight, sensual attraction, sensual infatuation, sensual thirst, sensual fever, sensual fascination, sensual craving. This is the yoke of sensuality.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là dục ách ?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, nên dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát, dục năo, dục chấp thủ, dục ái trong các dục chiếm đóng và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là dục ách.

 

And how is there the yoke of becoming?
There is the case where a certain person does not discern, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, & the escape from becoming. When he does not discern, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, & the escape from becoming, then — with regard to states of becoming — he is obsessed with becoming-passion, becoming-delight, becoming-attraction, becoming-infatuation, becoming-thirst, becoming-fever, becoming-fascination, becoming-craving. This is the yoke of sensuality & the yoke of becoming.


Và thế nào là hữu ách ?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên hữu tham, hữu hỷ, hữu luyến, hữu đam mê, hữu khát, hữu năo, hữu chấp thủ, hữu ái trong các hữu chiếm đóng và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hữu ách.

 

And how is there the yoke of views?
There is the case where a certain person does not discern, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, & the escape from views. When he does not discern, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, & the escape from views, then — with regard to views — he is obsessed with view-passion, view-delight, view-attraction, view-infatuation, view-thirst, view-fever, view-fascination, view-craving. This is the yoke of sensuality, the yoke of becoming, & the yoke of views.


Và thế nào là kiến ách ?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các kiến. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các kiến, nên kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến khát, kiến năo, kiến chấp thủ, kiến ái trong các kiến chiếm đóng và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kiến ách.

 

And how is there the yoke of ignorance?
There is the case where a certain person does not discern, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, & the escape from the six sense media. When he does not discern, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, & the escape from the six sense media, then — with regard to ignorance concerning the six sense media — he is obsessed with not-knowing. This is the yoke of sensuality, the yoke of becoming, the yoke of views, & the yoke of ignorance.


Và thế nào là vô minh ách ?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô minh ách. Đây là dục ách, hữu ách, kiến ách và vô minh ách.

 

"Conjoined with evil, unskillful mental qualities — defiling, leading to further becoming, unhappy, resulting in suffering & stress, and in future birth, aging, & death — one is said not to be at rest from the yoke.


Bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các phiền năo, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả khổ dị thục trong tương lai, bởi sanh già, chết, do vậy được gọi là không an ổn bới các ách.

 

"These are the four yokes.Này các Tỷ-kheo, có bốn ách này.

 

"Now, there are these four unyokings. Which four?
-Unyoking from sensuality,
-Unyoking from becoming,
-Unyoking from views,
-Unyoking from ignorance.


Này các Tỷ-kheo, có bốn ách ly này. Thế nào là bốn ?
- Ly dục ách,
-Ly hữu ách,
-Ly kiến ách,
-Ly vô minh ách.

 

"And what is unyoking from sensuality?
There is the case where a certain person discerns, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, & the escape from sensuality. When he discerns, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, & the escape from sensuality, then — with regard to sensual objects — he is not obsessed with sensual passion, sensual delight, sensual attraction, sensual infatuation, sensual thirst, sensual fever, sensual fascination, sensual craving. This is unyoking from sensuality.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ly dục ách ?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục. Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, nên dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát, dục năo, dục chấp thủ, dục ái trong các dục không xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ly dục ách.

 

"And how is there unyoking from becoming?
There is the case where a certain person discerns, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, and the escape from becoming. When he discerns, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, and the escape from becoming, then — with regard to states of becoming — he is not obsessed with becoming-passion, becoming-delight, becoming-attraction, becoming-infatuation, becoming-thirst, becoming-fever, becoming-fascination, becoming-craving. This is unyoking from sensuality & unyoking from becoming.Và thế nào là ly hữu ách ?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu. Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên hữu tham, hữu hỷ, hữu luyến, hữu đam mê, hữu khát, hữu năo, hữu chấp thủ, hữu ái trong các hữu không chiếm đóng và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ly hữu ách.

 

"And how is there unyoking from views?
There is the case where a certain person discerns, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, & the escape from views. When he discerns, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, & the escape from views, then — with regard to views — he is not obsessed with view-passion, view-delight, view-attraction, view-infatuation, view-thirst, view-fever, view-fascination, view-craving. This is unyoking from sensuality, unyoking from becoming, & unyoking from views.Và thế nào là ly kiến ách ?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các kiến. Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các kiến, nên kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến khát, kiến năo, kiến chấp thủ, kiến ái trong các kiến không chiếm đóng và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ly kiến ách.

 

"And how is there unyoking from ignorance?
There is the case where a certain person discerns, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, & the escape from the six sense media. When he discerns, as it actually is present, the origination, the passing away, the allure, the drawbacks, and the escape from the six sense media, then — with regard to ignorance concerning the six sense media — he is not obsessed with not-knowing. This is unyoking from sensuality, unyoking from becoming, unyoking from views, & unyoking from ignorance.Và thế nào là ly vô minh ách ?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Do như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ không xâm chiếm và tồn tại. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ly vô minh ách.

 

"Disjoined from evil, unskillful mental qualities — defiling, leading to further becoming, unhappy, resulting in suffering & stress, and in future birth, aging, & death — one is said to be at rest from the yoke.Không bị trói buộc bởi các ác bất thiện pháp, các phiền năo, các pháp bị tái sanh, phiền nhiễu, các quả khổ dị thục trong tương lai, bởi sanh già, chết, do vậy được gọi là an ổn khỏi các ách.

 

"These are the four unyokings."Này các Tỷ-kheo, có bốn ly ách này.

 

Joined with the yoke of sensuality
	& the yoke of becoming,
joined with the yoke of views,
	surrounded by ignorance,
beings go to the wandering-on,
	heading to birth
		& death.


But those who comprehend sensuality
	& the yoke of becoming — entirely — 
who have thrown off the yoke of views
	and are dispassionate
	toward ignorance,
disjoined from all yokes:
they — their yokes overcome — 
		are sages
		indeed.

  


Bị trói buộc cả hai
Dục ách và hữu ách
Bị trói buộc kiến ách
Với vô minh thượng phủ
Chúng sanh bị luân chuyển
Đi đến sanh và chết
Những ai liễu tri dục
Và toàn bộ hữu ách
Nhổ vất bỏ kiến ách
Và từ bỏ vô minh
Ly hệ tất cả ách
Họ vượt khỏi các ách