<

 

On one occasion Ven. Sariputta & Ven. Maha Kotthita were staying near Varanasi in the Deer Park at Isipatana.
Then Ven. Maha Kotthita, emerging from seclusion in the late afternoon, went to Ven. Sariputta and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Sariputta:
-"Sariputta my friend, which things should a virtuous monk attend to in an appropriate way?


Một thời, Tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) và Tôn giả Mahà Kotthika trú ở Bàrànasi (Ba-la-nại), tại Isipatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển.
Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Tôn giả Sàriputta, rồi Tôn giả Mahà Kotthika thưa như sau:
-" Thưa Hiền giả Sàriputta, những pháp ǵ Tỷ-kheo giữ giới cần phải như lư tác ư?"

 

A virtuous monk, Kotthita my friend, should attend in an appropriate way to the five clinging-aggregates as inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction, alien, a dissolution, an emptiness, not-self.
Which five?

 • Form as a clinging-aggregate,

 • Feeling...

 • Perception...

 • Fabrications...

 • Consciousness as a clinging-aggregate.

 • A virtuous monk should attend in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction, alien, a dissolution, an emptiness, not-self.
  For it is possible that a virtuous monk, attending in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant... not-self, would realize the fruit of stream-entry."


  Này Hiền giả Kotthika, Tỷ-kheo giữ giới cần phải như lư tác ư năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngă.

  Thế nào là năm?

 • Tức là sắc thủ uẩn,

 • Thọ thủ uẩn,

 • Tưởng thủ uẩn,

 • Hành thủ uẩn,

 • Thức thủ uẩn.

 • Này Hiền giả Kotthika, vị Tỷ-kheo giữ giới cần phải như lư tác ư năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngă.
  Này Hiền giả, sự kiện này xảy ra: Tỷ-kheo giữ giới do như tác ư năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngă, có thể chứng được quả Dự lưu.

   

  Then which things should a monk who has attained stream-entry attend to in an appropriate way?


  Với Tỷ-kheo đă chứng quả Dự lưu, này Hiền giả Sàriputta, những pháp ǵ cần phải như lư tác ư?

   

  A monk who has attained stream-entry should attend in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction, alien, a dissolution, an emptiness, not-self. For it is possible that a monk who has attained stream-entry, attending in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant... not-self, would realize the fruit of once-returning."


  Với Tỷ-kheo đă chứng quả Dự lưu, này Hiền giả Kotthika, cần phải như lư tác ư năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngă. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo Dự lưu, do như lư tác ư năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngă, có thể chứng được quả Nhứt lai.

   

  Then which things should a monk who has attained once-returning attend to in an appropriate way?


  Nhưng Tỷ-kheo Nhứt lai, này Hiền giả Sàriputta, phải như lư tác ư các pháp ǵ?

   

  A monk who has attained once-returning should attend in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction, alien, a dissolution, an emptiness, not-self. For it is possible that a monk who has attained once-returning, attending in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant... not-self, would realize the fruit of non-returning.


  Tỷ-kheo Nhứt lai, này Hiền giả Kotthika, phải như lư tác ư năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngă. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo Nhứt lai, do như lư tác ư năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngă, có thể chứng được quả Bất lai.

   

  Then which things should a monk who has attained non-returning attend to in an appropriate way?


  Nhưng Tỷ-kheo Bất lai, này Hiền giả Sàriputta, cần phải như lư tác ư những pháp ǵ?

   

  A monk who has attained non-returning should attend in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction, alien, a dissolution, an emptiness, not-self. For it is possible that a monk who has attained non-returning, attending in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant... not-self, would realize the fruit of arahantship.


  Tỷ-kheo Bất lai, này Hiền giả Kotthika, cần phải như lư tác ư năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngă. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo Bất lai, do như lư tác ư năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngă, có thể chứng được quả A-la-hán.

   

  Then which things should an arahant attend to in an appropriate way?


  Nhưng vị A-la-hán, này Hiền giả Sàriputta, cần phải như lư tác ư các pháp ǵ?

   

  An arahant should attend in an appropriate way to these five clinging-aggregates as inconstant, stressful, a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction, alien, a dissolution, an emptiness, not-self.
  Although, for an arahant, there is nothing further to do, and nothing to add to what has been done, still these things — when developed & pursued — lead both to a pleasant abiding in the here-&-now and to mindfulness & alertness.


  Vị A-la-hán, này Hiền giả Kotthika, cần phải như lư tác ư năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngă.
  Với vị A-la-hán, này Hiền giả, không có ǵ phải làm nữa, hay không có phải thêm ǵ nữa trong công việc làm. Nhưng sự tu tập, làm cho sung măn những pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác.

   Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

   Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
  Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

  Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

   | trở về đầu trang | Home page |