Dwelling at Savatthi


Trú ở Sàvatthi.

 

"Monks, I will teach you dependent co-arising & dependently co-arisen phenomena. Listen & pay close attention. I will speak."


Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông lư duyên khởi và các pháp duyên sanh. Hăy lắng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng.

 

-"As you say, lord,"
The monks replied. The Blessed One said:


-" Dạ thưa vâng"
Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

 

"Now what is dependent co-arising? From birth as a requisite condition comes aging & death. Whether or not there is the arising of Tathagatas, this property stands — this regularity of the Dhamma, this orderliness of the Dhamma, this this/that conditionality. The Tathagata directly awakens to that, breaks through to that. Directly awakening & breaking through to that, he declares it, teaches it, describes it, sets it forth. He reveals it, explains it, makes it plain, & says, 'Look.' From birth as a requisite condition comes aging & death.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lư duyên khởi? Do duyên sanh, này các Tỷ-kheo, già, chết khởi lên. Dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt định lư ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị. và nói "Do duyên sanh, này các Tỷ-kheo, nên có già, chết."

 

"From becoming as a requisite condition comes birth...

"From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming...
"From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance...
"From feeling as a requisite condition comes craving...

"From contact as a requisite condition comes feeling...

"From the six sense media as a requisite condition comes contact...
"From name-&-form as a requisite condition come the six sense media...
"From consciousness as a requisite condition comes name-&-form...
"From fabrications as a requisite condition comes consciousness...


"Do duyên hữu, này các Tỷ-kheo, nên có sanh....

"Do duyên thủ, này các Tỷ-kheo, nên có hữu....

"Do duyên ái, này các Tỷ-kheo, nên có thủ....

"Do duyên thọ, này các Tỷ-kheo, nên có ái....

"Do duyên xúc, này các Tỷ-kheo, nên có thọ....

"Do duyên sáu xứ, này các Tỷ-kheo, nên có xúc....

"Do duyên danh sắc, này các Tỷ-kheo, nên có sáu xứ....
"Do duyên thức, này các Tỷ-kheo, nên có danh sắc....
"Do duyên các hành, này các Tỷ-kheo, nên có thức....

 

"From ignorance as a requisite condition come fabrications. Whether or not there is the arising of Tathagatas, this property stands — this regularity of the Dhamma, this orderliness of the Dhamma, this this/that conditionality. The Tathagata directly awakens to that, breaks through to that. Directly awakening & breaking through to that, he declares it, teaches it, describes it, sets it forth. He reveals it, explains it, makes it plain, & says, 'Look.' From ignorance as a requisite condition come fabrications. What's there in this way is a reality, not an unreality, not other than what it seems, conditioned by this/that. This is called dependent co-arising.


Do duyên vô minh, này các Tỷ-kheo, nên có hành. Dầu cho Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt tánh ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị. Do duyên vô minh, này các Tỷ-kheo, có các hành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bất dị như tánh, y duyên tánh ấy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lư duyên khởi.

 

And what are dependently co-arisen phenomena? Aging & death are dependently co-arisen phenomena: inconstant, compounded, dependently co-arisen, subject to ending, subject to passing away, subject to fading, subject to cessation.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là duyên sanh pháp? Già, chết, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh.

 

"Birth is a dependently co-arisen phenomenon...


"Becoming is a dependently co-arisen phenomenon...


"Clinging/sustenance is a dependently co-arisen phenomenon...


"Craving is a dependently co-arisen phenomenon...


"Feeling is a dependently co-arisen phenomenon...


"Contact is a dependently co-arisen phenomenon...


"The six sense media are dependently co-arisen phenomena...


"Name-&-form is a dependently co-arisen phenomenon...


"Consciousness is a dependently co-arisen phenomenon...


"Fabrications are dependently co-arisen phenomena...


Sanh, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh.
Hữu, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh.
Thủ, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh.
Ái, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh.
Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh.
Xúc, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh.
Sáu xứ, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh.
Danh sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh.
Thức, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh.
Hành, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh.

 

Ignorance is a dependently co-arisen phenomenon: inconstant, compounded, dependently co-arisen, subject to ending, subject to passing away, subject to fading, subject to cessation. These are called dependently co-arisen phenomena.


Vô minh, này các Tỷ-kheo, là vô thường hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, được gọi là duyên sanh pháp.

 

When a disciple of the noble ones has seen well with right discernment this dependent co-arising & these dependently co-arisen phenomena as they are actually present, it is not possible that he would run after the past, thinking, 'Was I in the past? Was I not in the past? What was I in the past? How was I in the past? Having been what, what was I in the past?'


Do v́, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử khéo thấy như chơn với chánh trí tuệ lư duyên khởi này và các pháp duyên sanh này, nên chắc chắn vị ấy không chạy theo quá khứ (với những câu hỏi): "Ta có mặt trong quá khứ? Ta không có mặt không quá khứ? Ta là ǵ trong quá khứ? Ta có mặt như thế nào trong quá khứ? Hay trước ta đă là ǵ, và nay trong quá khứ ta là ǵ?"

 

Or that he would run after the future, thinking, 'Shall I be in the future? Shall I not be in the future? What shall I be in the future? How shall I be in the future? Having been what, what shall I be in the future?


Hay không chạy theo tương lai (với những câu hỏi): "Ta có mặt trong tương lai? Ta không có mặt trong tương lai? Ta sẽ làm ǵ trong tương lai? Ta có mặt như thế nào trong tương lai? Hay trước ta là ǵ, và nay trong tương lai ta sẽ là ǵ?"

 

Or that he would be inwardly perplexed about the immediate present, thinking, 'Am I? Am I not? What am I? How am I? Where has this being come from? Where is it bound?' Such a thing is not possible. Why is that? Because the disciple of the noble ones has seen well with right discernment this dependent co-arising & these dependently co-arisen phenomena as they are actually present."


Hay nay các vị ấy sẽ khởi lên những nghi ngờ về tự ḿnh trong hiện tại như sau: "Ta hiện có mặt? Ta hiện không có mặt? Ta hiện là ǵ? Ta hiện có mặt như thế nào?" Sự kiện như vậy không xảy ra. V́ sao? V́ rằng vị Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, đă khéo thấy như chơn với chánh trí tuệ, định lư duyên khởi này với các pháp duyên sanh này.