On one occasion the Blessed One was staying near Vesali in the Gabled Hall in the Great Forest. Then Nandaka, the chief minister of the Licchavis, went to the Blessed One and on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to him: "Nandaka, a disciple of the noble ones endowed with four qualities is a stream-winner, steadfast, never again destined for states of woe, headed for self-awakening. Which four?


Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, chỗ ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi đại thần người Licchavi tên là Nandaka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Nandaka, vị đại thần người Licchavi đang ngồi một bên : - Này Nandaka, thành tựu bốn pháp, một vị Thánh đệ tử là bậc Dự lưu... chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn ?

 

"There is the case where the disciple of the noble ones is endowed with verified confidence in the Awakened One: 'Indeed, the Blessed One is worthy and rightly self-awakened, consummate in knowledge & conduct, well-gone, an expert with regard to the world, unexcelled as a trainer for those people fit to be tamed, the Teacher of divine & human beings, awakened, blessed.'

Ở đây, này Nandaka, vị Thánh đệ tử thành tựu ḷng tịnh tín bất động đối với Phật : "Đây là Như Lai, bậc A-la-hán... Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối với chúng Tăng... Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh... đưa đến Thiền định. Thành tựu bốn pháp này, này Nandaka, vị Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không c̣n bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.

 

"He/she is endowed with verified confidence in the Dhamma: 'The Dhamma is well-expounded by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be realized by the wise for themselves.'

^^^^^^

 

"He/she is endowed with verified confidence in the Sangha: 'The Sangha of the Blessed One's disciples who have practiced well...who have practiced straight-forwardly...who have practiced methodically...who have practiced masterfully-in other words, the four types of noble disciples when taken as pairs, the eight when taken as individual types-they are the Sangha of the Blessed One's disciples: worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of respect, the incomparable field of merit for the world.'

^^^^^

 

"He/she is endowed with virtues that are appealing to the noble ones: untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the wise, untarnished, leading to concentration.

^^^^^

 

"A disciple of the noble ones endowed with these four qualities is a stream-winner, steadfast, never again destined for states of woe, headed for self-awakening.

Thành tựu bốn pháp này, này Nandaka, vị Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không c̣n bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.

 

"Furthermore, a disciple of the noble ones endowed with these four qualities is linked with long life, human or divine; is linked with beauty, human or divine; is linked with happiness, human or divine; is linked with status, human or divine; is linked with influence, human or divine.

Thành tựu bốn pháp này, này Nadaka, vị Thánh đệ tử liên hệ đến tuổi thọ chư Thiên và loài Người, liên hệ đến dung sắc, liên hệ đến an lạc, liên hệ đến thanh danh, liên hệ đến lực tăng thượng (adhipateyya) chư Thiên và loài Người.

 

"I tell you this, Nandaka, not having heard it from any other brahman or contemplative. Instead, I tell you this having known, seen, and realized it for myself."

Điểm này, này Nandaka, Ta biết chứ không phải nhờ nghe từ một Sa-môn hay Bà-la-môn nào rồi Ta tuyên bố. Chính do tự Ta biết, tự Ta thấy, tự Ta ư thức rồi Ta tuyên bố.

 

When this was said, a certain man said to Nandaka, the chief minister of the Licchavis, "It is now time for your bath, sir."

Khi được nghe nói vậy, một người thưa với Nandaka, vị đại thần người Licchavi : - Thưa Đại quan, nay đă đến giờ tắm.

 

[Nandaka responded,] "Enough, I say, with this external bath. I am satisfied with this internal bath: confidence in the Blessed One."

Thôi, nay đă vừa rồi, này Bạn, đó chỉ là sự tắm rửa bề ngoài. Tắm rửa bên trong này là vừa đủ cho ta, tức là ḷng tịnh tín đối với Thế Tôn.