On one occasion Ven. Musila, Ven. Pavittha, Ven. Narada, and Ven. Ananda were staying in Kosambi at Ghosita's monastery.
Then Ven. Pavittha said to Ven. Musila:
-"Musila, my friend, putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views: Do you have truly personal knowledge that, 'From birth as a requisite condition come aging & death'?"


Một thời Tôn giả Musiila, Tôn giả Sàvittha, Tôn giả Nàrada, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi vườn Ghosità.
Rồi Tôn giả Sàvittha nói với Tôn giả Musiila:
-" Này Hiền giả Muśla, ngoài ḷng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự hành tướng (àkàraparivitakkà), ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm (ditthinijjhànakhanti), Tôn giả Musiila tự ḿnh có trí biết được: "Do duyên sanh, già chết sanh khởi".

 

Yes, Pavittha my friend. putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views, I do have truly personal knowledge that, 'From birth as a requisite condition come aging & death.


Này Hiền giả Sàvittha, ngoài ḷng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự hành tướng, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi có biết được, tôi có thấy được: "Do duyên sanh, già chết sanh khởi".

 

Similarly with:

-From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.
-From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.
-From the six sense media as a requisite condition comes contact.
-From contact as a requisite condition comes feeling.
-From feeling as a requisite condition comes craving.
-From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.
-From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.
-From becoming as a requisite condition comes birth.


Tương tự như trên với:

-"Do duyên thức nên danh sắc sanh khởi".

-"Do duyên danh sắc nên sáu xứ sanh khởi".

-"Do duyên sáu xứ nên xúc sanh khởi".

-"Do duyên xúc nên thọ sanh khởi".

-"Do duyên thọ nên ái sanh khởi".

-"Do duyên ái nên thủ sanh khởi".

-"Do duyên thủ nên hữu sanh khởi".

-"Do duyên hữu nên sanh sanh khởi".

 

Musila, my friend, putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views: Do you have truly personal knowledge that, 'From ignorance as a requisite condition come fabrications'?


Này Hiền giả Musàa, ngoài ḷng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài sự thẩm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả Muśla tự ḿnh có trí biết như sau: "Do duyên vô minh, các hành sanh khởi"?

 

Yes, Pavittha , my friend, putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views: I do you have truly personal knowledge that, 'From ignorance as a requisite condition come fabrications'"


Này Hiền giả Pàvittha, ngoài ḷng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sau, tôi thấy như sau: "Do duyên vô minh, các hành sanh khởi".

 

Musila, my friend, putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views: Do you have truly personal knowledge that, 'From the cessation of birth comes the cessation of aging & death'?"


Này Hiền giả Musàa, ngoài ḷng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài sự thẩm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả Muśla tự ḿnh có trí biết như sau: "Do sanh diệt, nên già chết diệt"?

 

Yes, Pavittha , my friend, putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views: I do you have truly personal knowledge that, 'From the cessation of birth comes the cessation of aging & death'?"


Này Hiền giả Pàvittha, ngoài ḷng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sau, tôi thấy như sau: "Do sanh diệt, nên già chết diệt".

 

Similarly with:

From the cessation of consciousness comes the cessation of name-&-form.
From the cessation of name-&-form comes the cessation of the six sense media.
From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact.
From the cessation of contact comes the cessation of feeling.
From the cessation of feeling comes the cessation of craving.
From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance.
From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming.
From the cessation of becoming comes the cessation of birth.


Tương tự như trên với:

-Danh sắc diệt nên sáu xứ diệt.

-Sáu xứ diệt nên xúc diệt.

-Xúc diệt nên thọ diệt.

-Thọ diệt nên ái diệt.

-Ái diệt nên thủ diệt.

-Thủ diệt nên hữu diệt.

 

Musila, my friend, putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views: Do you have truly personal knowledge that, 'From the cessation of ignorance comes the cessation of fabrications'?


Này Hiền giả Musàa, ngoài ḷng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả Muśla tự ḿnh có trí biết như sau: "Do vô minh diệt, nên các hành diệt".

 

Musila, my friend, putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views: Do you have truly personal knowledge that, 'The cessation of becoming is Unbinding'?"


Này Hiền giả Musiila, ngoài ḷng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả Muśla tự ḿnh có trí biết như sau: " Do hữu diệt là Niết-bàn".

 

Yes, Pavittha , my friend, putting aside conviction, putting aside preference, putting aside tradition, putting aside reasoning through analogies, putting aside an agreement through pondering views: I do you have truly personal knowledge that, 'The cessation of becoming is Unbinding'"


Này Hiền giả Pàvittha, ngoài ḷng tin, ngoài ưa thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự, các điều kiện, ngoài thẩm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sau, tôi thấy như sau: "Do hữu diệt là Niết-bàn".

 

-"Then, Ven. Musila, you are an arahant whose fermentations are ended."

-When this was said, Ven. Musila was silent. 1-"Như vậy, Tôn giả Musiila là bậc A-la-hán đă đoạn tận các lậu hoặc."

-Khi nghe nói vậy, Tôn giả Musiila giữ im lặng.


Then Ven. Narada said:
-"Pavittha my friend, it would be good if I were to get that question. Ask me that question and I will answer it for you."

-"Then Ven. Narada will get that question. I will ask Ven. Narada that question, and may he answer that question for me."


Rồi Tôn giả Nàrada nói với Tôn giả Pàvittha:
-" Này Hiền giả Pàvittha, lành thay nếu tôi được hỏi câu này. Hăy hỏi tôi câu hỏi này, và tôi sẽ trả lời cho Hiền giả câu hỏi này." -"Tôn giả Nàrada hăy lấy câu hỏi này. Tôi sẽ hỏi Tôn giả Nàrada câu hỏi này. Và Tôn giả Nàrada hăy trả lời cho tôi câu hỏi này."

 

Ven. Pavittha asks the same questions of Ven. Narada, who gives the same answers as Ven. Musila.


Tôn giả Pavittha hỏi Tôn giả Narada những câu hỏi trên. Tôn giả Narada trả lời đồng y như tôn giả Musila.

 

Then, Ven. Narada, you are an arahant whose fermentations are ended.


Như vậy, Tôn giả Nàrada là bậc A-la-hán, đă đoạn tận các lậu hoặc

 

"My friend, although I have seen properly with right discernment, as it actually is present, that 'The cessation of becoming is Unbinding,' still I am not an arahant whose fermentations are ended. 2 It's as if
There were a well along a road in a desert, with neither rope nor water bucket. A man would come along overcome by heat, oppressed by the heat, exhausted, dehydrated, & thirsty. He would look into the well and would have knowledge of 'water,' but he would not dwell touching it with his body. 3

In the same way, although I have seen properly with right discernment, as it actually is present, that 'The cessation of becoming is Unbinding,' still I am not an arahant whose fermentations are ended."Này Hiền giả, "Do hữu diệt là Niết-bàn", tôi khéo thấy như chơn nhờ chánh trí tuệ. Nhưng tôi không phải là vị A-la-hán đă đoạn tận các lậu hoặc.

Ví như trên một con đường hoang vắng có một giếng nước. Tại đấy không có dây, không có gàu nước. Rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run rẩy, khát nước. Người ấy ngó xuống giếng và biết được: "Giếng này có nước", nhưng đứng chịu, thân thể không chạm nước.
Cũng vậy, này Hiền giả, "Hữu diệt là Niết-bàn", tôi khéo thấy như chơn nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi không phải là vị A-la-hán đă đoạn tận các lậu hoặc.

 

When this was said, Ven. Ananda said to Ven. Pavittha:
-"When he speaks in this way, friend Pavittha, what do you have to say about Ven. Narada?"


Khi được nói vậy,Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Sàvittha:
-" Này Hiền giả Sàvittha, nói như vậy thời Hiền giả nói ǵ về Tôn giả Nàrada?"

 

"When Ven. Narada speaks in this way, friend Ananda, I have nothing to say about Ven. Narada except that [he is] admirable & skillful."


Này Hiền giả Ananda, nói như vậy, tôi không nói ǵ về Tôn giả Nàrada, ngoài sự tốt lành, ngoài sự tốt đẹp.

 

Notes

1. According to the Commentary, Ven. Musila's silence here is a sign of affirmation.

2. In other words, he has attained one of the preliminary levels of awakening (stream-entry, once-returning, or non-returning), but not full arahantship. As Mv.I.23.5 shows, even the level of stream-entry affords a vision of the Deathless.

3. The image refers to two common similes for the full experience of Unbinding: (a) it is refreshing & nourishing, like drinking water (see Dhp 205); and (b) some arahants experience it as if touching it with the body (see AN 9.45).

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |