I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery.

1) Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika.

There he addressed the monks: "Monks!"

2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "-- Này các Tỷ-kheo."

"Yes, lord!" the monks responded.

"-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

The Blessed One said:

3) Thế Tôn nói như sau:

"Once, monks, the devas & asuras were arrayed for battle.

4) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, một cuộc chiến dữ dội khởi lên giữa chư Thiên và các Asùra.

Then Sakka, lord of the devas, addressed the devas of the Thirty-three:

5) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở Tam thập tam thiên:

'If, dear sirs, when the devas are engaged in battle, there should arise fear, terror, or horripilation, then on that occasion you should look up at the top of my standard. For when you look up at the top of my standard, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

" -- Này thân hữu, khi các Ông lâm chiến, nếu sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên; lúc ấy, các Ông hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ của ta. Khi các Ông nhìn lên đầu ngọn cờ của ta, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược sẽ tiêu diệt.

"'If you don't look up at the top of my standard, then you should look up at the top of the standard of Pajapati the deva-king. For when you look up at the top of the standard of Pajapati the deva-king, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

6) Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thời hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Pajàpati. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Pajàpati, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt.

"'If you don't look up at the top of the standard of Pajapati the deva-king, then you should look up at the top of the standard of Varuna the deva-king. For when you look up at the top of the standard of Varuna the deva-king, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

7) Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Pajàpati, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Varuna. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Varuna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt.

"'If you don't look up at the top of the standard of Varuna the deva-king, then you should look up at the top of the standard of Isana the deva-king. For when you look up at the top of the standard of Isana the deva-king, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

8) Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Varuna, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Isàna. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Isàna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt."

"Monks, in those who look up at the top of the standard of Sakka, lord of the devas; in those who look up at the top of the standard of Pajapati the deva-king; in those who look up at the top of the standard of Varuna, the deva-king; or in those who look up at the top of the standard of Isana, the deva-king, any fear, terror, or horripilation they may have might be abandoned, or it might not.

9) Này các Tỷ-kheo, khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên chủ Sakka, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Pajàpati, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Varuna, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Isàna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược được khởi lên, có thể sẽ biến diệt và sẽ không biến diệt.

Why is that? Because Sakka, lord of the devas, is not free of passion, free of aversion, or free of delusion. He can be frightened, terrorized, cowardly, quick to flee.

10) Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì Thiên chủ Sakka chưa đoạn diệt tham, chưa đoạn diệt sân, chưa đoạn diệt si, còn nhát gan, hoảng hốt, hoảng sợ, hoảng chạy.

"But, monks, I tell you this: If, when you have gone to the wilderness, to the foot of a tree, or to an empty dwelling, there should arise fear, terror, or horripilation, then on that occasion you should recollect me thus: 'Indeed, the Blessed One is worthy & rightly self-awakened, consummate in knowledge & conduct, well-gone, knower of the cosmos, unexcelled trainer of those who can be tamed, teacher of devas and human beings, awakened, blessed.

11) Và này các Tỷ-kheo, Ta nói như sau: Này các Tỷ-kheo, khi các Ông đi vào rừng, đi đến gốc cây hay đi đến nhà trống, nếu run sợ, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, trong khi ấy hãy niệm nhớ đến Ta: "Ngài là Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn".

For when you recollect me, monks, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

12) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến Ta, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, sẽ được tiêu diệt.

"If you don't recollect me, then you should recollect the Dhamma thus: 'The Dhamma is well expounded by the Blessed One, to be seen here & now, timeless, inviting one to come & see, pertinent, to be seen by the wise for themselves.

13) Nếu các Ông không niệm nhớ đến Ta, hãy niệm nhớ đến Pháp: "Ðây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu."

For when you recollect the Dhamma, monks, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

14) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến Pháp, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt.

"If you cannot recollect the Dhamma, then you should recollect the Sangha thus: 'The Sangha of the Blessed One's disciples who have practiced well, practiced straightforwardly, practiced methodically, practiced masterfully, i. e., the four pairs, the eight-types [of Noble Ones]: that is the Sangha of the Blessed One's disciples — worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of respect, the unexcelled field of merit for the world.

15) Nếu các Ông không niệm nhớ đến Pháp, hãy niệm nhớ đến chúng Tăng: "Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh, tức là bốn đôi, tám chúng. Chúng Tăng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng được bố thí, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điền ở trên đời."

' For when you recollect the Sangha, monks, any fear, terror, or horripilation you may have will be abandoned.

16) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến chúng Tăng, thời sợ hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt.

"Why is that? Because the Tathagata, worthy & rightly self-awakened, is free of passion, free of aversion, free of delusion. He is fearless, cannot be terrorized, bold, not quick to flee."

17) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri đã ly tham, ly sân, ly si, không nhát gan, không hoảng hốt, không hoảng sợ, không hoảng chạy.

This is what the Blessed One said. Having said this, the One Well-gone, the Teacher, further said this:

18) Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, bậc Ðạo Sư nói tiếp:

In wilderness, monks,
at the foot of a tree,
or in an empty dwelling,
recollect the Buddha:
You will have no fear.
If you don't recall the Buddha —
best in the world,
the bull of men —
then recollect the Dhamma,
leading outward,
well expounded.
If you don't recall the Dhamma —
leading outward,
well expounded —
then recollect the Sangha,
the field of merit
unexcelled.
For those who have thus recalled
the Buddha,
Dhamma,
& Sangha, monks,
there will be
no terror,
horripilation,
or fear.

Này các vị Tỷ-kheo,
Trong rừng hay gốc cây,
Hay tại căn nhà trống,
Hãy niệm bậc Chánh Giác.
Các Ông có sợ hãi,
Sợ hãi sẽ tiêu diệt.
Nếu không tư niệm Phật,
Tối thượng chủ ở đời,
Và cũng là Ngưu vương,
Trong thế giới loài Người,
Vậy hãy tư niệm Pháp,
Hướng thượng, khéo tuyên thuyết.
Nếu không tư niệm Pháp,
Hướng thượng, khéo tuyên thuyết,
Vậy hãy tư niệm Tăng,
Là phước điền vô thượng.
Vậy này các Tỷ-kheo,
Như vậy tư niệm Phật,
Tư niệm Pháp và Tăng,
Sợ hãi hay hoảng hốt,
Hay lông tóc dựng ngược,
Không bao giờ khởi lên.

Cập nhập ngày: Thứ Hai 13-6-2022

webmasters: Minh Hạnh & Nguyễn Văn Hòa  | | trở về đầu trang | Home page |