..........


...........

 

"Magandiya, suppose that there was a leper covered with sores and infections, devoured by worms, picking the scabs off the openings of his wounds with his nails, cauterizing his body over a pit of glowing embers. His friends, companions, & relatives would take him to a doctor. The doctor would concoct medicine for him, and thanks to the medicine he would be cured of his leprosy: well & happy, free, master of himself, going wherever he liked. Then suppose two strong men, having seized hold of him by both arms, were to drag him to a pit of glowing embers. What do you think? Wouldn't he twist his body this way & that?"Ví như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi, với thân (đầy) những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân ḿnh trên hố than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Rồi có hai lực sĩ, nắm chặt (hai) cánh tay người ấy và lôi kéo người ấy đến hố than hừng. Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào ? Người ấy có co rút thân, vật qua vật lại phía này phía kia không ?

 

"Yes, master Gotama. Why is that? The fire is painful to the touch, very hot & scorching."– Thưa Tôn giả Gotama, có. V́ sao vậy ? V́ sự xúc phạm với lửa, là đau khổ, thưa Tôn giả Gotama, rất là nồng cháy, rất là nhiệt năo.

 

"Now what do you think, Magandiya? Is the fire painful to the touch, very hot & scorching, only now, or was it also that way before?"– Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào ? Có phải chỉ hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt năo, hay là trước đây, sự xúc chạm với lửa ấy đă là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt năo ?

 

"Both now & before is it painful to the touch, very hot & scorching, master Gotama. It's just that when the man was a leper covered with sores and infections, devoured by worms, picking the scabs off the openings of his wounds with his nails, his faculties were impaired, which was why, even though the fire was actually painful to the touch, he had the skewed perception of 'pleasant'."– Thưa Tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt năo, và xưa kia, sự xúc chạm với lửa ấy đă là đau khổ, rất là nồng cháy và rất là nhiệt năo. Tuy vậy, thưa Tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi này, với thân (đầy) những lở lói, với thân hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, với các căn bị hư hoại do sự xúc chạm đau khổ với ngọn lửa, lại có phản tưởng là được lạc thọ.

 

"In the same way, Magandiya, sensual pleasures in the past were painful to the touch, very hot & scorching; sensual pleasures in the future will be painful to the touch, very hot & scorching; sensual pleasures at present are painful to the touch, very hot & scorching; but when beings are not free from passion for sensual pleasures — devoured by sensual craving, burning with sensual fever — their faculties are impaired, which is why, even though sensual pleasures are actually painful to the touch, they have the skewed perception of 'pleasant'.– Cũng vậy, này Magandiya, sự xúc chạm với các dục trong thời quá khứ cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt năo, và sự xúc chạm với các dục trong thời vị lai cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt năo, và sự xúc chạm với các dục trong thời hiện lại cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt năo. Và này Magandiya, những chúng sanh này chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt năo thiêu đốt, với các căn bị hư hoại, do sự xúc chạm đau khổ với các dục, lại có phản tưởng là được lạc thọ.

 

"Now suppose that there was a leper covered with sores & infections, devoured by worms, picking the scabs off the openings of his wounds with his nails, cauterizing his body over a pit of glowing embers. The more he cauterized his body over the pit of glowing embers, the more disgusting, foul-smelling, & putrid the openings of his wounds would become, and yet he would feel a modicum of enjoyment & satisfaction because of the itchiness of his wounds. In the same way, beings not free from passion for sensual pleasures — devoured by sensual craving, burning with sensual fever — indulge in sensual pleasures. The more they indulge in sensual pleasures, the more their sensual craving increases and the more they burn with sensual fever, and yet they feel a modicum of enjoyment & satisfaction dependent on the five strings of sensuality.Ví như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi thân (đầy) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân ḿnh trên hố than hừng. Này Magandiya, người bị bệnh cùi với thân (đầy) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, càng cào rách miệng các vết thương với các móng tay, càng hơ đốt thân ḿnh trên hố than hừng chừng nào thời miệng các vết thương ấy lại càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thối và càng thêm thối nát, và người ấy chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do nhân duyên găi ngứa miệng các vết thương; cũng vậy, này Magandiya, các chúng sanh, chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt năo thiêu đốt, chạy theo các dục. Này Magandiya các chúng sanh, chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt năo thiêu đốt, càng chạy theo dục chừng nào, thời dục ái các chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt năo thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên năm dục trưởng dưỡng.

 

"Now what do you think, Magandiya? Have you ever seen or heard of a king or king's minister — enjoying himself, provided & endowed with the five strings of sensuality, without abandoning sensual craving, without removing sensual fever — who has dwelt or will dwell or is dwelling free from thirst, his mind inwardly at peace?"


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào ? Ông có thấy hay nghe một vị vua hay vị đại thần của vua hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung măn năm dục trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt năo chưa được trừ diệt, đă trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh không ?

 

"No, master Gotama."– Thưa không, Tôn giả Gotama.

 

"Very good, Magandiya. Neither have I ever seen or heard of a king or king's minister — enjoying himself, provided & endowed with the five strings of sensuality, without abandoning sensual craving, without removing sensual fever — who has dwelt or will dwell or is dwelling free from thirst, his mind inwardly at peace. But whatever priests or contemplatives who have dwelt or will dwell or are dwelling free from thirst, their minds inwardly at peace, all have done so having realized — as it actually is present — the origination & disappearance, the allure, the danger, & the escape from sensual pleasures, having abandoned sensual craving and removed sensual fever."


– Lành thay, này Magandiya ! Này Magandiya, Ta cũng không thấy, cũng không nghe một vị vua hay vị đại thần của vua hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung măn năm dục trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt năo chưa được trừ diệt, đă trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Nhưng này Magandiya, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào đă sống, đang sống hay sẽ sống với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, tất cả những vị này, sau khi như chơn biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục ấy, với dục ái được đoạn tận, với dục nhiệt năo được trừ diệt, đă trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm được an tịnh.

 

Then at that moment the Blessed One exclaimed,Rồi Thế Tôn, thời ấy nói lên cảm hứng ngữ như sau:

 

Freedom from disease:
- the foremost good fortune.
Unbinding: 
-the foremost ease.
The eightfold: 
the foremost of paths
going to the
Deathless,
Secure.Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 
Bát chánh là độc đạo, 
An ổn và bất tử. 

 

When this was said, Magandiya the wanderer said to the Blessed One, "It's amazing, master Gotama. It's astounding, how this, too, is well-stated by master Gotama:

Freedom from disease:
 the foremost good fortune. 
Unbinding: 
       -the foremost ease.
We have also heard this said by earlier wanderers in the lineage of our teachers:
Freedom from disease:
the foremost good fortune.
Unbinding: 
  the foremost ease.'
 This agrees with that."Khi được nghe vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế Tôn: – Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Lời này được Tôn giả Gotama khéo nói:

Không bệnh, lợi tối thắng,
Niết-bàn, lạc tối thắng. 
Con cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, con cũng đă được nghe lời này, do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ đă nói:
Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng. 
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, lời nói này lời nói kia phù hợp nhau.

 

"But as for what you have heard said by earlier wanderers in the lineage of your teachers, Magandiya — 'Freedom from disease: the foremost good fortune. Unbinding: the foremost ease' — which freedom from disease is that, which Unbinding?"


– Nhưng này Magandiya, điều mà Ông đă được nghe do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ đă nói:

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng. 
Thế nào là không bệnh ? Thế nào là Niết-bàn ?

 

When this was said, Magandiya the wanderer rubbed his own limbs with his hand. "This is that freedom from disease, master Gotama," he said. "This is that Unbinding. For I am now free from disease, happy, and nothing afflicts me."


Khi được nói vậy, du sĩ Magandiya, tự lấy tay xoa bóp chân tay của ḿnh và nói:
– Thế nào là không bệnh, thưa Tôn giả Gotama ? Thế nào là Niết-bàn, thưa Tôn giả Gotama ? Tôi nay không bệnh, an lạc, không có bệnh tật ǵ ở tôi.

 

"Magandiya, it's just as if there were a man blind from birth who couldn't see black objects... white... blue... yellow... red... or pink objects; who couldn't see even or uneven places, the stars, the sun, or the moon. He would hear a man with good eyesight saying, 'How wonderful, good sirs, is a white cloth — beautiful, spotless, & clean.' He would go in search of something white. Then another man would fool him with a grimy, oil-stained rag: 'Here, my good man, is a white cloth — beautiful, spotless, & clean.' The blind man would take it and put it on. Having put it on, gratified, he would exclaim words of gratification, 'How wonderful, good sirs, is a white cloth — beautiful, spotless, & clean.' Now what do you think, Magandiya? When that man blind from birth took the grimy, oil-stained rag and put it on; and, having put it on, gratified, exclaimed words of gratification, 'How wonderful, good sirs, is a white cloth — beautiful, spotless, & clean': Did he do so knowing & seeing, or out of faith in the man with good eyesight?"– Này Magandiya, ví như người sanh ra đă mù, không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cái ǵ thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các v́ sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Người ấy nghe một người có mắt nói như sau: "Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh". Và người ấy t́m tấm vải trắng. Rồi có một người khác đánh lừa người ấy với một tấm y thô, dính dầu và đất và nói: "Này bạn, đây là tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh cho bạn". Người ấy lấy tấm y ấy, sau khi lấy, đắp trên ḿnh. Sau khi đắp trên ḿnh, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự măn: "Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh". Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào ? Kẻ sanh ra đă mù kia, do biết, do thấy, lấy tấm y thô, dính dầu và đất ấy để rồi sau khi lấy người ấy đắp trên ḿnh, sau khi đắp trên ḿnh; người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự măn: "Thật tốt đẹp thay, tấm vải trắng xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh", hay là do ḷng tin người có mắt ?

 

"Of course he did it not knowing & not seeing, master Gotama, but out of faith in the man with good eyesight."– Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không thấy, kẻ sanh ra đă mù kia lấy tấm y thô, dính dầu và đất ấy để rồi sau khi lấy, người ấy đắp trên ḿnh, sau khi đắp trên ḿnh, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự măn: "Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh" là do ḷng tin người có mắt.

 

"In the same way, Magandiya, the wanderers of other sects are blind & eyeless. Without knowing freedom from disease, without seeing Unbinding, they still speak this verse:– Cũng vậy, này Magandiya, các du sĩ mù ḷa, không có mắt, không biết không bệnh, không thấy Niết-bàn nhưng nói lên câu kệ này:

 

Freedom from disease: the foremost good fortune.
Unbinding: the foremost ease.

 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng. 

 

"This verse was stated by earlier worthy ones, fully self-awakened:Này Magandiya, câu kệ này trong thời quá khứ đă được các bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác nói lên:

 

Freedom from disease: the foremost good fortune.
Unbinding: the foremost ease.
The eightfold: the foremost of paths
going to the
Deathless,
Secure. Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng. 
Bát chánh là độc đạo, 
An ổn và bất tử. 

 

"But now it has gradually become a verse of run-of-the-mill people.Và câu kệ ấy này được dần dần lan tràn đến dân chúng phàm phu.

 

"This body, Magandiya, is a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction. And yet you say, with reference to this body, which is a disease, a cancer, an arrow, painful, an affliction: 'This is that freedom from disease, master Gotama. This is that Unbinding,' for you don't have the noble vision with which you would know freedom from disease and see Unbinding."Nhưng này Magandiya, thân này trở thành bệnh khổ, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bất hạnh, trở thành bệnh chướng và với thân trở thành bệnh khổ, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bất hạnh, trở thành bệnh chướng này, Ông nói: "Thưa Tôn giả Gotama, cái này là không bệnh ấy, cái này là Niết-bàn ấy". Như vậy, này Magandiya, Ông không có Thánh nhăn ấy, với Thánh nhăn ấy Ông có thể biết không bệnh, có thể thấy Niết-bàn.

 

"I'm convinced, master Gotama, that you can teach me the Dhamma in such a way that I would know freedom from disease, that I would see Unbinding."


– Con có ḷng tin Tôn giả Gotama như sau: "Tôn giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể biết không bệnh, có thể thấy Niết-bàn".

 

"Magandiya, it's just as if there were a man blind from birth who couldn't see black objects... white... blue... yellow... red... the sun or the moon. His friends, companions, & relatives would take him to a doctor. The doctor would concoct medicine for him, but in spite of the medicine his eyesight would not appear or grow clear. What do you think, Magandiya? Would that doctor have nothing but his share of weariness & disappointment?"


– Này Magandiya, ví như người sanh ra đă mù, không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cái ǵ thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các v́ sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy sau khi dùng thuốc, mắt không khởi lên, mắt không được sáng tỏ. Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào ? Có phải vị thầy thuốc ấy cảm thấy mệt mỏi, phiền năo không ?

 

"Yes, master Gotama."– Thưa vâng, Tôn giả Gotama.

 

"In the same way, Magandiya, if I were to teach you the Dhamma — 'This is that freedom from disease; this is that Unbinding' — and you on your part did not know freedom from disease or see Unbinding, that would be wearisome for me; that would be troublesome for me."


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn ấy", và Ông không biết không bệnh, không biết Niết-bàn thời như vậy làm Ta mệt mỏi, làm Ta phiền năo.

 

"I'm convinced, master Gotama, that you can teach me the Dhamma in such a way that I would know freedom from disease, that I would see Unbinding."


– Con có ḷng tin Tôn giả Gotama như sau: "Tôn giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể biết không bệnh, có thể thấy Niết-bàn".

 

"Magandiya, it's just as if there were a man blind from birth who couldn't see black objects... white... blue... yellow... red... the sun or the moon. Now suppose that a certain man were to take a grimy, oil-stained rag and fool him, saying, 'Here, my good man, is a white cloth — beautiful, spotless, & clean.' The blind man would take it and put it on.


Này Magandiya, ví như người sanh ra đă mù, không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cái ǵ thăng bằng, không thăng bằng, không thấy các v́ sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Người ấy nghe một người có mắt nói như sau: "Thật tốt đẹp thay tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh", và người ấy đi t́m tấm vải trắng. Rồi có một người khác đánh lừa người ấy với một tấm y thô, dính dầu và đất và nói: "Này bạn, đây là tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh cho bạn". Người ấy lấy tấm y ấy.

 

"Then his friends, companions, & relatives would take him to a doctor. The doctor would concoct medicine for him: purges from above & purges from below, ointments & counter-ointments and treatments through the nose. And thanks to the medicine his eyesight would appear & grow clear. Then together with the arising of his eyesight, he would abandon whatever passion & delight he felt for that grimy, oil-stained rag. And he would regard that man as an enemy & no friend at all, and think that he deserved to be killed. 'My gosh, how long have I been fooled, cheated, & deceived by that man & his grimy, oil-stained rag! — "Here, my good man, is a white cloth — beautiful, spotless, & clean."'


Sau khi lấy, người ấy đắp trên ḿnh, sau khi đắp trên ḿnh người ấy, các bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc bài tiết các nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, cho thuốc qua lỗ mũi. Người ấy sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt được sáng tỏ. Với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ tham dục đối với tấm y thô, dính dầu và dính đất kia, và người ấy có thể xem người kia là không phải bạn, có thể xem người kia là thù địch và nghĩ đến sát hại sinh mạng (của người kia): "Thật sự trong một thời gian dài, Ta bị người này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt với tấm y thô, dính dầu và đất: "Này bạn, đây là tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh cho bạn".

 

"In the same way, Magandiya, if I were to teach you the Dhamma — 'This is that freedom from Disease; this is that Unbinding' — and you on your part were to know that freedom from Disease and see that Unbinding, then together with the arising of your eyesight you would abandon whatever passion & delight you felt with regard for the five clinging-aggregates. And it would occur to you, 'My gosh, how long have I been fooled, cheated, & deceived by this mind! For in clinging, it was just form that I was clinging to... it was just feeling... just perception... just fabrications... just consciousness that I was clinging to. With my clinging as a requisite condition, there arises becoming... birth... aging & death... sorrow, lamentation, pains, distresses, & despairs. And thus is the origin of this entire mass of stress.'"


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp cho Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn ấy", Ông có thể biết không bệnh, Ông có thể thấy Niết-bàn. Và với mắt được khởi lên cho Ông, ḷng tham dục đối với năm thủ uẩn được đoạn trừ; và Ông có thể nghĩ như sau: "Thật sự trong một thời gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt, chấp thủ sắc, ta đă chấp thủ, chấp thủ thọ, ta đă chấp thủ, chấp thủ tưởng, ta đă chấp thủ, chấp thủ các hành, ta đă chấp thủ, chấp thủ thức, ta đă chấp thủ. Do duyên chấp thủ ấy nơi ta, nên có hữu; do duyên hữu, có sanh; do duyên sanh, có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ Khổ uẩn".

 

"I'm convinced, master Gotama, that you can teach me the Dhamma in such a way that I might rise up from this seat cured of my blindness."


– Con có ḷng tin Tôn giả Gotama như sau: "Tôn giả Gotama có thể thuyết pháp cho ta khiến ta có thể từ chỗ ngồi này đứng dậy, không c̣n mù nữa".

 

"In that case, Magandiya, associate with men of integrity. When you associate with men of integrity, you will hear the true Dhamma. When you hear the true Dhamma, you will practice the Dhamma in accordance with the Dhamma. When you practice the Dhamma in accordance with the Dhamma, you will know & see for yourself: 'These things are diseases, cancers, arrows. And here is where diseases, cancers, & arrows cease without trace. With the cessation of my clinging comes the cessation of becoming. With the cessation of becoming comes the cessation of birth. With the cessation of birth then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of suffering & stress."


– Vậy này Magandiya, hăy thân cận các vị chân nhân. Này Magandiya, do Ông thân cận các vị chân nhân, thời này Magandiya, Ông sẽ được nghe diệu pháp. Này Magandiya, do ngươi được nghe diệu pháp, thời này Magandiya, Ông sẽ sống đúng với Chánh pháp và tùy pháp. Này Magandiya, do Ông sống đúng với Chánh pháp và tùy pháp, thời này Magandiya, Ông sẽ tự ḿnh biết, tự ḿnh thấy: "Đây là những bệnh chướng, những cục bướu, những mũi tên. Ở đây, những bệnh chướng, những cục bướu, những mũi tên được trừ diệt, không có dư tàn. Do chấp thủ được diệt ở ta, nên hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt; do sanh diệt, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo được diệt trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này".

 

When this was said, Magandiya the wanderer said, "Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to point out the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the community of monks. Let me obtain the going forth in Master Gotama's presence, let me obtain admission."Khi được nghe nói vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế Tôn:
– Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thưa Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những ǵ bị quăng ngă xuống, phơi bày ra những ǵ bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đă được các Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện tŕnh bày giải thích. Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Con xin xuất gia với Tôn giả Gotama, con xin thọ đại giới.

 

"Anyone, Magandiya, who has previously belonged to another sect and who desires the going forth & admission in this doctrine & discipline, must first undergo probation for four months. If, at the end of four months, the monks feel so moved, they give him the going forth & admit him to the monk's state. But I know distinctions among individuals in this matter."


Này Magandiya, ai trước kia là ngoại đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này phải sống bốn tháng biệt trú. Sau khi sống bốn tháng biệt trú, các Tỷ-kheo nếu đồng ư sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta nhận thấy các tánh con người sai biệt nhau.

 

"Master Gotama, if anyone who has previously belonged to another sect and desires the going forth & admission in this doctrine & discipline must first undergo probation for four months; and if, at the end of four months, the monks feel so moved, they give him the going forth & admit him to the monk's state; then I am willing to undergo probation for four years. If, at the end of four years, the monks feel so moved, let them give me the going forth & admit me to the monk's state."


– Thưa Tôn giả Gotama, nếu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, phải sống bốn tháng biệt trú, sau khi sống bốn tháng biệt trú, các Tỷ-kheo nếu đồng ư sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới; thời con sẽ xin sống biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú bốn năm, nếu các Tỷ-kheo đồng ư, hăy cho con xuất gia, hăy cho con thọ đại giới để thành Tỷ-kheo.

 

Then Magandiya the wanderer received the going forth & the admission in the Blessed One's presence. And not long after his admission — dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & resolute — he in no long time reached & remained in the supreme goal of the holy life, for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, knowing & realizing it for himself in the here & now. He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world." And thus Ven. Magandiya became another one of the arahants.


Và du sĩ Magandiya được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Magandiya ở một ḿnh an tịnh, không phóng dật, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đă xuất gia, từ bỏ gia đ́nh, sống không gia đ́nh hướng đến. Đó là mục đích của vô thượng Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, với thượng trí tự ḿnh chứng ngộ, chứng đạt và an trú: "Sanh đă tận, Phạm hạnh đă thành, những ǵ nên làm đă làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa". Tôn giả Magandiya hiểu biết như vậy.
Và Tôn giả Magandiya trở thành một vị A-la-hán nữa.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |