I heard thus: At one time the Blessed One lived in the monastery offered by Anaathapindika in Jeta’s grove in Saavatthi. From there the Blessed One addressed the bhikkhus, "Bhikkhus, I will teach the method of the foreat listen, and attend carefully, I will teach.

Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: "Chư Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Người pháp môn về khu rừng. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng". --"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau:

Here, bhikkhus, the bhikkhu abides in a certain forest stretch . When abiding there, unestablished mindfulness does not get established, unconcentrated mind does not concentrate, not destroyed desires do not get destroyed and the not attained noble end of the yoke is not attained, as for the four requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requities when ill are collected with difficulty. That bhikkhu should reflect, I abide in this forest stretch, to me abiding in this forest, unestablished mindfulness does not get established, unconcentrated mind does not get concentrated, not destroyed desires do not get destroyed and the not attained noble end of the yoke is not attained , as for the four requisites of life for the gone forth, robes, morsel food dwellings and requisites when ill are collected with difficulty Bhikkhus, he should not abide in that stretch of forest, he should leave it by night or by day.

-- Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống tại một khu rừng nào. Tỷ-kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, y dược trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy nghĩ: "Ta sống tại khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại, ngay lúc ban ngày hay lúc ban đêm.

Here, bhikkhus, the bhikkhu abides in a certain forest stretch. When abiding there, unestablished mindfulness does not get established, unconcentrated mind does not concentrate, not destroyed desires, do not get destroyed, and the not attained noble end of the yoke is not attained, as for the four requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requisities when ill are collected without difficulty. That bhikkhu should reflect, I abide in this forest stretch, to me abiding in this forest, unestablished mindfulness does not get established, unconcentrated mind does not get concentrated the not destroyed desires do not get destroyed, the not attained noble end of the yoke is not attained, as for the four requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requisites when ill are collected without difficulty. That bhikkhu should reflect, I abide in this stretch of forest, to me abiding in this forest unestablished mindfulness does not get established unconcentrated mind does not concentrate, the not destroyed desires do not get destroyed, the not attained noble end of the yoke is not attained, as for the four requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requisites when ill are collected without difficulty. I did not go forth as a homeless for the sake of robes, morsel food, dwellings and requisites when ill, yet to me living in this stretch of forest not established mindfulness does not get established, not concentrated mind does not concentrate, the not destroyed desires do not get destroyed and the not attained noble end of the yoke is not attained. Bhikkhus, that bhikkhu considering should leave that stretch of forest, should not abide there.. .

Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống tại một khu rừng nào. Tỷ-kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: "Ta sống tại khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú không được an trú... những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, không phải vì đồ ăn khất thực... không phải vì sàng tọa... không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng trong khi ta ở tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú không được an trú... vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy chỉ với suy tính này, phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại.

Here, bhikkhus, the bhikkhu abides in a certain forest stretch, when abiding there, unestablished mindfulness gets established, the unconcentrated mind concentrates, the not destroyed desires get destroyed and the not attained noble end of the yoke is attained. As for the requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requisites when ill are collected with difficulty. That bhikkhu should reflect, I abide in this forest stretch, to me abiding in this forest stretch unestablished mindfulenss gets establiehed, the unconcentrated mind concentrates, the not destroyed desires get destroyed, and the not attained noble end of the yoke is attained. As for the requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requisites when ill are collected with difficulty. I did not go forth as a homeless for the sake of robes, morsel food, dwellings and requisites when ill, yet to me abiding in this stretch of forest unestablished mindfulness gets established, the unconcentrated mind concentrates, the not destroyed desires get destroyed , and the not attained noble end of the yoke is attained. That bhikkhu considering should not leave that stretch of forest, should abide there. .

Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống tại một khu rừng nào. Tỷ-kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh được định tĩnh; các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt, nhưng những vật dụng cần thiết cho đời sống một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật này kiếm được một cách khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: "Ta sống tại khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú được an trú... vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt... những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì món ăn khất thực... không phải vì sàng tọa... không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng trong khi ta ở tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú được an trú... vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy chỉ với suy tính này, phải ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi.

Here, bhikkhus, the bhikkhu abides in a certain forest stretch, when abiding there, unestablished mindfulness gets established, the unconcentrated mind concentrates, the not destroyed desires get destroyed and the not attained noble end of the yoke is attained. As for the requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requisites when ill are collected without difficulty. That bhikkhu should reflect, I abide in this forest stretch, to me abiding in this forest stretch unestablished mindfulenss gets establiehed, the unconcentrated mind concentrates, the not destroyed desires get destroyed, and the not attained noble end of the yoke is attained..That bhikkhu considering should not leave that stretch of forest, should abide there, as long as life lasts. .

Chư Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống tại một khu rừng nào. Tỷ-kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú được an trú... vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. Và những vật dụng cần thiết... kiếm được một cách không khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: "Ta sống tại khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú được an trú... vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết... kiếm được một cách không khó khăn". Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải ở lại khu rừng cho đến trọn đời, không được rời bỏ.

Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống tại một làng nào...

Chư Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống tại một thị trấn nào...

Chư Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống tại một đô thị nào...

Chư Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống tại một quốc gia nào...

Here bhikkhus, the bhikkhu abides supported on a certain village-abides supported on a certain hamlet.-abides supported on a certain town,-abides supported on a certain state- abides supported on a certain person, Bhikkhus, when abiding supported on a certain person unestablished mindfulness does not get established, unconcentrated mind does not concentrate, non-destroyed desires do not get destroyed and the not attained noble end of the yoke is not attained, as for the four requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requities when ill are collected with difficulty. That bhikkhu should reflect, I abide supported on this person, to me abiding supported on this person unestablished mindfulness does not get established, unconcentrated mind does not get concentrated, not destroyed desires do not get destroyed and the not attained noble end of the yoke is not attained , as for the four requisites of life for the gone forth, robes, morsel food dwellings and requisites when ill are collected with difficulty Bhikkhus, he should not abide supported on that person he should leave that person by night or by day without informing, so that he may not follow. .

Chư Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống gần một người nào. Tỷ-kheo sống gần người này, các niệm chưa được an trú không được an trú... không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết... kiếm được một cách khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: "Ta sống gần người này. Khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú không được an trú... không được chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết... kiếm được một cách khó khăn". Chư Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy ngay trong phần đêm ấy hay ngay trong phần ngày ấy, không phải xin phép, cần phải bỏ ngay người ấy mà đi, không cần theo sát người ấy.

Here, bhikkhus, the bhikkhu abides supported by a person When abiding supported by a person unestablished mindfulness does not get established, unconcentrated mind does not concentrate, not destroyed desires, do not get destroyed, and the not attained noble end of the yoke is not attained, as for the four requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requisities when ill are collected without difficulty. That bhikkhu should reflect, I abide supported by this person, to me abiding thus unestablished mindfulness does not get established, unconcentrated mind does not get concentrated the not destroyed desires do not get destroyed, the not attained noble end of the yoke is not attained, as for the four requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requisites when ill are collected without difficulty. That bhikkhu should reflect, I abide supported by this person to me abiding thus unestablished mindfulness does not get established unconcentrated mind does not concentrate, the not destroyed desires do not get destroyed, the not attained noble end of the yoke is not attained, as for the four requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requisites when ill are collected without difficulty. I did not go forth as a homeless for the sake of robes, morsel food, dwellings and requisites when ill, yet to me living supported by this person, not established mindfulness does not get established, not concentrated mind does not concentrate, the not destroyed desires do not get destroyed and the not attained noble end of the yoke is not attained. Bhikkhus, that bhikkhu should leave that person without informing , so that he may not follow. . .

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống gần một người nào. Tỷ-kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an trú không được an trú... không được chứng đạt. Nhưng những vật dụng này cần thiết... kiếm được một cách không khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy tư như sau: "Ta sống gần người này. Khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú không được an trú... không được chứng đạt. Nhưng những vật dụng này cần thiết... kiếm được một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình... không phải vì đồ ăn khất thực... không phải vì sàng tọa... không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú không được an trú... không được chứng đạt". Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, chỉ với ước tính này, cần phải bỏ người ấy mà đi, không có xin phép, không có theo sát.

Here, bhikkhus, the bhikkhu abides supported by a person when abiding thus, unestablished mindfulness gets established, the unconcentrated mind concentrates, the not destroyed desires get destroyed and the not attained noble end of the yoke is attained. As for the requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requisites when ill are collected with difficulty. That bhikkhu should reflect, I abide supported by this person, to me abiding thus unestablished mindfulenss gets establiehed, the unconcentrated mind concentrates, the not destroyed desires get destroyed, and the not attained noble end of the yoke is attained. As for the requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requisites when ill are collected with difficulty. I did not go forth as a homeless for the sake of robes, for the sake of morsel food, for the sake of dwellings and for the sake of requisites when ill, yet to me abiding supported by this person, unestablished mindfulness gets established, the unconcentrated mind concentrates, the not destroyed desires get destroyed , and the not attained noble end of the yoke is attained. That bhikkhu considering should follow that person, should not leave him.

Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống gần một người nào. Tỷ-kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an trú được an trú... được chứng đạt. Những vật dụng này cần thiết... kiếm được một cách khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy tư như sau: "Ta sống gần người này. Khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú được an trú... được chứng đạt. Những vật dụng này cần thiết... kiếm được một cách khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình... không phải vì đồ ăn khất thực... không phải vì sàng tọa... không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú được an trú... vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt". Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, chỉ với suy tính này, cần phải theo sát người ấy, không được bỏ đi.

Here, bhikkhus, the bhikkhu abides supported on a certain person, to him supported by that person, unestablished minfulness gets estabalished , the unconcentrated mind concentrates, the not destroyed desires get destroyed, and the not attained noble end of the yoke is attained As for the requisites of life for the gone forth, robes, morsel food, dwellings and requisites when ill are collected with ease. That bhikkhu should reflect, I abide supported by this person, to me abiding thus, unestablished minfulness gets established, the unconcentrated mind concentrates, the not destroyed desires get destroyed, and the not attained noble end of the yoke is attained. As for the requisites of life for the gone forth, as a homeless robes, morsel food, dwellings and requisites when ill are collected without difficulty. That bhikkhu should follow that person as long as he lives, even if chased should follow.

Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống gần một người nào. Tỷ-kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an trú được an trú, tâm không định tĩnh được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy tư như sau: "Ta sống gần người này. Khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú được an trú, tâm chưa được định tĩnh được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, và vô thượng an ổn, khỏi ách phược chưa được thành đạt được thành đạt. Và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách dễ dàng". Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải trọn đời theo sát người này, không được bỏ đi, dầu cho có bị xua đuổi.

The Blessed One said thus and those bhikkhus delighted in the words of the Blessed One. . .

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Những Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn.

Cập nhập ngày: Thứ Năm 31-12-2020

webmasters: Minh Hạnh & Thiện Pháp, Thủy Tú & Phạm Cương
 | | trở về đầu trang | Home page |