Lời giảng dạy của Đức Phật đã được truyền bá rộng rãi trên Internet. Trong quá khứ thì vô cùng khó khăn cho chúng ta để nghe được buổi thuyết giảng của các giảng sư. Ngày nay với kỹ thuật tin học ngày càng kỷ sảo thì thật là may mắn cho chúng ta truy cập dễ dàng những băng giảng. Với mục đích làm lợi ích quần sanh trang Pháp Âm không ngoài mục đích làm lợi đại chúng, không vì bất kỳ một mục đích làm lợi cá nhân nào. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến tứ ân phụ mẫu, đến chư thiên và tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nguyện cho đời này và mãi mãi những đời sau có chánh tín và chánh trí.

Namo Buddhaya

 
Dhamma Talks MP3

Những băng giảng Chư Tôn Đức Giảng Sư Phật Giáo Nguyên Thủy

Kinh Chủng Đức - TT Sán Nhiên giảng

Nhân sanh trí tuệ - TT Sán Nhiên giảng

1 Pháp Thù Thắng - HT Chánh Minh giảng

1 Pháp Thấp Kém - HT Chánh Minh

Bốn Loại Thức Ăn - TT Giác Nguyên

Bốn Pháp Ấn - TT Giác Nguyên

Chữ Nghiệp Trong Đạo Phật - HT Giới Đức

Hành Trình Của Đời Người - Giải Đáp Tu Tập - HT Giới Đức

Hỏi Đáp Phật Pháp - TT Giác Nguyên

Kinh Trạm Xe - Vấn Đáp Phật Học - HT Giới Đức

Pháp An Lạc - HT Chánh Minh

Phật Pháp Vấn Đáp - HT Giới Đức

Tùy Duyện Thuận Pháp - HT Giới Đức

Tứ Niệm Xứ - Giải đáp thắc mắc - TT Giác Nguyên

Tự tìm hướng đi cho mình - TT Giác Nguyên

2 Hun từ giải thoát - HT Chánh Minh

10 Pháp phát sanh thiện phước

Biểu tượng - trúc và vô môn - HT Giới Đức

Chữ nghiệp trong đạo Phật - HT Giới Đức

Chủng tử - TT Giác Nguyên

Con đường tu đạo - HT Giới Đức

Hạnh phúc và đau khổ 1 - TT Giác Nguyên

Hạnh phúc và đau khổ 2 - TT Giác Nguyên

Hành trình của người có đức tin - HT Chánh Minh

Khúc gỗ trôi - TT Giác Nguyên

Những lối mòn - TT Giác Nguyên

Niềm tin trong đạo Phật - HT Giới Đức

Trí tuệ của đạo Phật - HT Giới Đức

Xin lưu ý tải những băng giảng trong trang web Pháp Âm để sử dụng hoàn toàn miễn phí.

 

Pháp thí thù thắng hơn tất cả sự ban bố, kinh Pháp Cú 354