Monks, the taking of life — when indulged in, developed, & pursued — is something that leads to hell, leads to rebirth as a common animal, leads to the realm of the hungry shades. The slightest of all the results coming from the taking of life is that, when one becomes a human being, it leads to a short life span.


Này các Tỷ-kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cơi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn.

 

Stealing — when indulged in, developed, & pursued — is something that leads to hell, leads to rebirth as a common animal, leads to the realm of the hungry shades. The slightest of all the results coming from stealing is that, when one becomes a human being, it leads to the loss of one's wealth.


Này các Tỷ-kheo, lấy của không cho được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cơi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của lấy của không cho là được làm người với sự tổn hại tài sản.

 

Illicit sexual behavior — when indulged in, developed, & pursued — is something that leads to hell, leads to rebirth as a common animal, leads to the realm of the hungry shades. The slightest of all the results coming from illicit sexual behavior is that, when one becomes a human being, it leads to rivalry & revenge.


Này các Tỷ-kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cơi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự oán thù của kẻ địch.

 

Telling falsehoods — when indulged in, developed, & pursued — is something that leads to hell, leads to rebirth as a common animal, leads to the realm of the hungry shades. The slightest of all the results coming from telling falsehoods is that, when one becomes a human being, it leads to being falsely accused.


Này các Tỷ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cơi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo là được làm người bị vu cáo không đúng sự thật.

 

Divisive tale-bearing — when indulged in, developed, & pursued — is something that leads to hell, leads to rebirth as a common animal, leads to the realm of the hungry shades. The slightest of all the results coming from divisive tale-bearing is that, when one becomes a human being, it leads to the breaking of one's friendships.


Này các Tỷ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cơi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đổ vỡ.

 

Harsh speech — when indulged in, developed, & pursued — is something that leads to hell, leads to rebirth as a common animal, leads to the realm of the hungry shades. The slightest of all the results coming from harsh speech is that, when one becomes a human being, it leads to unappealing sounds.


Này các Tỷ-kheo, nói ác khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cơi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói ác khẩu là được làm người và được nghe những tiếng không khả ư.

 

Frivolous chattering — when indulged in, developed, & pursued — is something that leads to hell, leads to rebirth as a common animal, leads to the realm of the hungry shades. The slightest of all the results coming from frivolous chattering is that, when one becomes a human being, it leads to words that aren't worth taking to heart.


Này các Tỷ-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cơi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người và được nghe những lời khó chấp nhận.

 

The drinking of fermented & distilled liquors — when indulged in, developed, & pursued — is something that leads to hell, leads to rebirth as a common animal, leads to the realm of the hungry shades. The slightest of all the results coming from drinking fermented & distilled liquors is that, when one becomes a human being, it leads to mental derangement."


Này các Tỷ-kheo, uống men rượu, rượu nấu, được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cơi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu là được làm người với tâm điên loạn.

 

See also: AN 4.111, as an example of harsh training.