When the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, five great dreams appeared to him. Which five?


Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, này các Tỷ-kheo, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát, có năm mộng lớn hiện ra. Thế nào là năm?

 

When the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, this great earth was his great bed. The Himalayas, king of mountains, was his pillow. His left hand rested in the eastern sea, his right hand in the western sea, and both feet in the southern sea. When the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, this was the first great dream that appeared to him.


Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát mộng thấy đất lớn này là giường lớn, Tuyết sơn, vua các loài núi là các gối, tay trái đặt nằm trên biển phía Đông, tay mặt nằm trên biển phía Tây, hai chân nằm trên biển phía Nam. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát, mộng lớn thứ nhất này được hiện ra.

 

Furthermore, when the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, a woody vine growing out of his navel stood reaching to the sky. When the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, this was the second great dream that appeared to him.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát mộng thấy từ nơi lỗ rún, cỏ tiriya mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời rồi mới dừng lại. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát, mộng lớn thứ hai này được hiện ra.

 

Furthermore, when the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, white worms with black heads crawling up from his feet covered him as far as his knees. When the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, this was the third great dream that appeared to him.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát mộng thấy các con sâu trắng, đầu đen, ḅ ra từ chân cho đến đầu gối và che đậy chúng. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát, mộng lớn thứ ba này được hiện ra.

 

Furthermore, when the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, four different-colored birds coming from the four directions fell at his feet and turned entirely white. When the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, this was the fourth great dream that appeared to him.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát mộng thấy bốn con chim màu sắc khác nhau, từ bốn phương bay đến, rơi xuống chân Ngài và trở thành trắng toát. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát, mộng lớn thứ tư này được hiện ra.

 

Furthermore, when the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, he walked back & forth on top of a giant mountain of excrement but was not soiled by the excrement. When the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, this was the fifth great dream that appeared to him.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát mộng thấy Ngài đi kinh hành qua lại trên ḥn núi đầy phân, nhưng không bị nhớp v́ phân. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát, mộng lớn thứ năm này được hiện ra.

 

Now, when the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, and this great earth was his great bed, the Himalayas, king of mountains, was his pillow, his left hand rested in the eastern sea, his right hand in the western sea, and both feet in the southern sea: this first great dream appeared to let him know that he would awaken to the unexcelled right self-awakening.


Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát mộng thấy quả đất lớn này làm giường nằm lớn, núi Tuyết sơn, vua các loài núi làm các gối, tay trái đặt nằm trên biển phía Đông, tay mặt nằm trên biển phía Tây, hai chân đặt nằm trên biển phía Nam. Này các Tỷ-kheo, đối với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác Ngài chứng được Vô thượng Chánh giác ngộ, Chánh Đẳng Giác. Trong khi Ngài Chánh Đẳng giác ngộ, mộng lớn thứ nhất này được hiện ra.

 

When the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, and a woody vine growing out of his navel stood reaching to the sky: this second great dream appeared to let him know that when he had awakened to the noble eightfold path, he would proclaim it well as far as there are human & celestial beings.


Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát mộng thấy từ nơi lỗ rún, cỏ tiriya mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời rồi mới dừng lại. Này các Tỷ-kheo, đối với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Thánh đạo tám ngành được hoàn toàn giác ngộ và khéo tuyên bố cho chư Thiên và loài Người. Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ hai này được hiện ra.

 

When the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, and white worms with black heads crawling up from his feet covered him as far as his knees: this third great dream appeared to let him know that many white-clothed householders would go for life-long refuge to the Tathagata.


Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát mộng thấy các con sâu trắng, đầu đen, ḅ ra từ chân cho đến đầu gối và che đậy chúng. Này các Tỷ-kheo, nhiều gia chủ bận áo trắng quy y Như Lai cho đến trọn đời. Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ ba này được hiện ra.

 

When the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, and four different-colored birds coming from the four directions fell at his feet and turned entirely white: this fourth great dream appeared to let him know that people from the four castes — priests, noble-warriors, merchants, and laborers — having gone forth from the home life into homelessness in the Dhamma & Vinaya taught by the Tathagata, would realize unexcelled release.


Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát mộng thấy bốn con chim màu sắc khác nhau, từ bốn phương bay đến, rơi xuống chân Ngài và trở thành trắng toát. Bốn giai cấp này, này các Tỷ-kheo, Sát-đế-ly, Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đ́nh sống không gia đ́nh trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, các vị ấy chứng ngộ vô thượng giải thoát. Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ tư này được hiện ra

 

When the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, and he walked back & forth on top of a giant mountain of excrement but was not soiled by the excrement: this fifth great dream appeared to let him know that the Tathagata would receive gifts of robes, alms food, lodgings, & medicinal requisites to cure the sick, but he would use them unattached to them, uninfatuated, guiltless, seeing the drawbacks [of attachment to them], and discerning the escape from them.


Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, c̣n là Bồ-tát mộng thấy Ngài đi kinh hành qua lại trên ḥn núi đầy phân, nhưng không bị nhớp v́ phân. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn được các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Và ở đây, Như Lai thọ hưởng không bị trói buộc không bị tham đắm, không bị mê say, thấy sự nguy hại, có trí tuệ và xuất ly. Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ năm này được hiện ra.

 

When the Tathagata — worthy & rightly self-awakened — was still just an unawakened bodhisatta, these five great dreams appeared to him.


Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, trước khi thành Chánh Đẳng Giác, c̣n là Bồ-tát năm mộng lớn này được hiện ra.