Monks, these six are conditions that are conducive to amiability, that engender feelings of endearment, engender feelings of respect, leading to a sense of fellowship, a lack of disputes, harmony, & a state of unity. Which six?


Có sáu pháp cần phải ghi nhớ này, này các Tỷ-kheo, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến ḥa đồng, đưa đến không tranh luận, ḥa hợp, nhất trí. Thế nào là sáu?

 

There is the case where a monk is set on bodily acts of good will with regard to his fellows in the holy life, to their faces & behind their backs. This is a condition that is conducive to amiability, that engenders feelings of endearment, engenders feelings of respect, leading to a sense of fellowship, a lack of disputes, harmony, & a state of unity.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú thân làm từ đối với các đồng Phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến ḥa đồng, không tranh luận, ḥa hợp, nhất trí.

 

Furthermore, the monk is set on verbal acts of good will with regard to his fellows in the holy life, to their faces & behind their backs. This is a condition that is conducive to amiability, that engenders feelings of endearment, engenders feelings of respect, leading to a sense of fellowship, a lack of disputes, harmony, & a state of unity.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú lời nói từ đối với các vị đồng Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến ḥa đồng, không tranh luận, ḥa hợp, nhất trí.

 

Furthermore, the monk is set on mental acts of good will with regard to his fellows in the holy life, to their faces & behind their backs. This is a condition that is conducive to amiability, that engenders feelings of endearment, engenders feelings of respect, leading to a sense of fellowship, a lack of disputes, harmony, & a state of unity.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo an trú ư nghĩ từ đối với các vị đồng Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến ḥa đồng, không tranh luận, ḥa hợp, nhất trí.

 

Furthermore, whatever righteous gains the monk may obtain in a righteous way — even if only the alms in his bowl — he does not consume them alone. He consumes them after sharing them in common with his virtuous fellows in the holy life. This is a condition that is conducive to amiability, that engenders feelings of endearment, engenders feelings of respect, leading to a sense of fellowship, a lack of disputes, harmony, & a state of unity.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với các lợi dưỡng đúng pháp, nhận được đúng pháp, cho đến những đồ vật nhận được chỉ trong b́nh bát, vị ấy không phải là người không san sẻ các đồ vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với các vị đồng Phạm hạnh có giới đức. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến ḥa đồng, không tranh luận, ḥa hợp, nhất trí.

 

Furthermore — with reference to the virtues that are untorn, unbroken, unspotted, unsplattered, liberating, praised by the wise, untarnished, leading to concentration — the monk dwells with his virtue in tune with that of his fellows in the holy life, to their faces & behind their backs. This is a condition that is conducive to amiability, that engenders feelings of endearment, engenders feelings of respect, leading to a sense of fellowship, a lack of disputes, harmony, & a state of unity.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với các Giới Luật không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đi đến Thiền định, Tỷ-kheo sống thành tựu Giới Luật trong các Giới Luật ấy đối với các vị đồng Phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng.

 

Furthermore — with reference to views that are noble, leading outward, that lead those who act in accordance with them to the right ending of suffering & stress — the monk dwells with his views in tune with those of his fellows in the holy life, to their faces & behind their backs. This is a condition that is conducive to amiability, that engenders feelings of endearment, engenders feelings of respect, leading to a sense of fellowship, a lack of disputes, harmony, & a state of unity.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các tri kiến thuộc bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chơn chánh diệt tận khổ đau, Tỷ-kheo sống thành tựu tri kiến với các tri kiến như vậy đối với các vị đồng Phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng.

 

These are the six conditions that are conducive to amiability, that engender feelings of endearment, engender feelings of respect, leading to a sense of fellowship, a lack of disputes, harmony, & a state of unity.


Đây là sáu pháp cần phải ghi nhớ, này các Tỷ-kheo, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến ḥa đồng, đưa đến không tranh luận, ḥa hợp, nhất trí.