-"I will teach you a Dhamma discourse on bondage & lack of bondage. Listen & pay close attention. I will speak."


-"Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thầy pháp môn về hệ lụy, và ly hệ lụy, hăy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ thuyết"

 

-"Yes, lord,"
The monks responded.


-"Thưa vâng, bạch Thế Tôn"
Tỷ kheo vâng đáp lời Thế Tôn

 

The Blessed One said:
-"A woman attends inwardly to her feminine faculties, her feminine gestures, her feminine manners, feminine poise, feminine desires, feminine voice, feminine charms. She is excited by that, delighted by that. Being excited & delighted by that, she attends outwardly to masculine faculties, masculine gestures, masculine manners, masculine poise, masculine desires, masculine voices, masculine charms. She is excited by that, delighted by that. Being excited & delighted by that, she wants to be bonded to what is outside her, wants whatever pleasure & happiness that arise based on that bond. Delighting, caught up in her femininity, a woman goes into bondage with reference to men. This is how a woman does not transcend her femininity.


Đức Thế Tôn nói:
-"Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, tác ư nội nữ căn, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức, thời nữ nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy. Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy nên tác ư đến nam căn ở ngoài, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy. Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy nên nữ nhân ấy ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy, khởi lên lạc, hỷ nên nữ nhân ấy ước muốn lạc hỷ ấy. Này các Tỷ-kheo, do thích thú trong nữ tánh của ḿnh, các loài hữu t́nh đi đến hệ lụy với những người đàn ông. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nữ nhân không có thoát được nữ tánh của ḿnh.

 

A man attends inwardly to his masculine faculties, masculine gestures, masculine manners, masculine poise, masculine desires, masculine voice, masculine charms. He is excited by that, delighted by that. Being excited & delighted by that, he attends outwardly to feminine faculties, feminine gestures, feminine manners, feminine poise, feminine desires, feminine voices, feminine charms. He is excited by that, delighted by that. Being excited & delighted by that, he wants to be bonded to what is outside him, wants whatever pleasure & happiness that arise based on that bond. Delighting, caught up in his masculinity, a man goes into bondage with reference to women. This is how a man does not transcend his masculinity.


Một nam nhân, này các Tỷ-kheo, tác ư nội nam căn, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy. Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy nên tác ư đến nữ căn ở ngoài, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức mà nam nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy. Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy nên nam nhân ấy ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy, khởi lên lạc hỷ nên nam nhân ấy ước muốn lạc hỷ ấy. Này các Tỷ-kheo, do thích thú trong nam tánh của ḿnh, các loài hữu t́nh đi đến hệ lụy với những người đàn bà. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nam nhân không thoát khỏi nam tánh của ḿnh.

 

And how is there lack of bondage?


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là không hệ lụy?

 

A woman does not attend inwardly to her feminine faculties, feminine gestures, her feminine manners, feminine poise, feminine desires, feminine voice, feminine charms. She is not excited by that, not delighted by that. Not being excited & not delighted by that, she does not attend outwardly to masculine faculties, masculine gestures, masculine manners, masculine poise, masculine desires, masculine voices, masculine charms. She is not excited by that, not delighted by that, does not want to be bonded to what is outside her, does not want whatever pleasure & happiness that arise based on that bond. Not delighting, not caught up in her femininity, a woman does not go into bondage with reference to men. This is how a woman transcends her femininity.


Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ư nội nữ căn, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức thời nữ nhân ấy không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. Do không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy nên không tác ư đến nam căn ở ngoài, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. Do không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy nữ nhân ấy không muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên hệ lụy ấy, khởi lên lạc, hỷ, nữ nhân ấy không ước muốn lạc, hỷ ấy. Này các Tỷ-kheo, do không thích thú trong nữ tánh của ḿnh, các loài hữu t́nh không đi đến hệ lụy với những người đàn ông. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nữ nhân thoát được nữ tánh của ḿnh.

 

A man does not attend inwardly to his masculine faculties, masculine gestures, masculine manners, masculine poise, masculine desires, masculine voice, masculine charms. He is not excited by that, not delighted by that.Not being excited & not delighted by that, he does not attend outwardly to feminine faculties, feminine gestures, feminine manners, feminine poise, feminine desires, feminine voices, feminine charms. He is not excited by that, not delighted by that.He is not excited by that, not delighted by that. Not being excited & not delighted by that, he does not want to be bonded to what is outside him, does not want whatever pleasure & happiness that arise based on that bond. Not delighting, not caught up in his masculinity, a man does not go into bondage with reference to women. This is how a man transcends his masculinity.


Một nam nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ư đến nội nam căn, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. Do không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy nên không tác ư đến nữ căn ở ngoài, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức mà nam nhân ấy không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. Do không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy nên nam nhân ấy không ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy, khởi lên lạc, hỷ nên nam nhân ấy ước muốn lạc, hỷ ấy. Này các Tỷ-kheo, do không thích thú trong nam tánh của ḿnh, các loài hữu t́nh không đi đến hệ lụy với những nữ nhân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nam nhân thoát được nam tánh của ḿnh.

 

This is how there is lack of bondage. And this is the Dhamma discourse on bondage & lack of bondage."


Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn hệ lụy và ly hệ lụy.