Then a certain monk went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One:


Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn ; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn :

 

"It would be good if the Blessed One would teach me the Dhamma in brief so that, having heard the Dhamma from the Blessed One, I might dwell alone in seclusion: heedful, ardent, & resolute."


Lành thay ! bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hăy thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một ḿnh, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.

 

"But it is in just this way that some worthless men make a request but then, having been told the Dhamma, think they should tag along right behind me."


Như vậy, ở đây, một số người ngu si, thỉnh cầu Ta, sau khi pháp được giảng, họ nghĩ Ta là người họ cần phải đi theo.

 

May the Blessed One teach me the Dhamma in brief! May the One Well-gone teach me the Dhamma in brief! It may well be that I will understand the Blessed One's words. It may well be that I will become an heir to the Blessed One's words.


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hăy thuyết pháp vắn tắt cho con, Thiện Thệ hăy thuyết pháp vắn tắt. Con có thể hiểu được ư nghĩa lời của Thế Tôn thuyết giảng. Con có thể trở thành kẻ thừa tự lời Thế Tôn thuyết giảng.

 

Then, monk, you should train yourself thus: 'My mind will be established inwardly, well-composed. No evil, unskillful qualities, once they have arisen, will remain consuming the mind.' That's how you should train yourself.


Vậy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập như sau : "Nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú. Các pháp ác, bất thiện khởi không có xâm chiếm tâm và không có chân đứng". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập.

 

"Then you should train yourself thus: 'Good-will, as my awareness-release, will be developed, pursued, handed the reins and taken as a basis, given a grounding, steadied, consolidated, & well-undertaken.' That's how you should train yourself.


Vậy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập như sau : Từ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung măn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên tŕ, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập.

 

When you have developed this concentration in this way, you should develop this concentration with directed thought & evaluation, you should develop it with no directed thought & a modicum of evaluation, you should develop it with no directed thought & no evaluation, you should develop it accompanied by rapture, you should develop it with not accompanied by rapture, you should develop it with endowed with a sense of enjoyment; you should develop it endowed with equanimity.


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung măn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ ; cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ ; cần phải tu tập câu hữu với lạc ; cần phải tu tập câu hữu với xả.

 

When this concentration is thus developed, thus well-developed by you, you should then train yourself thus:


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung măn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập như sau :

 

'Compassion, as my awareness-release, will be developed, pursued, handed the reins and taken as a basis, given a grounding, steadied, consolidated, & well-undertaken.' That's how you should train yourself.


Bi tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung măn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên tŕ, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập.

 

When you have developed this concentration in this way, you should develop this concentration with directed thought & evaluation, you should develop it with no directed thought & a modicum of evaluation, you should develop it with no directed thought & no evaluation, you should develop it accompanied by rapture, you should develop it not accompanied by rapture, you should develop it endowed with a sense of enjoyment; you should develop it endowed with equanimity.


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung măn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ ; cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ ; cần phải tu tập câu hữu với lạc ; cần phải tu tập câu hữu với xả.

 

Appreciation, as my awareness-release, will be developed, pursued, handed the reins and taken as a basis, given a grounding, steadied, consolidated, & well-undertaken.' That's how you should train yourself.


Hỷ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung măn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên tŕ, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập.

 

When you have developed this concentration in this way, you should develop this concentration with directed thought & evaluation, you should develop it with no directed thought & a modicum of evaluation, you should develop it with no directed thought & no evaluation, you should develop it accompanied by rapture, you should develop it not accompanied by rapture, you should develop it endowed with a sense of enjoyment; you should develop it endowed with equanimity.


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung măn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ ; cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ ; cần phải tu tập câu hữu với lạc ; cần phải tu tập câu hữu với xả.

 

Equanimity, as my awareness-release, will be developed, pursued, handed the reins and taken as a basis, given a grounding, steadied, consolidated, & well-undertaken.' That's how you should train yourself.


Xả tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung măn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên tŕ, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập.

 

When you have developed this concentration in this way, you should develop this concentration with directed thought & evaluation, you should develop it with no directed thought & a modicum of evaluation, you should develop it with no directed thought & no evaluation, you should develop it accompanied by rapture, you should develop it not accompanied by rapture, you should develop it endowed with a sense of enjoyment; you should develop it endowed with equanimity.


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung măn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ ; cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ ; cần phải tu tập câu hữu với lạc ; cần phải tu tập câu hữu với xả.

 

When this concentration is thus developed, thus well-developed by you, you should then train yourself thus:


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung măn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập như sau :

 

'I will remain focused on the body in & of itself — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.' That's how you should train yourself.


Ta sẽ sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập.

 

When you have developed this concentration in this way, you should develop this concentration with directed thought & evaluation, you should develop it with no directed thought & a modicum of evaluation, you should develop it with no directed thought & no evaluation, you should develop it accompanied by rapture, you should develop it not accompanied by rapture, you should develop it endowed with a sense of enjoyment; you should develop it endowed with equanimity.


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung măn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ ; cần phải tu tập không tầm, với tứ ; cần phải tu tập không tầm, không tứ ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ ; cần phải tu tập câu hữu với lạc ; cần phải tu tập câu hữu với xả.

 

When this concentration is thus developed, thus well-developed by you, you should train yourself:


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung măn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập như sau :

 

'I will remain focused on the feelings in & of themselves — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.' That's how you should train yourself.


Ta sẽ sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập.

 

When you have developed this concentration in this way, you should develop this concentration with directed thought & evaluation, you should develop it with no directed thought & a modicum of evaluation, you should develop it with no directed thought & no evaluation, you should develop it accompanied by rapture, you should develop it not accompanied by rapture, you should develop it endowed with a sense of enjoyment; you should develop it endowed with equanimity.


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung măn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ ; cần phải tu tập không tầm, với tứ ; cần phải tu tập không tầm, không tứ ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ ; cần phải tu tập câu hữu với lạc ; cần phải tu tập câu hữu với xả.

 

'I will remain focused on the mind in & of itself — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.' That's how you should train yourself.


Ta sẽ sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập.

 

When you have developed this concentration in this way, you should develop this concentration with directed thought & evaluation, you should develop it with no directed thought & a modicum of evaluation, you should develop it with no directed thought & no evaluation, you should develop it accompanied by rapture, you should develop it not accompanied by rapture, you should develop it endowed with a sense of enjoyment; you should develop it endowed with equanimity.


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung măn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ ; cần phải tu tập không tầm, với tứ ; cần phải tu tập không tầm, không tứ ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ ; cần phải tu tập câu hữu với lạc ; cần phải tu tập câu hữu với xả.

 

I will remain focused on the mental qualities in & of themselves — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world. That's how you should train yourself.


Ta sẽ sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập.

 

When you have developed this concentration in this way, you should develop this concentration with directed thought & evaluation, you should develop it with no directed thought & a modicum of evaluation, you should develop it with no directed thought & no evaluation, you should develop it accompanied by rapture, you should develop it not accompanied by rapture, you should develop it endowed with a sense of enjoyment; you should develop it endowed with equanimity.


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung măn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ ; cần phải tu tập không tầm, với tứ ; cần phải tu tập không tầm, không tứ ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ ; cần phải tu tập câu hữu với lạc ; cần phải tu tập câu hữu với xả.

 

When this concentration is thus developed, thus well-developed by you, then wherever you go, you will go in comfort. Wherever you stand, you will stand in comfort. Wherever you sit, you will sit in comfort. Wherever you lie down, you will lie down in comfort.


Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung măn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, chỗ nào, chỗ nào Thầy đi, chỗ ấy Thầy đi được an ổn ; chỗ nào, chỗ nào Thầy đứng, chỗ ấy Thầy đứng được an ổn ; chỗ nào, chỗ nào Thầy ngồi, chỗ ấy Thầy ngồi được an ổn ; chỗ nào, chỗ nào Thầy nằm, chỗ ấy Thầy nằm được an ổn.

 

Then that monk, having been admonished by an admonishment from the Blessed One, got up from his seat and bowed down to the Blessed One, circled around him, keeping the Blessed One to his right side, and left.


Tỷ-kheo ấy, được Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới này, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi.

 

Then, dwelling alone, secluded, heedful, ardent, & resolute, he in no long time reached & remained in the supreme goal of the holy life for which clansmen rightly go forth from home into homelessness, knowing & realizing it for himself in the here & now.


Tỷ-kheo ấy sống một ḿnh, thanh tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng đạt được mục đích mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đ́nh, sống không gia đ́nh. Đây là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự ḿnh chứng tri với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú.

 

He knew: "Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for the sake of this world." And thus he became another one of the arahants.


Vị ấy rơ biết : "Sanh đă tận, Phạm hạnh đă thành. Những việc nên làm đă làm, không c̣n trở lui trạng thái này nữa". Tỷ-kheo ấy trở thành một vị A-la-hán.