Then Anathapindika the householder, surrounded by about 500 lay followers, went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to him:


Rồi Gia chủ Anàthapindika với khoảng năm trăm nam cư sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên:

 

"Householder, you have provided the community of monks with robes, alms food, lodgings, & medicinal requisites for the sick, but you shouldn't rest content with the thought, 'We have provided the community of monks with robes, alms food, lodgings, & medicinal requisites for the sick.


Này Gia chủ, Ông đă cung cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có bằng ḷng với ư nghĩ: "Chúng ta đă cung cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh".

 

So you should train yourself, 'Let's periodically enter & remain in seclusion & rapture.' That's how you should train yourself."


Do vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học tập như sau: "Với phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh" Như vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học tập.

 

When this was said, Ven. Sariputta said to the Blessed One:


Được nghe nói như vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn:

 

"It's amazing, lord. It's astounding, how well put that was by the Blessed One: 'Householder, you have provided the community of monks with robes, alms food, lodgings, & medicinal requisites for the sick, but you shouldn't rest content with the thought, "We have provided the community of monks with robes, alms food, lodgings, & medicinal requisites for the sick." So you should train yourself, "Let's periodically enter & remain in seclusion & rapture." That's how you should train yourself.'


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Khéo nói thay là lời nói này của Thế Tôn: "Này Gia chủ, Ông đă cung cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có bằng ḷng với ư nghĩ: "Chúng ta đă cung cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh". Do vậy, Ông cần phải học tập như sau: "Với phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh!" Như vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học tập".

 

"Lord, when a disciple of the noble ones enters & remains in seclusion & rapture, there are five possibilities that do not exist at that time: The pain & distress dependent on sensuality do not exist at that time. The pleasure & joy dependent on sensuality do not exist at that time. The pain & distress dependent on what is unskillful do not exist at that time. The pleasure & joy dependent on what is unskillful do not exist at that time. The pain & distress dependent on what is skillful do not exist at that time. When a disciple of the noble ones enters & remains in seclusion & rapture, these five possibilities do not exist at that time."


Bạch Thế Tôn, khi nào Thánh đệ tử đạt đến và an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự việc không xảy ra: Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Khổ và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Khổ và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Bạch Thế Tôn, khi nào Thánh đệ tử đạt đến và an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự việc này không xảy ra.

 

The Blessed One said:] "Excellent, Sariputta. Excellent. When a disciple of the noble ones enters & remains in seclusion & rapture, there are five possibilities that do not exist at that time:


Lành thay, lành thay, này Sàriputta, trong khi Thánh đệ tử đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự kiện không xảy ra cho người ấy:

 

The pain & distress dependent on sensuality do not exist at that time.


Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy không xảy ra cho người ấy.

 

The pleasure & joy dependent on sensuality do not exist at that time.


Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy không xảy ra cho người ấy.

 

The pain & distress dependent on what is unskillful do not exist at that time.


Khổ và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian ấy không xảy ra cho người ấy.

 

The pleasure & joy dependent on what is unskillful do not exist at that time.


Lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện trong thời gian ấy không xảy ra cho người ấy.

 

The pain & distress dependent on what is skillful do not exist at that time.


Khổ và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy không xảy ra cho người ấy.

 

When a disciple of the noble ones enters & remains in seclusion & rapture, these five possibilities do not exist at that time


Này Sàriputta, trong khi vị Thánh đệ tử đạt đến và an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự kiện này không xảy ra cho người ấy.