Live with a protector, monks, and not without a protector. He suffers, one who lives without a protector. And these ten are qualities creating a protector. Which ten?


Này các Tỷ-kheo, hăy trú với vị hộ tŕ, chớ trú không có vị hộ tŕ. Này các Tỷ-kheo, đau khổ là người sống không có vị hộ tŕ. Này các Tỷ-kheo, mười pháp này tạo thành vị hộ tŕ. Thế nào là mười ?

 

There is the case where a monk is virtuous. He dwells restrained in accordance with the Patimokkha, consummate in his behavior & sphere of activity. He trains himself, having undertaken the training rules, seeing danger in the slightest faults. And the fact that he is virtuous, he dwells restrained in accordance with the Patimokkha, consummate in his behavior & sphere of activity. He trains himself, having undertaken the training rules, seeing danger in the slightest faults, is a quality creating a protector.


Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này có giới, sống chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp ; đây là pháp tác thành vị hộ tŕ.

 

Then again, the monk has heard much, has retained what he has heard, has stored what he has heard. Whatever teachings are admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end, that — in their meaning & expression — proclaim the holy life that is entirely complete & pure: those he has listened to often, retained, discussed, accumulated, examined with his mind, & well-penetrated in terms of his views. And the fact that he has heard much, has retained what he has heard, has stored what he has heard. Whatever teachings are admirable in the beginning, admirable in the middle, admirable in the end, that — in their meaning & expression — proclaim the holy life that is entirely complete & pure: those he has listened to often, retained, discussed, accumulated, examined with his mind, well-penetrated in terms of his views, is a quality creating a protector.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghe nhiều, thọ tŕ những ǵ đă nghe, chất chứa những ǵ đă nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên măn thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đă nghe nhiều, đă thọ tŕ, đă tụng đọc bằng lời, đă quán sát với ư, đă thể nhập với chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghe nhiều, thọ tŕ những ǵ đă nghe, chất chứa những ǵ đă nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên măn thanh tịnh, những pháp ấy, vị ấy đă nghe nhiều, đă thọ tŕ, đă tụng đọc bằng lời, đă quán sát với ư, đă thề nhập với chánh kiến ; đây là pháp tác thành vị hộ tŕ.

 

Then again, the monk has admirable friends, admirable companions, admirable comrades. And the fact that he has admirable friends, admirable companions, admirable comrades is a quality creating a protector.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào làm nào bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện ; đây là pháp tác thành vị hộ tŕ.

 

Then again, the monk is easy to speak to, endowed with qualities that make him easy to speak to, patient, respectful to instruction. And the fact that he is easy to speak to, endowed with qualities that make him easy to speak to, patient, respectful to instruction, is a quality creating a protector.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn, và khéo chấp nhận những lời giáo giới ; đây là pháp tác thành vị hộ tŕ.

 

Then again, the monk is adept at the various affairs involving his fellows in the holy life; is vigorous, quick-witted in the techniques involved in them, is up to doing them or arranging to get them done. And the fact that he is adept at the various affairs involving his fellows in the holy life; is vigorous, quick-witted in the techniques involved in them, is up to doing them or arranging to get them done is a quality creating a protector.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có những công việc ǵ cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng Phạm Hạnh ; ở đây, vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào, phàm có những công việc ǵ cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng Phạm Hạnh ; ở đây, vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức ; đây là pháp tác thành vị hộ tŕ.

 

Then again, the monk is one who desires the Dhamma, endearing in his conversation, greatly rejoicing in the higher Dhamma & higher Discipline. And the fact that he is one who desires the Dhamma, endearing in his conversation, greatly rejoicing in the higher Dhamma & higher Discipline, is a quality creating a protector.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng Pháp, tong thắng Luật. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng Pháp, trong thắng Luật ; đây là pháp tác thành vị hộ tŕ.

 

Then again, the monk keeps his persistence aroused for abandoning unskillful qualities and for taking on skillful qualities. He is steadfast, solid in his effort, not shirking his duties with regard to skillful qualities. And the fact that he keeps his persistence aroused for abandoning unskillful qualities and for taking on skillful qualities. He is steadfast, solid in his effort, not shirking his duties with regard to skillful qualities, is a quality creating a protector.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên tŕ, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào sống tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực kiên tŕ không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp ; đây là pháp tác thành vị hộ tŕ.

 

Then again, the monk is content with any old robe cloth at all, any old alms food, any old lodging, any old medicinal requisites for curing sickness at all. And the fact that he is content with any old robe cloth at all, any old alms food, any old lodging, any old medicinal requisites for curing sickness at all, is a quality creating a protector.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh ; đây là pháp tác thành vị hộ tŕ.

 

Then again, the monk is mindful, highly meticulous, remembering & able to call to mind even things that were done & said long ago. And the fact that he is mindful, highly meticulous, remembering & able to call to mind even things that were done & said long ago, is a quality creating a protector.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm, tùy niệm việc đă làm từ lâu, đă nói từ lâu. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào chánh niệm thành tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm, tùy niệm việc đă làm từ lâu, đă nói từ lâu ; đây là pháp tác thành vị hộ tŕ.

 

Then again, the monk is discerning, endowed with discernment of arising & passing away — noble, penetrating, leading to the right ending of stress. And the fact that the monk is discerning, endowed with discernment of arising & passing away — noble, penetrating, leading to the right ending of stress, is a quality creating a protector.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. Này các Tỷ-kheo, phẩm Tỷ-kheo nào có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến chơn chánh đoạn tận khổ đau ; đây là pháp tác thành vị hộ tŕ.

 

Live with a protector, monks, and not without a protector. He suffers, one who lives without a protector. These are the ten qualities creating a protector."


Này các Tỷ-kheo, hăy trú với vị hộ tŕ, chớ trú không có vị hộ tŕ. Này các Tỷ-kheo, đau khổ là người trú không có vị hộ tŕ. Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ tŕ.