Once the Blessed One was staying among the Bhaggas in the Deer Park at Bhesakala Grove, near Crocodile Haunt. At that time, Nakula's father, the householder, was diseased, in pain, severely ill. Then Nakula's mother said to him:


Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, gia chủ, cha của Nakula bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula nói với cha của Nakula như sau :

 

"Don't be worried as you die, householder. Death is painful for one who is worried. The Blessed One has criticized being worried at the time of death.


Thưa Gia chủ, chớ có mạng chung với tâm c̣n mong cầu ái luyến. Thưa Gia chủ, đau khổ là người khi mệnh chung tâm c̣n mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung c̣n mong cấu ái luyến.

 

Now it may be that you are thinking, 'Nakula's mother will not be able to support the children or maintain the household after I'm gone,' but you shouldn't see things in that way. I am skilled at spinning cotton, at carding matted wool. I can support the children and maintain the household after you are gone. So don't be worried as you die, householder. Death is painful for one who is worried. The Blessed One has criticized being worried at the time of death.


Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ : "Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, không có thể nuôi dưỡng các con và duy tŕ nhà cửa". Thưa Gia chủ, chớ có nghĩ như vậy ! Thưa Gia chủ, tôi khéo léo dệt vải và chải lông cừu. Thưa Gia chủ, sau khi Gia chủ mệnh chung, tôi có thể nuôi dưỡng các con và duy tŕ nhà cửa. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm c̣n mong cầu ái luyến ! Đau khổ, này Gia chủ, là người khi mệnh chung tâm c̣n mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm c̣n mong cấu ái luyến.

 

Now it may be that you are thinking, 'Nakula's mother will take another husband after I'm gone,' but you shouldn't see things in that way. You know as well as I how my fidelity 1 has been constant for the past sixteen years. So don't be worried as you die, householder. Death is painful for one who is worried. The Blessed One has criticized death when one is worried.


Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau : "Nữ Gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ đi đến một gia đ́nh khác". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy ! Thưa Gia chủ, Gia chủ cũng đă biết, trong mười sáu năm chúng ta sống làm người gia chủ, tôi đă sống thực hành Phạm hạnh1 như thế nào. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm c̣n mong cầu ái luyến ! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung c̣n mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung c̣n mong cầu ái luyến.

 

Now it may be that you are thinking, 'Nakula's mother will have no desire to go see the Blessed One, to go see the community of monks, after I'm gone,' but you shouldn't see things in that way. I will have an even greater desire to go see the Blessed One, to go see the community of monks, after you are gone. So don't be worried as you die, householder. Death is painful for one who is worried. The Blessed One has criticized being worried at the time of death.


Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau : "Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ không c̣n muốn yết kiến Thế Tôn, sẽ không c̣n muốn yết kiến chúng Tăng". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy ! Sau khi gia chủ mệnh chung, tôi sẽ muốn yết kiến Thế Tôn nhiều hơn, sẽ muốn yết kiến chúng Tăng nhiều hơn. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm c̣n mong cầu ái luyến ! Đau khổ, này Gia chủ, là người khi mệnh chung, c̣n mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm c̣n mong cầu ái luyến.

 

Now it may be that you are thinking, 'Nakula's mother will not act fully in accordance with the precepts after I'm gone,' but you shouldn't see things in that way. To the extent that the Blessed One has white-clad householder female disciples who act fully in accordance with the precepts, I am one of them. If anyone doubts or denies this, let him go ask the Blessed One, the worthy one, the rightly self-awakened one who is staying among the Bhaggas in the Deer Park at Bhesakala Grove, near Crocodile Haunt. So don't be worried as you die, householder. Death is painful for one who is worried. The Blessed One has criticized being worried at the time of death.


Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau : "Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ không giữ giới một cách đầy đủ". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy ! Thưa Gia chủ, cho đến khi nào, các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn c̣n giữ Giới Luật một cách đầy đủ, tôi là một trong những người ấy. Nếu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay, Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyển, người ấy hăy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm c̣n mong cầu ái luyến ! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung tâm c̣n mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm c̣n mong cầu ái luyến.

 

Now it may be that you are thinking, 'Nakula's mother will not attain inner tranquillity of awareness after I'm gone,' but you shouldn't see things in that way. To the extent that the Blessed One has white-clad householder female disciples who attain inner tranquillity of awareness, I am one of them. If anyone doubts or denies this, let him go ask the Blessed One, the worthy one, the rightly self-awakened one who is staying among the Bhaggas in the Deer Park at Bhesakala Grove, near Crocodile Haunt. So don't be worried as you die, householder. Death is painful for one who is worried. The Blessed One has criticized being worried at the time of death.


Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau : "Nữ gia chủ, mẹ của Nakula không có chứng được nội tâm tịnh chỉ". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy ! Thưa Gia chủ, cho đến khi nào, các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn c̣n chứng được nội tâm tịnh chỉ, tôi sẽ là một trong những vị ấy. Nếu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyển, người ấy hăy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm c̣n mong cầu ái luyến ! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung, tâm c̣n mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm c̣n mong cầu ái luyến.

 

Now it may be that you are thinking, 'Nakula's mother will not reach firm ground in this Doctrine & Discipline, will not attain a firm foothold, will not attain consolation, overcome her doubts, dispel her perplexity, reach fearlessness or gain independence from others with regard to the Teacher's message,'2 but you shouldn't see things in that way. To the extent that the Blessed One has white-clad householder female disciples who reach firm ground in this Doctrine & Discipline, attain a firm foothold, attain consolation, overcome their doubts, dispel their perplexity, reach fearlessness, & gain independence from others with regard to the Teacher's message, I am one of them. If anyone doubts or denies this, let him go ask the Blessed One, the worthy one, the rightly self-awakened one who is staying among the Bhaggas in the Deer Park at Bhesakala Grove, near Crocodile Haunt. So don't be worried as you die, householder. Death is painful for one who is worried. The Blessed One has criticized being worried at the time of death."


Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau : "Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, trong Pháp và Luật này không đạt được thể nhập, không đạt được an trú, không đạt được thoải mái, không vượt khỏi nghi hoặc, không rời được do dự, không đạt được vô úy, c̣n phải nhờ người khác sống trong lời dạy của Đức Bổn Sư".2 Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy ! Thưa Gia chủ, cho đến khi nào, các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn, trong Pháp và Luật này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc, rời được do dự, đạt được vô úy, không phải nhờ người khác sống trong lời dạy của Đức Bổn Sư, tôi sẽ là một trong những người ấy. Nếu có ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyển, người ấy hăy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm c̣n mong cầu ái luyến ! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung, tâm c̣n mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm c̣n mong cầu ái luyến.

 

While Nakula's father the householder was being exhorted by Nakula's mother with this exhortation, his disease was immediately allayed. And he recovered from his disease. That was how Nakula's father's disease was abandoned. Then, soon after Nakula's father the householder had recovered from being sick, not long after his recovery from his illness, he went leaning on a stick to the Blessed One. On arrival, having bowed down to the Blessed One, he sat to one side. As he was sitting there, the Blessed One said to him:


Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của Nakula giáo giới với lời giáo giới này, bệnh hoạn liền khi ấy được khinh an và gia chủ, cha của Nakula thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là bệnh ấy của gia chủ, cha của Nakula. Rồi gia chủ, cha của Nakula được lành bệnh, sau khi lành bệnh không bao lâu, chống gậy đi đến Thế Tôn ; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ, cha của Nakula đang ngồi xuống một bên :

 

"It is your gain, your great gain, householder, that you have Nakula's mother — sympathetic & wishing for your welfare — as your counselor & instructor. To the extent that I have white-clad householder female disciples who act fully in accordance with the precepts, she is one of them. To the extent that I have white-clad householder female disciples who attain inner tranquillity of awareness, she is one of them. To the extent that I have white-clad householder female disciples who reach firm ground in this Doctrine & Discipline, attain a firm foothold, attain consolation, overcome their doubts, dispel their perplexity, reach fearlessness, & gain independence from others with regard to the Teacher's message, she is one of them. It is your gain, your great gain, householder, that you have Nakula's mother — sympathetic & wishing for your welfare — as your counselor & instructor."


Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ ! Thật khéo lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Được nữ gia chủ, mẹ của Nakula với ḷng từ mẫn, v́ muốn hạnh phúc, đă giáo giới, đă khuyên dạy Ông. Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta c̣n có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng ǵn giữ Giới Luật viên măn, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta c̣n có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng chứng được nội tâm tịnh chỉ, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta c̣n có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng, trong Pháp và Luật này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc, rời được do dự, đạt được vô úy, không c̣n phải nhờ người khác sống trong lời dạy đức Bổn Sư, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ ! Thật khéo lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ, được nữ gia chủ, mẹ của Nakula với ḷng từ mẫn, v́ muốn hạnh phúc, đă giáo giới, đă khuyên dạy Ông.

 

Notes

1. Lit., "householder-celibacy."

2. A standard description of a stream-winner.

See also: SN 55.21; SN 55.22
1. Lit., "Nghĩa bóng : không tái giá."

2. Những tiêu chuẩn của đời sống phạm hạnh