Monks, a friend endowed with seven qualities is worth associating with. Which seven?


Thành tựu bảy chi phần, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải thân cận như một người bạn. Thế nào là bảy?

 

He gives what is hard to give.


Cho những ǵ khó cho.

 

He does what is hard to do.


Làm những ǵ khó làm.

 

He endures what is hard to endure.


Nhẫn những ǵ khó nhẫn.

 

He reveals his secrets to you.


Nói lên những ǵ bí mật của ḿnh.

 

He keeps your secrets.


Che giấu bí mật của người khác.

 

When misfortunes strike, he doesn't abandon you.


Không từ bỏ khi gặp bất hạnh.

 

When you're down & out, he doesn't look down on you.


Không có khinh rẽ khi tài sản khánh tận.

 

A friend endowed with these seven qualities is worth associating with.


Thành tựu bảy chi phần này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải thân cận như một người bạn.

 

He gives what is beautiful,
	hard to give,
does what is hard to do,
endures painful, ill-spoken words.

His secrets he tells you,
your secrets he keeps.

When misfortunes strike,
	he doesn't abandon you;
when you're down & out,
	doesn't look down on you.


A person in whom these traits are found,
is a friend to be cultivated
by anyone wanting a friend.Bạn cho điều khó cho,
Làm những điều khó làm,
Kham nhẫn những lời nói,
Thật khó ḷng kham nhẫn,

Nói lên bí mật ḿnh,
Che giấu bí mật người,

Bất hạnh,
	không từ bỏ,
Khánh tận
	 không chê khinh,


Trong những trường hợp trên,
T́m được người như vậy,
Với ai cần bạn hữu,
Hăy gần bạn như vậy