I have heard that at one time the Blessed One was staying at Nadika, in the Brick Hall. There he addressed the monks:


Một thời, Thế Tôn trú ở Nàdika, tại Ginjakàvasattha. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo :

 

- "Monks!"


-"Này các Tỷ-kheo"

 

-"Yes, lord,"
The monks replied.


-"Thưa vâng, bạch Thế Tôn".
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

 

The Blessed One said,
-"Mindfulness of death, when developed & pursued, is of great fruit & great benefit. It gains a footing in the Deathless, has the Deathless as its final end. Therefore you should develop mindfulness of death."

Thế Tôn nói như sau :
-"Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung măn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Này các Tỷ-kheo, các Thầy hăy tu tập niệm chết."

 

When this was said, a certain monk addressed the Blessed One,
-"I already develop mindfulness of death."


Được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn :
-"Bạch Thế Tôn, con có tu tập niệm chết."

 

And how do you develop mindfulness of death?


ày các Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào ?

 

I think, 'O, that I might live for a day & night, that I might attend to the Blessed One's instructions. I would have accomplished a great deal.' This is how I develop mindfulness of death."


Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau : "Mong rằng ta sống ngày và đêm tác ư đến lời dạy của Thế Tôn". Con đă làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết.

 

Then another monk addressed the Blessed One,
-"I, too, already develop mindfulness of death."


Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn :
-"Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết."

 

And how do you develop mindfulness of death?


Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào ?

 

I think, 'O, that I might live for a day, that I might attend to the Blessed One's instructions. I would have accomplished a great deal.' This is how I develop mindfulness of death."


Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau : "Mong rằng ta sống trọn ngày tác ư đến lời dạy của Thế Tôn". Con đă làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết.

 

Then another monk addressed the Blessed One,
-"I, too, develop mindfulness of death."


Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn :
-"Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết."

 

And how do you develop mindfulness of death


Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào ?

 

I think, 'O, that I might live for a day, that I might attend to the Blessed One's instructions. I would have accomplished a great deal.' This is how I develop mindfulness of death."


Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau : "Mong rằng ta sống trọn ngày tác ư đến lời dạy của Thế Tôn". Con đă làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết.

 

Then another monk addressed the Blessed One,
-"I, too, develop mindfulness of death."


Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn :
-" Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết."

 

And how do you develop mindfulness of death?


Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào ?

 

"I think, 'O, that I might live for the interval that it takes to eat a meal, that I might attend to the Blessed One's instructions. I would have accomplished a great deal.This is how I develop mindfulness of death.


Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau : "Mong rằng cho đến khi nào ta c̣n ăn đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ư đến lời dạy của Thế Tôn". Con đă làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết.

 

Then another monk addressed the Blessed One, "I, too, develop mindfulness of death."


Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn :
-" Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết."

 

And how do you develop mindfulness of death?


Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào ?

 

I think, 'O, that I might live for the interval that it takes to swallow having chewed up four morsels of food, that I might attend to the Blessed One's instructions. I would have accomplished a great deal.This is how I develop mindfulness of death.


Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau : "Mong rằng cho đến khi nào ta c̣n ăn và nuốt bốn, năm miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ư đến lời dạy của Thế Tôn". Con đă làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết.

 

Then another monk addressed the Blessed One,
-"I, too, develop mindfulness of death."


Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn :
- "Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết."

 

And how do you develop mindfulness of death?


Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào ?

 

I think, 'O, that I might live for the interval that it takes to swallow having chewed up one morsel of food, that I might attend to the Blessed One's instructions. I would have accomplished a great deal.' This is how I develop mindfulness of death."


Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau : "Mong rằng cho đến khi nào ta c̣n ăn một miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ư đến lời dạy của Thế Tôn". Con đă làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết.

 

Then another monk addressed the Blessed One,
-"I, too, develop mindfulness of death."


Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn :
- "Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết."

 

And how do you develop mindfulness of death?


Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào ?

 

I think, 'O, that I might live for the interval that it takes to breathe out after breathing in, or to breathe in after breathing out, that I might attend to the Blessed One's instructions. I would have accomplished a great deal.' This is how I develop mindfulness of death."


Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau : "Cho đến khi nào, sau khi thở vào, ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta thở vào, cho đến khi ấy, ta tác ư đến lời dạy của Thế Tôn". Con đă làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết.

 

When this was said, the Blessed One addressed the monks:


Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo ấy :

 

Whoever develops mindfulness of death, thinking, 'O, that I might live for a day & night that I might attend to the Blessed One's instructions. I would have accomplished a great deal'. Whoever develops mindfulness of death, thinking, 'O, that I might live for a day, that I might attend to the Blessed One's instructions. I would have accomplished a great deal'. Whoever develops mindfulness of death, thinking, 'O, that I might live for the interval that it takes to eat a meal.that I might attend to the Blessed One's instructions. I would have accomplished a great deal'. Whoever develops mindfulness of death, thinking, 'O, that I might live for the interval that it takes to swallow having chewed up four morsels of food, that I might attend to the Blessed One's instructions. I would have accomplished a great deal' — they are said to dwell heedlessly. They develop mindfulness of death slowly for the sake of ending the effluents.


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau : "Mong rằng ta sống ngày và đêm, tác ư đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đă làm nhiều như vậy". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau : "Mong rằng ta sống trọn ngày tác ư đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đă làm nhiều như vậy". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau : "Mong rằng cho đến khi nào ta c̣n ăn đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ư đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đă làm nhiều như vậy". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau : "Mong rằng cho đến khi nào ta c̣n ăn và nuốt bốn, năm miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ư đến lời dạy của Thế Tôn, ta đă làm nhiều như vậy".

 

But whoever develops mindfulness of death, thinking, 'O, that I might live for the interval that it takes to swallow having chewed up one morsel of food, that I might attend to the Blessed One's instructions. I would have accomplished a great deal'.whoever develops mindfulness of death, thinking, 'O, that I might live for the interval that it takes to breathe out after breathing in, or to breathe in after breathing out, that I might attend to the Blessed One's instructions. I would have accomplished a great deal' — they are said to dwell heedfully. They develop mindfulness of death acutely for the sake of ending the effluents.


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau : "Mong rằng cho đến khi nào ta c̣n ăn một miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ư đến lời dạy của Thế Tôn, ta đă làm nhiều như vậy". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau : "Mong rằng cho đến khi nào sau khi thở vào, ta thở ra hay sau khi thở ra, ta thở vào, cho đến khi ấy, ta tác ư đến lời dạy của Thế Tôn, ta đă làm nhiều như vậy". Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy được gọi là những vị sống không phóng dật, tu tập rất sắc sảo niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc.

 

Therefore you should train yourselves:
-'We will dwell heedfully. We will develop mindfulness of death acutely for the sake of ending the effluents.' That is how you should train yourselves."


Do vậy, này các Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải tu học như sau :
-"Hăy sống không phóng dật ! Ta sẽ tu tập một cách sắc sảo niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc".

 

That is what the Blessed One said. Gratified, the monks delighted in the Blessed One's words.


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn

 

See also: AN 6.20.