Translator's note: The suttas in this section of the Fives are formulaic, and the Canon does not give them names. The following group of suttas deals with the topic of stinginess, and so I have named the group after their topic.


Lời người dịch : Những bài kinh sau trong pháp năm chi này mang tính công thức, và không dược đặt tên cho từng bài. Từng bài kinh sẽ được lấy tên theo chủ đề chính là xan tham

 

AN 5.254: Macchariya Sutta — Stinginess (1)


AN 5.254: Kinh Macchariya — Xan tham (1)

 

Monks, there are these five forms of stinginess. Which five?


Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Thế nào là năm?

 

-Stinginess as to one's monastery [lodgings].
-Stinginess as to one's family [of supporters].
-Stinginess as to one's gains.
-Stinginess as to one's status.
-Stinginess as to the Dhamma.


-Xan tham trú xứ.
-Xan tham gia đ́nh.
-Xan tham lợi dưỡng.
-Xan tham tán thán.
-Xan tham pháp.

 

These are the five forms of stinginess. And the meanest of these five is this: stinginess as to the Dhamma.


Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Trong năm xan tham này, này các Tỷ-kheo, cái này là tối hạ liệt, tức là xan tham pháp.

 

AN 5.255: Macchariya Sutta — Stinginess (2)


AN 5.255: Kinh Macchariya — Xan tham (2)

 

With the abandoning and eradication of the five forms of stinginess, the holy life is fulfilled. Which five?


Do đoạn tận, cắt đứt năm xan tham, này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được thực hiện. Thế nào là năm?

 

With the abandoning and eradication of stinginess as to one's monastery [lodgings], the holy life is fulfilled.
With the abandoning and eradication of stinginess as to one's family [of supporters] ...
With the abandoning and eradication of stinginess as to one's gains ...
With the abandoning and eradication of stinginess as to one's status ...
With the abandoning and eradication of stinginess as to the Dhamma, the holy life is fulfilled.


Do đoạn tận, cắt đứt xan tham trú xứ, Phạm hạnh được thực hiện.
Do đoạn tận, cắt đứt xan tham gia đ́nh...

Do đoạn tận, cắt đứt xan tham lợi dưỡng...

Do đoạn tận, cắt đứt xan tham tán thán...

Do đoạn tận, cắt đứt xan tham pháp, Phạm hạnh được thực hiện.

 

With the abandoning and eradication of these five forms of stinginess, the holy life is fulfilled.


Do đoạn tận, cắt đứt năm xan tham này, này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được thực hiện.

 

AN 5.256: Macchariya Sutta — Stinginess (3)


AN 5.256: Kinh Macchariya — Xan tham (3)

 

Without abandoning these five qualities, one is incapable of entering & remaining in the first jhana. Which five?


Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đạt và an trú sơ Thiền. Thế nào là năm?

 

Stinginess as to one's monastery [lodgings],
Stinginess as to one's family [of supporters],
Stinginess as to one's gains,
Stinginess as to one's status, and
Stinginess as to the Dhamma.
Without abandoning these five qualities, one is incapable of entering & remaining in the first jhana.


Xan tham trú xứ,
Xan tham gia đ́nh,
Xan tham lợi dưỡng,
Xan tham tán thán,
Xan tham pháp.
Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đạt và an trú sơ Thiền.

 

With the abandoning of these five qualities, one is capable of entering & remaining in the first jhana. Which five?


Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đạt và an trú sơ Thiền. Thế nào là năm?

 

Stinginess as to one's monastery [lodgings],
Stinginess as to one's family [of supporters],
Stinginess as to one's gains,
Stinginess as to one's status, and
Stinginess as to the Dhamma.
With the abandoning of these five qualities, one is capable of entering & remaining in the first jhana."


Xan tham trú xứ,
Xan tham gia đ́nh,
Xan tham lợi dưỡng,
Xan tham tán thán,
Xan tham pháp.
Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đạt và an trú sơ Thiền.

 

AN 5.257: Macchariya Sutta — Stinginess (4)


AN 5.257: Kinh Macchariya — Xan tham (4)

 

Without abandoning these five qualities, one is incapable of entering & remaining in the second jhana... the third jhana ... the fourth jhana; incapable of realizing the fruit of stream-entry... the fruit of once-returning... the fruit of non-returning... arahantship. Which five?


Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đạt và an trú Thiền thứ hai...Thiền thứ ba...Thiền thứ tư...không thể có giác ngộ Dự lưu quả...Nhất lai quả...Bất lai quả...A-la-hán quả. Thế nào là năm?

 

Stinginess as to one's monastery [lodgings],
Stinginess as to one's family [of supporters],
Stinginess as to one's gains,
Stinginess as to one's status, and
Stinginess as to the Dhamma.
Without abandoning these five qualities, one is incapable of entering & remaining in the second jhana... the third jhana... the fourth jhana; one is incapable realizing the fruit of stream-entry... the fruit of once-returning... the fruit of non-returning... arahantship.


Xan tham trú xứ,
Xan tham gia đ́nh,
Xan tham lợi dưỡng,
Xan tham tán thán,
Xan tham pháp.
Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đạt và an trú Thiền thứ hai...Thiền thứ ba...Thiền thứ tư...không thể có giác ngộ Dự lưu quả...Nhất lai quả...Bất lai quả...chứng ngộ A-la-hán quả.

 

With the abandoning of these five qualities, one is capable of entering & remaining in the second jhana... the third jhana... the fourth jhana; capable of realizing the fruit of stream-entry... the fruit of once-returning... the fruit of non-returning... arahantship.. Which five?


Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đạt và an trú Thiền thứ hai...Thiền thứ ba...Thiền thứ tư...có thể chứng ngộ Dự lưu quả...Nhất lai...Bất lai...A-la-hán quả. Thế nào là năm?

 

Stinginess as to one's monastery [lodgings],
Stinginess as to one's family [of supporters],
Stinginess as to one's gains,
Stinginess as to one's status, and
Stinginess as to the Dhamma.
With the abandoning of these five qualities, one is capable of entering & remaining in the second jhana... the third jhana... the fourth jhana; capable realizing the fruit of stream-entry... the fruit of once-returning... the fruit of non-returning... arahantship."


Xan tham trú xứ,
Xan tham gia đ́nh,
Xan tham lợi dưỡng,
Xan tham tán thán,
Xan tham pháp.
Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đạt và an trú Thiền thứ hai...Thiền thứ ba...Thiền thứ tư...không thể có giác ngộ Dự lưu quả...Nhất lai quả...Bất lai quả...chứng ngộ A-la-hán quả.

 

AN 5.258: Macchariya Sutta — Stinginess (5)


AN 5.258: Kinh Macchariya — Xan tham (5)

 

Without abandoning these five qualities, one is incapable of entering & remaining in the first jhana. Which five?


Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đạt và an trú sơ Thiền. Thế nào là năm?

 

Stinginess as to one's monastery [lodgings],
Stinginess as to one's family [of supporters],
Stinginess as to one's gains,
Stinginess as to one's status, and
Stinginess as to the Dhamma.
Without abandoning these five qualities, one is incapable of entering & remaining in the first jhana.


Xan tham trú xứ,
Xan tham gia đ́nh,
Xan tham lợi dưỡng,
Xan tham tán thán,
Xan tham pháp.
Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đạt và an trú sơ Thiền.

 

With the abandoning of these five qualities, one is capable of entering & remaining in the first jhana. Which five?


Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đạt và an trú sơ Thiền. Thế nào là năm?

 

Stinginess as to one's monastery [lodgings],
Stinginess as to one's family [of supporters],
Stinginess as to one's gains,
Stinginess as to one's status, and
Stinginess as to the Dhamma.
With the abandoning of these five qualities, one is capable of entering & remaining in the first jhana."


Xan tham trú xứ,
Xan tham gia đ́nh,
Xan tham lợi dưỡng,
Xan tham tán thán,
Xan tham pháp.
Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đạt và an trú sơ Thiền.

 

AN 5.259: Macchariya Sutta — Stinginess (6)


AN 5.259: Kinh Macchariya — Xan tham (6)

 

Without abandoning these five qualities, one is incapable of entering & remaining in the second jhana... the third jhana... the fourth jhana; incapable of realizing the fruit of stream-entry... the fruit of once-returning... the fruit of non-returning... arahantship. Which five?


Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đạt và an trú Thiền thứ hai...Thiền thứ ba...Thiền thứ tư...không thể có giác ngộ Dự lưu quả...Nhất lai quả...Bất lai quả...A-la-hán quả. Thế nào là năm?

 

Stinginess as to one's monastery [lodgings],
Stinginess as to one's family [of supporters],
Stinginess as to one's gains,
Stinginess as to one's status, and
Stinginess as to the Dhamma.
Without abandoning these five qualities, one is incapable of entering & remaining in the second jhana... the third jhana... the fourth jhana; one is incapable realizing the fruit of stream-entry... the fruit of once-returning... the fruit of non-returning... arahantship.


Xan tham trú xứ,
Xan tham gia đ́nh,
Xan tham lợi dưỡng,
Xan tham tán thán,
Xan tham pháp.
Do không đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đạt và an trú Thiền thứ hai...Thiền thứ ba...Thiền thứ tư...không thể có giác ngộ Dự lưu quả...Nhất lai quả...Bất lai quả...chứng ngộ A-la-hán quả.

 

With the abandoning of these five qualities, one is capable of entering & remaining in the second jhana... the third jhana... the fourth jhana; capable of realizing the fruit of stream-entry... the fruit of once-returning... the fruit of non-returning... arahantship.. Which five?


Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng đạt và an trú Thiền thứ hai...Thiền thứ ba...Thiền thứ tư...có thể chứng ngộ Dự lưu quả...Nhất lai...Bất lai...A-la-hán quả. Thế nào là năm?

 

Stinginess as to one's monastery [lodgings],
Stinginess as to one's family [of supporters],
Stinginess as to one's gains,
Stinginess as to one's status, and
Stinginess as to the Dhamma.
With abandoning these five qualities, one is incapable of entering & remaining in the second jhana... the third jhana... the fourth jhana; one is incapable realizing the fruit of stream-entry... the fruit of once-returning... the fruit of non-returning... arahantship.


Xan tham trú xứ,
Xan tham gia đ́nh,
Xan tham lợi dưỡng,
Xan tham tán thán,
Xan tham pháp.
Do đoạn tận năm pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng đạt và an trú Thiền thứ hai...Thiền thứ ba...Thiền thứ tư...không thể có giác ngộ Dự lưu quả...Nhất lai quả...Bất lai quả...chứng ngộ A-la-hán quả.