Monks, there are these eight grounds for laziness. Which eight?


Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ này để biếng nhác. Thế nào là tám?

 

There is the case where a monk has some work to do. The thought occurs to him:
-'I will have to do this work. But when I have done this work, my body will be tired. Why don't I lie down?' So he lies down. He doesn't make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the first grounds for laziness.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm, vị ấy nghĩ:
-"Có việc ta sẽ phải làm. Nhưng nếu ta làm, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hăy nằm xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ nhất.

 

Then there is the case where a monk has done some work. The thought occurs to him:
-'I have done some work. Now that I have done work, my body is tired. Why don't I lie down?' So he lies down. He doesn't make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the second grounds for laziness.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm. Vị ấy suy nghĩ:
-"Có việc ta đă làm, do ta đă làm, thân bị mệt mỏi, vậy ta hăy nằm xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ hai.

 

Then there is the case where a monk has to go on a journey. The thought occurs to him:
-'I will have to go on this journey. But when I have gone on the journey, my body will be tired. Why don't I lie down?' So he lies down. He doesn't make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the third grounds for laziness.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo cần phải đi. Vị ấy suy nghĩ:
-"Có con đường ta sẽ phải đi. Nếu ta đi, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hăy nằm xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ ba.

 

Then there is the case where a monk has gone on a journey. The thought occurs to him:
-'I have gone on a journey. Now that I have gone on a journey, my body is tired. Why don't I lie down?' So he lies down. He doesn't make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the fourth grounds for laziness.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo đă đi. Vị ấy suy nghĩ:
-"Ta đă đi con đường. Do ta đă đi con đường, nên thân bị mệt mỏi, vậy ta hăy nằm xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ tư.

 

Then there is the case where a monk, having gone for alms in a village or town, does not get as much coarse or refined food as he needs to fill himself up. The thought occurs to him:
-'I, having gone for alms in a village or town, have not gotten as much coarse or refined food as I need to fill myself up. This body of mine is tired & unsuitable for work. Why don't I lie down?' So he lies down. He doesn't make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the fifth grounds for laziness.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại thô hay tế, đầy đủ như ư muốn. Vị ấy suy nghĩ:
-"Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại thô hay tế, đầy đủ như ư muốn. Nay thân ta mệt mỏi, không có thể chịu đựng. Vậy ta hăy nằm xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ năm.

 

Then there is the case where a monk, having gone for alms in a village or town, does get as much coarse or refined food as he he needs to fill himself up. The thought occurs to him:
-'I, having gone for alms in a village or town, have gotten as much coarse or refined food as I need to fill myself up. This body of mine is heavy & unsuitable for work, as if I were many months pregnant. Why don't I lie down?' So he lies down. He doesn't make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the sixth grounds for laziness.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô hay tế, đầy đủ như ư muốn. Vị ấy suy nghĩ:
-"Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô hay tế, đầy đủ như ư muốn. Nay thân ta nặng nề, không có thể chịu đựng. Vậy ta hăy nằm xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ sáu.

 

Then there is the case where a monk comes down with a slight illness. The thought occurs to him:
-'I have come down with a slight illness. There's a need to lie down.' So he lies down. He doesn't make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the seventh grounds for laziness.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo bị bệnh nhẹ. Vị ấy suy nghĩ:
-"Nay bệnh nhẹ này khởi lên nơi ta, có lư do để nằm xuống, vậy ta hăy nằm xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ bảy.

 

Then there is the case where a monk has recovered from his illness, not long after his recovery. The thought occurs to him:
-'I have recovered from my illness. It's not long after my recovery. This body of mine is weak & unsuitable for work. Why don't I lie down?' So he lies down. He doesn't make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the eighth grounds for laziness.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đau bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy suy nghĩ:
-"Ta đau bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh không bao lâu, thân ta do bị yếu, không có thể chịu đựng, vậy ta hăy nằm xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ tám.

 

These are the eight grounds for laziness.


Này các Tỷ-kheo, đây là tám căn cứ biếng nhác.

 

There are these eight grounds for the arousal of energy. Which eight?


Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ này để siêng năng. Thế nào là tám?

 

There is the case where a monk has some work to do. The thought occurs to him:
-'I will have to do this work. But when I am doing this work, it will not be easy to attend to the Buddha's message. Why don't I make an effort beforehand for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized?' So he makes an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the first grounds for the arousal of energy.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm. Vị ấy nghĩ:
-"Có việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc, thời không dễ ǵ để ta tác ư đến lời dạy của các đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tấn, để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ nhất.

 

Then there is the case where a monk has done some work. The thought occurs to him:
-'I have done some work. While I was doing work, I couldn't attend to the Buddha's message. Why don't I make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized?' So he makes an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the second grounds for the arousal of energy.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đă làm một công việc. Vị ấy suy nghĩ:
-"Ta đă làm một công việc. Do ta làm công việc, ta đă không có thể tác ư đến lời dạy của các đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tấn, để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ hai.

 

Then there is the case where a monk has to go on a journey. The thought occurs to him:
-'I will have to go on this journey. But when I am going on the journey, it will not be easy to attend to the Buddha's message. Why don't I make an effort beforehand for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized?' So he makes an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the third grounds for the arousal of energy.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo cần phải đi. Vị ấy suy nghĩ:
-"Ta sẽ cần phải đi con đường. Do ta đi con đường, không dễ ǵ để ta tác ư đến lời dạy của các đức Phật. Vậy trước hết, ta hăy bắt đầu tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ ba.

 

Then there is the case where a monk has gone on a journey. The thought occurs to him:
-'I have gone on a journey. While I was going on the journey, I couldn't attend to the Buddha's message. Why don't I make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized?' So he makes an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the fourth grounds for the arousal of energy.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đă đi con đường. Vị ấy suy nghĩ:
-"Ta đă đi con đường. Do ta đi con đường, ta đă không có thể nghĩ đến lời dạy của các đức Phật. Vậy trước hết,ta hăy bắt đầu tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ tư.

 

Then there is the case where a monk, having gone for alms in a village or town, does not get as much coarse or refined food as he he needs to fill himself up. The thought occurs to him:
-'I, having gone for alms in a village or town, have not gotten as much coarse or refined food as I need to fill myself up. This body of mine is light & suitable for work. Why don't I make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized?' So he makes an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the fifth grounds for the arousal of energy.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại thô và loại tế đầy đủ như ư muốn. Vị ấy suy nghĩ:
-"Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại thô hay loại tế đầy đủ như ư muốn, thân ta (do vậy) được nhẹ nhàng, có thể chịu đựng. Vậy ta bắt đầu tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ năm.

 

Then there is the case where a monk, having gone for alms in a village or town, does gets as much coarse or refined food as he needs to fill himself up. The thought occurs to him:
-'I, having gone for alms in a village or town, have gotten as much coarse or refined food as I I need to fill myself up. This body of mine is light & suitable for work. Why don't I make an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized?' So he makes an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the sixth grounds for the arousal of energy.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô và loại tế đầy đủ như ư muốn. Vị ấy suy nghĩ:
-"Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô hay loại tế đầy đủ như ư muốn. Thân ta có sức mạnh, có thể chịu đựng. Vậy ta bắt đầu tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ sáu.

 

Then there is the case where a monk comes down with a slight illness. The thought occurs to him:
-'I have come down with a slight illness. Now, there's the possibility that it could get worse. Why don't I make an effort beforehand for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized?' So he makes an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the seventh grounds for the arousal of energy.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mới khỏi một bệnh nhẹ. Vị ấy suy nghĩ:
-"Bệnh nhẹ này khơi lên nơi ta. Sự kiện này có xảy ra: bệnh này có thể tăng trưởng nơi ta. Vậy ta bắt đầu tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ bảy.

 

Then there is the case where a monk has recovered from his illness, not long after his recovery. The thought occurs to him:
-'I have recovered from my illness. It's not long after my recovery. Now, there's the possibility that the illness could come back. Why don't I make an effort beforehand for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized?' So he makes an effort for the attaining of the as-yet-unattained, the reaching of the as-yet-unreached, the realization of the as-yet-unrealized. This is the eighth grounds for the arousal of energy.


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy suy nghĩ:
-"Ta mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu. Sự kiện này có xảy ra: bệnh này của ta có thể trở lại. Vậy trước hết, ta hăy bắt đầu tinh tấn để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn, để đạt được những ǵ chưa đạt, để chứng đắc những ǵ chưa chứng đắc, để chứng ngộ những ǵ chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ tám.

 

These are the eight grounds for the arousal of energy.


Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ siêng năng này.