On one occasion Ven. Ananda was staying near Rajagaha, at Tapoda monastery. Then, as night was ending, he got up & went to the Tapoda Hot Springs to bathe his limbs. Having bathed his limbs and having gotten out of the springs, he stood wearing only his lower robe, drying his limbs. Kokanuda the wanderer, as night was ending, also got up & went to the Tapoda Hot Springs to bathe his limbs. He saw Ven. Ananda from afar, and on seeing him said to him,
-"Who are you, my friend?"


Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở Ràjagaha, tại suối nước nóng Tapodàràma. Rồi Tôn giả Ànanda khi đêm vừa mới sáng, thức dậy đi đến Tapodàràma để rửa tay chân. Rửa tay chân xong, ở Tapodà, sau khi ra khỏi, Tôn giả đứng đắp một y để phơi tay chân cho khô. Bấy giờ có tu sĩ Kokanuda, khi đêm vừa mới sáng, thức dậy đi đến Tapodà để rửa tay chân. Du sĩ Kokanada thấy Tôn giả Ànanda từ xa đi đến, sau khi thấy, nói với Tôn giả Ànanda :
-" Hiền giả là ai ?"

 

-"I am a monk, my friend."


-"Thưa Hiền giả, tôi là Tỷ-kheo."

 

Which kind of monk?


Này Hiền giả, thuộc về các Tỷ-kheo nào ?

 

A son-of-the-Sakyan contemplative.


Là Sa-môn Thích tử.

 

I would like to ask you about a certain point, if you would give me leave to pose a question.


Này Hiền giả, Hiền giả chúng tôi muốn hỏi Hiền giả một vài vấn đề.

 

Go ahead and ask. Having heard [your question], I'll inform you.


Nếu Hiền giả cho tôi cơ hội để trả lời câu hỏi, th́ này Hiền giả, hăy hỏi đi. Sau khi nghe, chúng tôi sẽ trả lời.

 

How is it, my friend: 'The cosmos is eternal. Only this is true; anything otherwise is worthless.' Is this the sort of view you have?


Thưa Hiền giả, có phải : "Thế giới là thường c̣n. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng, kiến là như vậy." Có phải không Hiền giả ?

 

No, my friend, I don't have that sort of view.


Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vậy : " Thế giới là thường c̣n. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng."

 

Very well, then: 'The cosmos is not eternal. Only this is true; anything otherwise is worthless.' Is this the sort of view you have?


Vậy có phải : "Thế giới là vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng" ? Kiến là như vậy, có phải không Hiền giả ?

 

No, my friend, I don't have that sort of view.


Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy : "Thế giới là vô thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng :

 

Very well, then: ''The cosmos is finite. Only this is true; anything otherwise is worthless.' Is this the sort of view you have?


Vậy có phải : "Thế giới là có biên tế. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng" ? Kiến là như vậy, có phải không Hiền giả ?

 

No, my friend, I don't have that sort of view


Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy : "Thế giới là có biên tế. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng".

 

Very well, then: 'The cosmos is infinite. Only this is true; anything otherwise is worthless.' Is this the sort of view you have?


Vậy có phải : "Thế giới là không biên tế. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng" ? Kiến là như vậy, có phải không Hiền giả ?

 

No, my friend, I don't have that sort of view.


Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy : "Thế giới là không biên tế. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng".

 

Very well, then: 'The soul & the body are the same. Only this is true; anything otherwise is worthless.' Is this the sort of view you have?


Vậy có phải : "Sinh mạng và thân thể là một. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng" ? Kiến là như vậy, có phải không Hiền giả ?

 

No, my friend, I don't have that sort of view.


Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy : "Sinh mạng và thân thể là một. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng".

 

Very well, then: 'The soul is one thing and the body another. Only this is true; anything otherwise is worthless.' Is this the sort of view you have?


Vậy có phải : "Sinh mạng và thân thể là khác. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng" ? Kiến là như vậy, có phải không Hiền giả ?

 

No, my friend, I don't have that sort of view.


Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy : "Sinh mạng và thân thể là khác. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng".

 

Very well, then: 'After death a Tathagata exists. Only this is true; anything otherwise is worthless.' Is this the sort of view you have?


Vậy có phải : "Như Lai có tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng" ? Kiến là như vậy, có phải không Hiền giả ?

 

No, my friend, I don't have that sort of view.


Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy : "Như Lai có tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng".

 

Very well, then: 'After death a Tathagata does not exist. Only this is true; anything otherwise is worthless.' Is this the sort of view you have?


Vậy có phải : "Như Lai không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng" ? Kiến là như vậy, có phải không Hiền giả ?

 

No, my friend, I don't have that sort of view.


Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy : "Như Lai không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng".

 

Very well, then: ' After death a Tathagata both does & does not exist. Only this is true; anything otherwise is worthless.' Is this the sort of view you have?


Vậy có phải : "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng" ? Kiến là như vậy, có phải không Hiền giả ?

 

No, my friend, I don't have that sort of view.


Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy : "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng".

 

Very well, then: 'After death a Tathagata neither does nor does not exist. Only this is true; anything otherwise is worthless.' Is this the sort of view you have?


Vậy có phải : "Như Lai không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng" ? Kiến là như vậy, có phải không Hiền giả ?

 

No, my friend, I don't have that sort of view


Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy : "Như Lai không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng".

 

Very well, then: '. Only this is true; anything otherwise is worthless.' Is this the sort of view you have?


Vậy có phải : ". Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng" ? Kiến là như vậy, có phải không Hiền giả ?

 

No, my friend, I don't have that sort of view


Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy : ". Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng".

 

Then in that case, do you not know or see?


Vậy thưa Hiền giả, Hiền giả không biết, Hiền giả không thấy?

 

No, my friend. It's not the case that I don't know, I don't see. I do know. I do see.


Thưa Hiền giả, không phải tôi không biết, không phải tôi không thấy. Thưa Hiền giả, tôi có biết, tôi có thấy.

 

But on being asked:
'How is it, my friend: "The cosmos is eternal. Only this is true; anything otherwise is worthless." Is this the sort of view you have?'
You inform me:
'No, my friend, I don't have that sort of view.'


-Có phải thưa Hiền giả,
"Thế giới là thường c̣n. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng" ?

-Được hỏi vậy, Hiền giả nói :
"Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vậy : "Thế giới là thường c̣n. Kiến này là sự thật, kiến nào là khác là hư vọng".

 

On being asked, 'Very well then:
The cosmos is not eternal...
The cosmos is finite...
The cosmos is infinite...
The soul & the body are the same...
The soul is one thing and the body another...
After death a Tathagata exists...
After death a Tathagata does not exist...
After death a Tathagata both does & does not exist...
After death a Tathagata neither does nor does not exist. Only this is true; anything otherwise is worthless." Is this the sort of view you have?'
you inform me,
'No, my friend, I don't have that sort of view.'


But on being asked,
'Then in that case, do you not know, I don't see?'
you inform me, '
No, my friend. It's not the case that I don't know or see. I do know. I do see.'


Có phải thưa Hiền giả :
Thế giới là vô thường...
Thế giới là có biên tế...
Thế giới là vô biên...
Sinh mạng và thân thể là một...
Sinh mạng và thân thể là khác...
Như Lai có tồn tại sau khi chết...
Như Lai không có tồn tại sau khi chết...
Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết...
Như Lai không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng" ?
-Được hỏi vậy, Hiền giả nói :
"Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy : "Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng"" ?
-Vậy thưa Hiền giả : "Hiền giả không biết, Hiền giả không thấy ? "
-Được hỏi vậy, Hiền giả nói :
"Thưa Hiền giả, không phải tôi không biết, không phải tôi không thấy. Thưa Hiền giả : tôi có biết, tôi có thấy".

 

Now, how is the meaning of this statement to be understood?


Vậy thưa hiền giả, "cần phải hiểu như thế nào, ư nghĩa lời nói này ? "

 

'The cosmos is eternal. Only this is true; anything otherwise is worthless,' is a viewpoint.

The cosmos is not eternal...
The cosmos is finite...
The cosmos is infinite...
The soul & the body are the same...
The soul is one thing and the body another...
After death a Tathagata exists...
After death a Tathagata does not exist...
After death a Tathagata both does & does not exist...
After death a Tathagata neither does nor does not exist. Only this is true; anything otherwise is worthless,' is a viewpoint.


Thế giới là thường c̣n. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng". Thưa Hiền giả, đây là tà kiến.
Thế giới là vô thường...
Thế giới có biên tế...
Thế giới không biên tế...
Sinh mạng và thân thể là một...
Sinh mạng và thân thể là khác...
Như Lai có tồn tại sau khi chết...
Như Lai không có tồn tại sau khi chết...
Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết...
Như Lai có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng". Thưa Hiền giả, đây là tà kiến.

 

The extent to which there are viewpoints, view-stances, the taking up of views,obsessions of views, the cause of views,& the uprooting of views: that's what I know. That's what I see. Knowing that, I say 'I know.' Seeing that, I say 'I see.' Why should I say 'I don't know, I don't see'? I do know. I do see."


Thưa hiền giả, xa cho đến như vậy là các tà kiến. Xa cho đến như vậy là kiến xứ, kiến trú, kiến triền phược, kiến khởi, kiến diệt, tôi có biết điều ấy, tôi có thấy điều ấy. Do tôi có biết điều ấy, tôi có thấy, tôi không thấy" ! Thưa Hiền giả : "Tôi có biết, tôi có thấy".

 

What is your name, my friend? What do your fellows in the chaste life call you?"


Hiền giả tên là ǵ ? Và như thế nào các vị đồng Phạm hạnh biết Hiền giả ?

 

My name is Ananda, my friend, and that's what my fellows in the chaste life call me.


Thưa Hiền giả, Ànanda là tên của tôi. Và các vị đồng Phạm hạnh biết tôi là Ànanda.

 

What? Have I been talking with the great teacher without realizing that it was Ven. Ananda? Had I recognized that it was Ven. Ananda, I would not have cross-examined him so much. May Ven. Ananda please forgive me.


Ôi tôi đang nói chuyện với Tôn giả Đại sư, mà tôi không biết là Tôn giả Ànanda. Nếu chúng tôi biết là Tôn giả Ànanda, tôi đă không nói nhiều như vậy, mong Tôn giả Ànanda tha lỗi

 

See also: AN IV.24; AN IV.42; AN X.93; Sn IV.12.