Endowed with these six qualities, a person is incapable of alighting on the lawfulness, the rightness of skillful mental qualities even when listening to the true Dhamma. Which six?


Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe diệu pháp, cũng không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu ?

 

He has killed his mother.


Đoạn mạng sống của mẹ .

 

He has killed his father


Đoạn mạng sống của cha.

 

He has killed an Arahant.


Đoạn mạng sống của A-la-hán.

 

He has, with corrupt intent, caused the blood of a Tathagata to flow;


Với ác tâm làm Như Lai chảy máu.

 

He has caused a split in the Sangha;1


Phá ḥa hiệp Tăng

 

Or he is a person of dull discernment, slow & dull-witted.


Ác tuệ, si mê, câm ngọng.

 

Endowed with these six qualities, a person is incapable of alighting on the lawfulness, the rightness of skillful mental qualities even when listening to the true Dhamma.


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu cho có nghe diệu pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp.

 

Endowed with these six qualities, a person is capable of alighting on the lawfulness, the rightness of skillful mental qualities even while listening to the true Dhamma. Which six?


Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, được nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Thế nào là sáu ?

 

He has not killed his mother.


Không đoạn mạng sống của mẹ .

 

He has not killed his father


Không đoạn mạng sống của cha.

 

He has not killed an Arahant.


Không đoạn mạng sống của A-la-hán.

 

He has not, with corrupt intent, caused the blood of a Tathagata to flow;


Không với ác tâm làm Như Lai chảy máu.

 

He has not caused a split in the Sangha;


Không phá ḥa hiệp Tăng

 

Or he is a a discerning person, not slow or dull-witted.


Có trí tuệ, không si mê, không câm ngọng.

 

Endowed with these six qualities, a person is capable of alighting on the lawfulness, the rightness of skillful mental qualities even while listening to the true Dhamma


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu được nghe diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp.

 

Notes

1. See AN 5.129.